Etický kodex člena Zastupitelstva kraje

Etický kodex člena zastupitelstva kraje za Stranu zelených ve znění, které přijala Republiková rada SZ dne 26. 1. 2008.

Preambule
My, členové zastupitelstva kraje, jsme si vědomi důvěry občanů v nás vložené, chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňujeme následujícími společnými ustanoveními:

Základní ustanovení
1. Člen zastupitelstva kraje (dále jen ”zastupitel”) vykonává svůj mandát ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu.

Obecné zásady
2. Při plnění svých funkcí zastupitel vždy slouží veřejnému zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu a kraje.
3. Zastupitel se za výkon svého mandátu zodpovídá všem občanům kraje, včetně těch, kteří ho nevolili.
4. Zastupitel činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, to jest na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem. Nejedná svévolně k újmě jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.
5. Při výkonu svých funkcí zastupitel respektuje pravomoci ostatních volených představitelů kraje a zaměstnanců krajského úřadu (dále jen ”zaměstnanec úřadu”).
6. Zastupitel se účastní každého zasedání zastupitelstva a orgánů, jejichž je členem, s výjimkou nepřítomnosti omluvené dle platných zákonů, jednacího řádu nebo dalších vnitřních předpisů kraje. Zastupitel přichází na jednání připraven.

Poskytování informací
7. Zastupitel poskytne veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho funkce s výjimkou těch, jejichž utajení stanoví zákon.
8. Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ani ostatní zastupitele a zaměstnance úřadu.

Oznámení o činnostech, příjmech a majetku
9. Zastupitel odevzdá v souladu se zákonem č. 159/2006. Sb., o střetu zájmů, vždy do 30. června následujícího roku oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. Tyto údaje souvisí s výkonem funkce zastupitele a umožňují kontrolu jeho zastupitelské činnosti.
10. Text oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích poskytne zastupitel také Hlavní kanceláři SZ, která zajistí jeho uveřejnění na oficiálních internetových stránkách SZ.

Střet zájmů
11. Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.
12. Zastupitel nevyužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem, definovaný v bodě 11.
13. Povinností zastupitele je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat. Zastupitel jde v boji proti korupci příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s postavením zastupitele nabízeny.
14. Zastupitel nesmí být po dobu výkonu mandátu členem statutárního, řídícího, dozorčího či kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, která se uchází o přidělení veřejné zakázky od kraje, jehož zastupitelstva je členem. Zastupitel nesmí být po dobu výkonu mandátu členem statutárního, řídícího, dozorčího ani kontrolního orgánu právnické osoby s přímým či nepřímým vlivem kraje, jehož zastupitelstva je členem. To neplatí, pokud byl do takového orgánu zastupitel jmenován rozhodnutím Rady kraje či představenstva společnosti s majetkovou účastí kraje ve funkci valné hromady nebo rozhodnutím valné hromady společnosti s majetkovou účastí kraje. V takovém případě, kdy zastupitel v řídících či dozorčích orgánech obchodní společnosti vykonává vůli samosprávy kraje, která jej do funkce delegovala, náleží zastupiteli za výkon funkce odměna ve výši, kterou stanoví či schválí svým usnesením pověřený orgán kraje. Není-li výše odměny stanovena tímto způsobem, odvede zastupitel tyto prostředky formou daru na veřejně prospěšný účel. Je-li valnou hromadou obchodní společnosti s přímým či nepřímým vlivem kraje rozhodnuto o odměně členům řídících či dozorčích orgánů formou rozdělení podílu ze zisku, převede zastupitel svou odměnu formou daru do rozpočtu kraje nebo jím zřízených institucí.

Ohlášení zájmů
15. V případě, že má zastupitel soukromý zájem ve věcech, které jsou projednávány kolektivními orgány kraje, tak jak je definováno v bodě 11 tohoto kodexu, oznámí tuto skutečnost členům zastupitelstva v průběhu projednávání věci, nejpozději však před hlasováním o této věci, v souladu s §8 zákona o střetu zájmů. Zastupitel by se měl zdržet diskuse a hlasování v těchto věcech.

Dary a výhody
16. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
17. Zastupitel nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
18. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.
19. Při výkonu své funkce neučiní anebo nenavrhne orgánům kraje učinit úkony, které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu mandátu.

Oznámení nepřípustné činnosti
20. V případě, že zastupitel zjistí ztrátu nebo újmu na majetku kraje způsobenou nedbalým, podvodným či korupčním jednáním, oznámí tuto skutečnost kontrolnímu výboru zastupitelstva, řediteli krajského řadu, jakož i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

Kontrola
21. Zastupitel je připravený poskytnout jinému zastupiteli a občanovi informace a všechny okolnosti, které ho vedly k jeho rozhodnutí ve funkci zastupitele.
22. Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří místně příslušná KRK SZ na podnět zastupitele nebo občana. Výsledné zjištění projedná místně příslušná RKO SZ na svém zasedání. Závažné či opakované porušení ustanovení tohoto Kodexu bude v případě členů SZ důvodem k přijetí kárných opatření dle stanov, v případě nečlenů SZ může být důvodem k tomu, aby zastupiteli bylo usnesením orgánů SZ znemožněno kandidovat do jakékoliv veřejné funkce na kandidátce SZ.
23. Zastupitel se tímto zavazuje spolupracovat s místně příslušnou KRK SZ při prověřování úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. Odepření této spolupráce může být důvodem k přijetí kárných opatření dle bodu 22.

Závěrečné ustanovení
24. Zastupitel se ztotožňuje s principy Kodexu a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními.

Jméno kandidáta do zastupitelstva kraje:

Podpis:

V ..................................................... dne: