Etický kodex senátora/senátorky za Stranu zelených

Etický kodex senátora/senátorky za Stranu zelených byl schválen Republikovou radou dne 7. listopadu 2015 a je předkládán ve znění změn, které přijala Republiková rada v Olomouci dne 7. prosince 2019.

Preambule

Já, senátor/ka Parlamentu České republiky zvolený/á za Stranu zelených, vědom/a si důvěry občanů ve mě vloženou, chápu výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž nesu odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňuji respektováním následujících závazků:

Základní ustanovení
1. Senátor či senátorka Parlamentu České republiky (dále jen ”senátor/ka”) vykonává svůj mandát ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal/a v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu i s nepsanými zásadami slušnosti, otevřenosti, věcné diskuse, tolerance a dobrých mravů.

Obecné zásady
2. Senátor/ka vykonává svůj mandát nezávisle v souladu s ústavním principem volného mandátu a není při tom vázán žádnými příkazy ani pokyny. Povinnosti podle tohoto kodexu na sebe vztahuje dobrovolně z přesvědčení o jejich správnosti a přirozené platnosti.
3. Při výkonu svého mandátu senátor/ka vždy slouží veřejnému zájmu a řídí se principy dobré správy (good administration).
4. Senátor/ka má povinnost zdržet se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost svého mandátu i Senátu jako takového.
5. Senátor/ka se za výkon svého mandátu zodpovídá všem občanům, včetně těch, kteří ho/ji nevolili.
6. Senátor/ka činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, to jest na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem. Tím není dotčeno právo prosazování politického přesvědčení a volebního programu senátora/ky, resp. Strany zelených, za kterou byl zvolen, pokud je transparentní a předvídatelné.
7. Senátor/ka nejedná svévolně k újmě jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů. V případě kolize mezi zájmy osob a veřejným zájmem preferuje veřejný zájem. V případě kolize mezi zájmy různých osob nebo skupin osob navzájem postupuje senátor podle článku 6. V případě nutnosti jakékoli volby mezi různými zájmy je senátor/ka připraven/a své rozhodnutí racionálně zdůvodnit.
8. Při výkonu svých funkcí senátor/ka respektuje pravomoci jiných státních i samosprávných orgánů.
9. Senátor/ka se účastní každého zasedání schůze Senátu a orgánů, jejichž je členem/členkou, s výjimkou nepřítomnosti omluvené dle platných zákonů a jednacího řádu. Senátor/ka přichází na jednání připraven/a.

Poskytování informací
10. Senátor/ka při veškeré své činnosti podporuje právo veřejnosti na informace a otevřenou výměnu názorů. Dbá tím o maximální realizaci článku 17 Listiny základních práv a svobod. 11. Senátor/ka poskytne veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho funkce s výjimkou těch, jejichž utajení stanoví zákon. Přestože není povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, postupuje analogicky podle něj.
12. Senátor/ka neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ani ostatní senátory a senátorky a zaměstnance státních a samosprávných orgánů.

Oznámení o činnostech, příjmech a majetku
13. Senátor/ka odevzdá v souladu se zákonem č. 159/2006. Sb., o střetu zájmů, vždy do 30. června následujícího roku oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. Tyto údaje souvisí s výkonem funkce a umožňují kontrolu senátorské činnosti.
14. Nad rámec zákonných povinností odevzdá senátor/ka do 30 dnů ode dne vzniku funkce oznámení o stavu majetku ke dni vzniku funkce v rozsahu analogickém k oznámení dle zákona č 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zejména pak informace o movitém, nemovitém a finančním majetku, vlastnictví cenných papírů, účasti v obchodních společnostech a nesplacených finančních závazcích.
15. Text oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích poskytne senátor/ka také Hlavní kanceláři Strany zelených, která zajistí jeho uveřejnění na oficiálních internetových stránkách SZ. Senátor/ka přijetím tohoto kodexu s popsaným způsobem zveřejnění souhlasí.

Střet zájmů
16. Senátor/ka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem soukromým. Obdobně se zdrží i takového jednání, které by mohlo podezření z případného střetu zájmů objektivně vyvolávat. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro sebe, svou rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl/a, má a nebo bude mít obchodní nebo politické vztahy.
17. Senátor/ka nevyužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem.
18. Povinností senátora/ky je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat. Senátor/ka jde v boji proti korupci příkladem tak, že veřejně odmítá zbytné výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s postavením či funkcí nabízeny.
19. Senátor/ka nesmí být po dobu výkonu mandátu členem statutárního, řídícího, dozorčího či kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, která se uchází o přidělení veřejné zakázky od státu nebo územní samosprávné korporace, z jejíhož obvodu byl/a zvolen/a.
20. Senátor/ka nesmí být po dobu výkonu mandátu členem statutárního, řídícího, dozorčího ani kontrolního orgánu právnické osoby s přímým či nepřímým vlivem státu nebo územní samosprávné korporace, z jejíhož obvodu byl/a zvolen/a. To neplatí, pokud byl/a do takového orgánu senátor/ka jmenován/a v souvislosti s výkonem funkce. V takovém případě senátor/ka nepobírá od právnické osoby odměnu; této se buď vzdá, nebo ji věnuje formou daru na veřejně prospěšný účel.
21. Senátor/ka nesmí po dobu výkonu mandátu souběžně vykonávat mandáty, pro jejichž výkon byl/-a trvale uvolněn/-a zastupitelstvem obce, města, statutárního města, městské části statutárního města, kraje, Hl. města Prahy či městské části Hl. města Prahy.

Ohlášení zájmů
22. V případě, že má senátor/ka soukromý zájem ve věcech, které jsou projednávány v Senátu nebo v orgánech, jichž je členem/členkou, oznámí tuto skutečnost Senátu nebo příslušnému orgánu před projednáním věci, pokud hodlá diskutovat a hlasovat; jinak je povinen/povinna se diskuse, rozhodování a ovlivňování jiných zdržet.

Dary a výhody
23. Senátor/ka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho/její povinností.
24. Senátor/ka nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal/a do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost nebo které jej/ji činí přístupnější nepatřičnému vlivu jiných osob.
25. Senátor/ka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou se svým postavením, pokud to zákon neumožňuje.
26. Při výkonu své funkce neučiní anebo nenavrhne senátor/ka úkony, které by ho/ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu mandátu.
27. Senátor/ka při volební kampani i během výkonu své funkce postupuje v souladu s etickým kodexem Strany zelených pro přijímání darů.

Vztah ke Straně zelených
28. Senátor/ka se zavazuje podporovat Stranu zelených a zdržet se aktivit, jimiž by ji mohl/a poškodit. Při výkonu mandátu se řídí nejen svým volebním programem, ale též platným volebním programem Strany zelených. Senátor/ka dbá usnesení ústředních orgánů Strany zelených a její politické linie. Důležité politické aktivity a rozhodnutí, včetně těch, která se ocitají v nesouladu s usneseními ústředních orgánů strany a její politické linie, se zavazuje s příslušnými orgány strany předem diskutovat a pokusit se o vypořádání rozporů a nalezení dohody. Senátor/ka se zavazuje vstoupit do klubu senátorů Strany zelených, bude-li tento vytvořen a aktivně v něm působit po celou dobu svého funkčního období.
29. Senátor/ka poskytuje efektivní součinnost orgánům Strany zelených a účastní se jednání orgánů SZ, jichž je členem z titulu mandátu senátora.

Kontrola
30. Senátor/ka je připravený poskytnout jinému senátorovi či senátorce, orgánům Strany zelených a občanům informace a všechny okolnosti, které ho vedly k jeho rozhodnutím ve funkci senátora.
31. Případné podezření z porušení ustanovení tohoto Kodexu prověří ÚRK SZ na podnět senátora/senátorky nebo občana. Závažné či opakované porušení ustanovení tohoto Kodexu bude v případě členů SZ důvodem k přijetí kárných opatření dle stanov, v případě nečlenů SZ může být důvodem k tomu, aby senátorovi/senátorce bylo usnesením orgánů SZ znemožněno kandidovat do jakékoliv veřejné funkce na kandidátce SZ.
32. Senátor/ka se tímto zavazuje spolupracovat s ÚRK SZ při prověřování úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích.

Transparentní a etické chování při volební kampani
33. Senátor/ka používá při volební kampani výhradně transparentní účet pro příjem všech darů a půjček.
34. Senátor/ka zveřejňuje před započetím kampaně plánovaný objem nákladů na kampaň včetně nefinančních. Senátor/ka bez zbytečného odkladu zveřejňuje informace o všech dárcích finančních i nefinančních darů v průběhu kampaně a informaci o tom, jakou část kampaně pokrývají vlastní zdroje a půjčky.
35. Senátor/ka zveřejní bez zbytečného odkladu složení volebního týmu včetně případných spolupracujících agentur s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců).
36. Všechny informace týkající se transparentního vedení kampaní jsou dohledatelné na webových stránkách senátora, případně na webových stránkách SZ. Senátor/ka tyto informace zveřejňuje, i pokud se jedná o koaličního kandidáta/kandidátku, pro kterého realizaci volební kampaně zajišťuje jiná strana.

Závěrečná ustanovení
37. Senátor/ka se ztotožňuje s principy tohoto Kodexu a při výkonu svého mandátu se zavazuje jeho obsahem řídit.
38. Ustanovení tohoto Kodexu, která nejsou bezprostředně vázána na vznik či výkon mandátu senátora, platí i pro kandidátky a kandidáty na senátora za Stranu zelených.
39. Pro senátora/senátorku, který/která není členem/členkou Strany zelených a zároveň kandiduje či byl/byla zvolen/a jako koaliční kandidát/ka platí tento etický kodex přiměřeně.

Jméno kandidáta/kandidátky do Senátu:
Místo:
Datum:
Podpis:

Soubory ke stažení: