Hospodářský řád Strany zelených

Hospodářský řád SZ schválila Republiková rada Strany zelených dne 15. ledna 2006. Dílčí změny schválila Republiková rada SZ dne 3. listopadu 2007 a 11. ledna 2009. Dílčí změny schválil Sjezd SZ dne 6. prosince 2009. Dílčí změny schválila Republiková rada SZ 9. ledna 2010, 7. listopadu 2015, 3. září 2016, 11. prosince 2016, 9. dubna 2017, 2. prosince 2017 a 15. prosince 2018.

§ 1 Základní ustanovení

Majetek Strany zelených (SZ) tvoří věci movité a nemovité, pohledávky a jiná práva. SZ jej prostřednictvím HK, krajských organizací (KO), základních a městských organizací (ZO, MO) užívá k plnění svých úkolů vyplývajících ze stanov a politického programu SZ. Pokud je v tomto řádu určeno, že organizační jednotce SZ (společně též OJ nebo samostatně KO, ZO, MO) náleží majetek, část majetku, či příjmů, je tím myšleno, že má právo rozhodovat o jeho užití, na podkladě svého rozhodnutí a ročního běžného rozpočtu, pro plnění cílů a programu SZ ve svém území (kraji, obci).

§ 2 Rozpočet
(1) Všechny jednotlivé organizační jednotky včetně SZ jako celku vypracují a schválí svůj vlastní roční běžný rozpočet. Předsednictvo SZ (PSZ) předloží roční běžný rozpočet SZ pro následující rok včetně povinné důvodové zprávy do 15.11. ke schválení Republikové radě SZ (RR), která jej schválí nejpozději do 30.11. KO schválí svůj roční běžný rozpočet do 20.1. a ZO a MO do 31.1. Minimální členění ročního běžného rozpočtu, příp. dalších rozpočtů, stanoví PSZ směrnicí, přičemž povinnou součástí ročního běžného rozpočtu SZ jako celku je rozpočtová rezerva. Roční běžný rozpočet zasílají ZO a MO příslušné KO, podobně KO zasílají vlastní roční běžný rozpočet HK ve formě zápisu z jednání OJ ve lhůtě dané Jednacím řádem SZ.

(2) Do doby schválení vlastního ročního běžného rozpočtu hospodaří organizační jednotka i SZ jako celek, v rozpočtovém provizoriu, tj. celkové měsíční výdaje nesmí být vyšší než jedna polovina průměrného měsíčního běžného výdaje (bez výdajů na volební kampaně) této organizační jednotky za minulý rok.

(3) Povinnou přílohou každého ročního běžného rozpočtu SZ jako celku a rozpočtu volební kampaně je tříletý výhled hospodaření SZ.

(4) Výkonný orgán může nakládat s rozpočtovou rezervou na základě souhlasu orgánu schvalujícího roční běžný rozpočet nebo v souladu s pravidly čerpání rozpočtových rezerv schválených orgánem oprávněným schvalovat roční běžný rozpočet.

(5) Rozpočet volební kampaně (PS, senátu, EP, krajských a obecních zastupitelstev) není součástí ročního běžného rozpočtu.

§ 3 Zdroje příjmů SZ
(1) Zdrojem příjmů SZ, nezbytných pro plnění úkolů plynoucích ze stanov a politického programu, jsou příjmy podle zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Patří mezi ně zejména členské příspěvky, dary, dědictví a bezúplatné plnění, příjmy z pronájmu, z kulturních a společenských akcí, úroky z vkladů a příspěvky ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů a na činnost a státní příspěvky za získané mandáty.

(2) Zápůjčky a úvěry je možné získat pouze od bank, platebních institucí nebo institucí elektronických peněz.

§ 4 Členské příspěvky
(1) Základní roční členský příspěvek činí 600 Kč. Pro osoby, jejichž finanční situace jim nedovoluje platit základní příspěvek, se stanovuje minimální roční členský příspěvek ve výši 350 Kč. Nový člen, který je přijat ZO, resp. RKO v posledním čtvrtletí daného roku, zaplatí základní čtvrtletní členský příspěvek ve výši 150 Kč. Čtvrtletní členský příspěvek není možné snížit. Členové mohou SZ dobrovolně poskytnout i vyšší členské příspěvky, maximálně však do výše 49 999 Kč. Doporučená výše členského příspěvku činí 1200 Kč.

(2) Členské příspěvky se platí osobně:
a) pokladníkovi ZO veřejně na členské schůzi ZO. Člen stvrdí uhrazení členského příspěvku podpisem na určený formulář nebo pokladní doklad. Pokladník ověří totožnost plátce. b) bezhotovostně na centrální účet strany pro placení členských příspěvků vždy tak, aby bylo možné určit totožnost plátce. c) pokladníkovi HK. Člen stvrdí uhrazení členského příspěvku podpisem na určený formulář nebo pokladní doklad. Pokladník ověří totožnost plátce.

(3) Členské příspěvky se platí nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Pokud hlavní kancelář nemá u člena k 30. 4. příslušného kalendářního roku evidovanou platbu členského příspěvku, vyrozumí o tom bezprostředně e-mailem nebo poštou dotčeného člena a předsedu příslušné ZO. Nedojde-li do 31. 5. příslušného kalendářního roku k nápravě, konstatuje HK ukončení členství a vyškrtne člena z evidence. Vyrozumí o tom dotčeného člena a(spolu) předsedu ZO.

(4) Noví členové platí členské příspěvky nejpozději do 2 měsíců od přijetí ZO, příp. RKO. Pokud hlavní kancelář nemá po uplynutí této lhůty u příslušného vstupujícího člena evidovanou platbu členského příspěvku, vyrozumí o tom bezprostředně e-mailem nebo poštou dotčeného člena a (spolu)předsedu příslušné ZO (KO). Nedojde-li do 15 dnů od doručení e-mailů nebo poštovní zásilky k nápravě, konstatuje HK, že členství nevzniklo a vyrozumí o tom dotčenou osobu a (spolu)předsedu ZO, resp. KO.

(5) Celé členské příspěvky, které vybrali pokladníci ZO, se zasílají do 30 dnů na centrální účet SZ pro placení členských příspěvků pod určeným variabilním symbolem určeným HK.

(6) Z vybraných členských příspěvků náleží 50 % příslušné ZO, 15 % příslušné KO a 35 % SZ. Podíly členských příspěvků KO a ZO vypočítá a vyplatí HK nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku dané KO. KO vyplatí podíly ZO do 15 dnů od obdržení podílů z HK.

(7) Členovi/člence SZ, který je pro funkci v samosprávě dlouhodobě uvolněn, nebo v souvislosti s členstvím ve straně je členem orgánu obchodní korporace obce nebo kraje a za toto působení pobírá odměnu vyšší než je průměrná hrubá měsíční mzda v ČR, se výše členského příspěvku zvyšuje na dvojnásobek. Pravidlo je aplikováno, pokud je člen/ka v takové funkci v okamžiku placení členského příspěvku, nebo v ní byla po více než 6 měsíců v uplynulém kalendářním roce.

§ 5 Dary
(1) SZ může přijímat dary. Darem se rozumí finanční dar nebo jiné bezúplatné plnění, ocenitelné v penězích. Dary mohou přijímat pokladníci OJ nebo osoby pověřené PSZ. Za SZ jako celek přijímá dary statutární zástupce strany nebo osoba pověřená plnou mocí. Finanční dary se přijímají výhradně bezhotovostně na transparentní účet, který pro tento účel určí PSZ. V platebním příkazu pro provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíži účtu určeného pro přijímání darů musí být vždy uveden účel platební transakce.

(2) Všechny dary vyšší než 1 000 Kč jsou přijaty uzavřením písemné darovací smlouvy. Dar přesahující 50 000 Kč je přijat až okamžikem schválení PSZ. Pokud PSZ přijetí daru neschválí nebo nebyla-li uzavřena písemná darovací smlouva u daru vyššího než 1 000 Kč, musí být finanční prostředky, příp. jiné hodnoty vráceny. Každý dar musí být identifikován dle požadavků zákona.

(3) Za nepřípustné dary jsou považovány ty, které jsou poskytnuty v očekávání určitého hospodářského nebo politického prospěchu, a také dary, které by byly v rozporu s příslušnými právními předpisy. Přijaté dary musí být v souladu se směrnicí PSZ Etický kodex pro přijímání darů.

(4) Pokud PSZ přijetí daru neschválí, nebyla-li darovací smlouva uzavřena nebo nebyl-li dar poskytnut v souladu s platnými právními předpisy či Etickým kodexem pro přijímání darů, musí být finanční prostředky, příp. jiné hodnoty vráceny v souladu s platnými právními předpisy.

(5) Není-li určen účel daru nebo OJ, v jejíž prospěch je dar poskytnut, stává se takový dar příjmem běžného rozpočtu SZ jako celku.

§ 6 Rozdělování státních příspěvků získaných při volbách
(1) Minimálně 80 % finančních prostředků získaných SZ za mandáty v zastupitelstvu kraje náleží příslušné KO.

(2) Minimálně 20 % finančních prostředků získaných za mandáty v Senátu náleží krajské organizaci kraje, v němž byl mandát získán. Nachází-li se volební obvod na území dvou a více krajů, náleží krajským organizacím poměrná část prostředků podle počtu hlasů odevzdaných ve prospěch získání mandátu v daném kraji.

(3) Při výsledku SZ ve volbách do Poslanecké sněmovny, který zajišťuje stálý roční státní příspěvek na činnost, náleží každé KO z této částky každoročně na činnost minimálně 100 000 Kč. K této částce bude navíc krajským organizacím přidělován každoročně příspěvek podle celkového výsledku v České republice a počtu hlasů v daném kraji podle klíče schváleného RR.

(4) Z finančních prostředků získaných za hlasy ve volbách do Evropského parlamentu náleží minimálně 20 % krajským organizacím, přičemž z poloviny stanovené výše dostávají všechny krajské organizace stejnou částku a druhá polovina se rozděluje na základě celkového výsledku v České republice a počtu hlasů v daném kraji podle klíče schváleného RR.

(5) Podíly finančních prostředků uvedené v odstavcích (1) až (4), budou z celkových prostředků SZ a krajských organizací uvolňovány rovnoměrně ve stejných částkách v každém roce volebního období, v objemech a termínech uvedených v §13, odst. (5) až (7).

(6) Organizační jednotka může požádat PSZ o refundaci výdajů na volební kampaň, které vynaložila nad rámec prostředků poskytnutých této organizační jednotce v souvislosti s volební kampaní z prostředků SZ jako celku. V případě schválení žádosti PSZ předchází tato refundace výpočtu podílů finančních prostředků získaných za mandáty uvedené v odstavcích (1) a (2).

§ 7 Účetnictví a účetní uzávěrka
(1) Orgány jednotlivých organizačních složek vedou evidenci příjmů a výdajů a jsou za její správnost odpovědné.

(2) Organizační jednotky SZ jsou povinny sestavovat každoročně zprávu o hospodaření. Zpráva o hospodaření musí mít minimálně strukturu ročního běžného rozpočtu, kterou stanoví PSZ. Příjmy a výdaje volební kampaně se ve zprávě vykazují samostatně.

(3) PSZ je povinno sestavovat každoročně zprávu o hospodaření SZ. Zpráva o hospodaření musí mít minimálně strukturu schváleného ročního běžného rozpočtu. Příjmy a výdaje volební kampaně se ve zprávě vykazují samostatně.

(4) Nestanoví-li PSZ jinak, jsou KO, MO, ZO povinny jednou ročně spolu se zprávou o hospodaření zasílat do HK originály účetních dokladů. RKO může nařídit MO a ZO zasílat kopie zprávy o hospodaření a kopie účetních dokladů krajské organizaci.

(5) Zpráva o hospodaření KO, MO, ZO se zasílá nejpozději do 31. 1. do HK. V případě KO je nedílnou součástí zprávy o hospodaření revizní zpráva vypracovaná krajskou revizní komisí.

(6) Zpráva o hospodaření SZ se předkládá k vyjádření RR nejpozději do 30. 6. Nedílnou součástí zprávy o hospodaření SZ je revizní zpráva vypracovaná Finanční kontrolní komisí SZ (FKK).

(7) O zřízení či zrušení bankovních účtů OJ rozhoduje PSZ.

§ 8 Cestovní náhrady
(1) Členové SZ využívají ke svým cestám pro přepravu osob přednostně veřejnou dopravu.

(2) Pravidla proplácení cestovních náhrad stanoví Směrnice, kterou schvaluje Republiková rada.

(3) Nevyplývá-li povinnost úhrady stravného a času stráveného na cestách z příslušných zákonů, nesmí být tato plnění poskytnuta.

§ 9 Výroční finanční zpráva Strany zelených
(1) SZ je povinna předložit každoročně podle zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích výroční finanční zprávu, která má všechny náležitosti v tomto zákoně uvedené.

(2) PSZ po předchozím vyjádření FKK schvaluje výroční finanční zprávu, kterou předloží Poslanecké sněmovně nejpozději 1. 4.

§ 10 Zásady hospodaření s finančními prostředky SZ jako celku
(1) SZ hospodaří s finančními prostředky na základě ročního běžného rozpočtu.

(2) Žádná finanční operace nesmí být v rozporu se zákonem a s ustanovením stanov a tohoto řádu.

(3) Za hospodaření SZ odpovídá předseda SZ a sjezdem nebo předsednictvem SZ pověřený člen PSZ. Roční běžný rozpočet spravuje správce rozpočtu, který nese odpovědnost za jeho plnění. Správce rozpočtu kontroluje dodržování pravidel čerpání rozpočtu a schvaluje platby. Plátce rozpočtu provádí platby na základě pokynů správce rozpočtu. Funkce plátce rozpočtu je neslučitelná s funkcí správce rozpočtu. Správce i plátce rozpočtu jmenuje PSZ. Správce i plátce rozpočtu musí mít uzavřenu smlouvu, v níž se zavazují hmotnou odpovědností.

(4) Všechny osoby pověřené nakládáním s finančními prostředky nebo osoby, kterým byly svěřeny jiné hodnoty, uzavírají se SZ smlouvu, kterou se zavazují k řádnému vyúčtování svěřených prostředků – „Dohodou o správě svěřených prostředků“. Smlouva je uložena u předsedy FKK nebo jiného člena FKK mimo hlavní kancelář a druhý originál v hlavní kanceláři. Před uzavřením dohody o hmotné odpovědnosti nebo Dohody o správě svěřených prostředků nesmí nikdo v centrální pokladně vydávat a přijímat peníze ani je vybírat z bankovních účtů SZ.

(5) Běžná vydání do 100 000 Kč schvaluje správce rozpočtu, který je povinen zachovávat roční běžný rozpočet.

(6) Veškeré výdaje a závazky nad 100 000 Kč schvaluje PSZ předem a poté správce rozpočtu vydá pokyn plátci rozpočtu k proplacení.

(7) PSZ může usnesením během účetního roku přesouvat mezi jednotlivými kapitolami ročního běžného rozpočtu částky až do výše 15 % rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření, jsou však povinni zachovávat celkovou výši rozpočtu. Rozpočtová opatření musí být provedena bezprostředně, nejpozději však do 30 dní od vzniku takové potřeby přesunu finančních prostředků. Nedílnou součástí rozpočtového opatření je důvodová zpráva.

(8) Dispozice rozpočtovou rezervou, případně přesun z této rozpočtové rezervy do jiné kapitoly ročního běžného rozpočtu a ostatní přesuny mezi jednotlivými kapitolami nad rámec limitu uvedeného v odst. 7, § 11 mohou být provedeny pouze na základě rozpočtového opatření navrženého PSZ a schváleného RR před použitím těchto finančních prostředků. Nedílnou součástí návrhu rozpočtového opatření je důvodová zpráva.

(9) O mzdách, odměnách a náhradách osob, které vykonávají pro SZ činnost, se rozhoduje podle obecně platných právních předpisů a podle pravidel určených tímto řádem. Platy zaměstnanců a odměny za činnost podle smlouvy stanovuje PSZ, přičemž se řídí schváleným ročním běžným rozpočtem SZ. Odměny za činnost předsedy/předsedkyně, místopředsedy/místopředsedkyně a členů a členek PSZ stanovuje RR v rámci schválení ročního bežného rozpočtu SZ. Tam kde tento řád umožňuje rozhodovat o odměnách za činnost předsedy / předsedkyně / spolupředsedy / spolupředsedkyně na krajské úrovni, stanovuje odměny za činnost příslušná krajská organizace, přičemž se řídí schváleným rozpočtem KO

(10) HK je povinna v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po obdržení písemné žádosti zaslat informace o hospodaření Strany zelených kterékoliv krajské organizaci SZ, Podobně je pokladník krajské organizace povinen do 30 dnů zaslat kterékoliv příslušné ZO a MO informace o hospodaření KO. Žádost zasílá předseda nebo jiný pověřený člen KO, MO a ZO.

(11) Správnost vynaložení každého výdaje stvrzují svým podpisem na příslušném dokladu správce i plátce rozpočtu.

(12) Výběrové řízení a) Výběrové řízení se vypisuje na každé pracovní místo, dohodu o práci, smlouvu o díle nebo zakázku, jejichž výše nákladů či cena přesáhne 200 000 Kč. V odůvodněných případech může PSZ po souhlasu předsedy FKK zadat zakázku, pracovní místo, dohodu o práci nebo smlouvu o díle i bez výběrového řízení.

b) Výběrové řízení vyhlašuje a jeho bližší podmínky stanovuje PSZ nebo výkonný orgán OJ.

c) Účastníky výběrového řízení nemohou být osoby, které rozhodují o výběrovém řízení nebo jej kontrolují, a subjekty, jejichž účastí by došlo k porušení zásad rovné soutěže. Dojde-li u osoby, která o výsledku výběrového řízení rozhoduje či řízení kontroluje, ke střetu zájmu osobního se zájmem SZ, je povinna oznámit tuto skutečnost a nezúčastnit se rozhodování nebo kontroly v dotyčné věci.

d) Zadání výběrového řízení musí být zveřejněno nejpozději 10 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášek. V odůvodněných případech může být tato lhůta zkrácena, o čemž musí být bezprostředně informován příslušný revizní orgán. O výsledku výběrového řízení je zadavatel povinen veřejně informovat do 7 dnů od podepsání smlouvy nebo nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí.

e) Zadání a výsledek výběrového řízení musí být zveřejněn na webu a příp. intranetu SZ, pokud je zřízen.

f) Předseda FKK může rozhodnutí pozastavit a FKK potom musí rozhodnutí do 10 dnů přezkoumat.

g) Proti výsledkům výběrového řízení je možno podat protest k ÚRK, tento krok však nemá odkladný účinek.

(13) V hotovosti lze platit pouze výdaje do maximální výše 5 000 Kč.

§ 11 Zásady hospodaření dalších organizačních jednotek
(1) Za formální správnost hospodaření ZO, MO a KO odpovídají zvolení pokladníci.

(2) Předseda organizační jednotky může schválit přesun výdajů mezi rozpočtovými kapitolami do částky 3 000 Kč za rok, rada organizační jednotky může vyslovit souhlas s přesunem ve výdajích do výše 15 % celkových výdajů za rok při zachování celkové výše schváleného rozpočtu.

(3) Výše hodnoty darů subjektům mimo SZ v kalendářním roce nesmí překročit 10 % příjmů a částku 20 000 Kč. O vyšších darech rozhoduje PSZ. Výší hodnoty darů se rozumí součet všech darů všem subjektům v roce. Za porušení tohoto pravidla nese hmotnou odpovědnost ten, kdo dar schválil nebo provedl převod. V případě kolektivního rozhodnutí hlasováním nesou členové orgánu, hlasující pro poskytnutí daru, hmotnou zodpovědnost poměrnou částí z hodnoty daru.

(4) Při ukončení činnosti organizační jednotky SZ má nárok užívat majetek jednotka o stupeň vyšší. O způsobu majetkového vypořádání se podává zpráva PSZ.

(5) Pokladníci a další osoby oprávněné nakládat s finančními prostředky v pokladně a na bankovním účtu organizační jednotky, uzavřou se SZ smlouvu, v níž se zavážou k řádnému vyúčtování svěřených prostředků a dodržování Metodického pokynu - manuálu pokladníka.

(6) Správnost vynaložení každého výdaje stvrzují na příslušném dokladu dva podpisy – jednak plátce, jednak správce rozpočtu.

§ 12 Zásady hospodaření mezi organizačními jednotkami
(1) Vydání prostředků z centrálního rozpočtu na účet organizační jednotky bude vedeno jako záloha, kterou je povinna organizační jednotka vyúčtovat do 15.12. běžného roku. Nevyúčtované prostředky se z pokladen a účtu vrací do 15.12. na centrální účet, či do centrální pokladny. Na tyto prostředky se vztahuje ustanovení §7 odst. (6) tohoto HŘ. Za vydání záloh pokladníkům krajských organizací v souladu se schváleným ročním běžným rozpočtem SZ a s ustanoveními tohoto řádu a s usneseními PSZ je zodpovědná HK.

(2) Pokladník KO je zodpovědný za vydání finančních prostředků pokladníkům ZO v souladu se schváleným ročním běžným rozpočtem KO s ustanoveními tohoto řádu a usneseními rady KO. Toto ustanovení platí obdobně pro pokladníky základních organizací, které jsou součástí MO, ve vztahu k pokladníkovi MO.

(3) HK je povinna do 30 dnů od předložení zprávy o hospodaření za uplynulý rok a ročního běžného rozpočtu na příslušný kalendářní rok, který schválila krajské konference, vyplatit krajské organizaci alespoň 50 % z prostředků, které jim podle rozpočtu SZ náležejí, zbývající část nejpozději do 30.9. PSZ je v této věci oprávněno hlavní kanceláři udělit výjimku.

(4) KO převede základním organizacím alespoň 50 % z prostředků, které jim dle ročního běžného náleží, nejpozději do 15 dní od nabytí finančních prostředků KO dle § 12 odst. 3, zbývající část do 15.10.

(5) Základní organizace, které jsou součástí MO. převedou městské organizaci přinejmenším 50 % z prostředků, které jim podle ročních běžných rozpočtů základních organizací náleží, nejpozději do 15 dní od nabytí finančních prostředků ZO dle § 12 odst. 4., zbývající část do 30.10.

(6) Povinnost podle odstavců 3, 4 a 5 zaniká, pokud povinné OJ neobdržely od příjemců finančních prostředků zprávy o hospodaření za uplynulý rok a základními a městskými organizacemi schválené roční běžné rozpočty na příslušný kalendářní rok.

§ 13 Odměňování předsedy / předsedkyně / místopředsedy / místopředsedkyně
(1) Za svou funkci může být odměňován přeseda / předsedkyně nebo místopředseda / místopředsedkyně strany, který/která je pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn/a (dále jen “uvolněná placená osoba”). Právo stát se placenou osobou má předseda/předsedkyně automaticky ze své funkce. O uvolnění místopředsedy či místopředsedkyně může rozhodnout PSZ v případě, že předseda či předsedkyně nemá o odměnu zájem nebo nesplňuje podmínky pro uvolnění pro tuto funkci.

(2) PSZ může schválit odměnu jen jedné uvolněné placené osobě.

(3) Výši odměny uvolněné placené osoby stanovuje RR, zejména v rámci schvalování běžného rozpočtu SZ. Maximální výše odměny je rovna odměně uvolněného starosty obce dle pravidel pro odměňování v samosprávě, kdy počet obyvatel obce pro výpočet částky je určen počtem členů Strany zelených k poslednímu dni předchozího kalendářního roku.

(4) Uvolněná placená osoba může pobírat odměnu pouze pokud:

  • není uvolněna pro veřejnou funkci

  • nevykonává jiný pracovní či ekvivalentní úvazek o rozsahu větším než 0.25

  • případně si nevydělá jako OSVČ či obdobnou formou více než 25 % průměrné roční mzdy v ČR.

Do limitu výdělku se nezapočítávají odměny za neuvolněné veřejné funkce, naopak se do tohoto limitu započítávají odměny za činnosti ve statutárních a kontrolních orgánech obchodních společností, včetně těch souvisejících s výkonem veřejné funkce.

(5) Pro kontrolu tohoto ustanovení slouží povinné přiznání příjmů a majetku, který je uvolněná placená osoba povinna předložit do 30. 6. běžného roku FKK.

(6) Uvolněná placená osoba se může své odměny vzdát na libovolný počet kalendářních měsíců v roce, aniž by byl dotčen nárok na schválenou odměnu v jiných měsících.

§ 14 Odměna pro člena/členku PSZ (1) Člen/členka PSZ může za svou činnost pobírat odměnu. Její výši schvaluje RR, zejména v rámci schvalování rozpočtu SZ na následující rok.

(2) Maximální výše odměny člena/členky PSZ je rovna výši odměny neuvolněného člena rady obce s počtem obyvatel shodným s počtem členů Strany zelených. Výše odměny musí být stanovena pro všechny členy/členky PSZ jednotně. Na rozdíl od uvolněné placené osoby nemusí člen/členka PSZ pro pobírání odměny splnit žádné podmínky týkající se uvolněné funkce, pracovních úvazků či výdělků.

(3) Člen/členka PSZ se může své odměny vzdát na libovolný počet měsíců; tímto není nijak ovlivněn nárok na odměnu ostatních členů PSZ ani nárok na odměnu v jiných měsících.

§ 16 Odměňování předsedů / předsedkyň, případně spolupředsedů / spolupředsedkyň krajských organizací
(1) Maximální výše odměny pro předsedu/předsedkyni/spolupředsedu/spolupředsedkyni (dále jen “osoba placená krajem”) je rovna výši odměny neuvolněného starosty obce s počtem obyvatel shodným s počtem členů příslušné krajské organizace Strany zelených.

(2) U KO, které maji zavedený institut spolupředsednictví, je možné odměnu v odlišné výši či pouze pro jednu osobu ve spolupředsednictví schválit pouze pokud s tím vysloví souhlas druhá osoba ve spolupředsednictví. Jinak je potřeba oběma schválit odměnu ve stejné výši.

(3) Osoba placená krajem může pobírat odměnu, pouze pokud není uvolněna pro veřejnou funkci.

(4) Výši odměny určuje vždy krajská konference v rámci schvalování rozpočtu KO na následující rok. Na rozdíl od odměny pro předsedu/předsedkyni SZ nevyplývá nárok na odměnu pro osobu placenou krajem z funkce a musí jej přiznat svým rozhodnutím KK.

§ 17 Společná ustanovení k odměnám za činnost
(1) Odměna je předmětem odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů, nenáleží však k ní žádné příplatky či požitky za práci přesčas, v noci, za ztížených pracovních podmínek a obdobné.

(2) Vždy když se v textu hovoří o odměně, myslí se jí měsíční odměna.

(3) Placená osoba může pobírat odměnu jen po dobu trvání svého mandátu.

(4) V případě vzniku / zániku mandátu vzniká nárok na poměrnou část odměny za daný kalendářní měsíc.

(5) Odměny není možné kumulovat ani vyplácet zálohově.

(6) Výplata odměn pro osoby placené krajem na úrovni KO včetně příslušných odvodů je vždy vyplácena z rozpočtu příslušné KO. Strana zelených jako celek na tyto odměny nepřispívá.

(7) O schválení odměny či její změně je vždy třeba informovat FKK a hlavního manažera SZ.

(8) V případě pochybností o dodržení správnosti postupu může FKK z vlastní iniciativy nebo na podnět kteréhokoli člena/členky SZ pozastavit vyplácení odměny do prošetření případu, nejdéle pak na 60 dnů.

§ 18 Seznam použitých zkratek
SZ – Strana zelených ZO – základní organizace
MO – městská organizace
KO – krajská organizace
PSZ – předsednictvo Strany zelených
RR – republiková rada
ÚRK – ústřední revizní komise
HK – hlavní kancelář SZ
FKK – finanční kontrolní komise
OJ - organizační jednotka
PS - poslanecká sněmovna parlamentu ČR
EP - Evropský parlament

§ 19 Závěrečná a přechodná ustanovení
(1) Toto znění hospodářského řádu Strany zelených nabývá účinnosti dnem jeho schválení RR SZ.

Schválila Republiková rada Strany zelených dne 15. ledna 2006. Dílčí změny schválila Republiková rada SZ dne 3. listopadu 2007 a 11. ledna 2009. Dílčí změny schválil Sjezd SZ dne 6. prosince 2009. Dílčí změny schválila Republiková rada SZ 9. ledna 2010, 7. listopadu 2015, 3. září 2016, 11. prosince 2016, 9. dubna 2017, 2. prosince 2017 a 15. prosince 2018.