Řád odborných sekcí Strany zelených

Tento Řád odborných sekcí Strany zelených přijala Republiková rada Strany zelených na svém jednání dne 27. listopadu 2011 v Praze.

Řád odborných sekcí Strany zelených

1. Cíle odborných sekcí

1.1. Odborné sekce (dále jako OS) Strany zelených (dále jako SZ) vytvářejí expertní zázemí strany.

1.2. OS soustřeďují odbornou a laickou veřejnost, která se zabývá problematikou, jíž se OS věnuje.

1.3. Náplní činnosti OS je identifikovat vlastní politická témata, analyzovat je a připravit politická stanoviska a koncepční materiály včetně argumentace pro stranické orgány a i pro prezentaci mimo SZ.

1.4. OS pracují na vnitrostranické osvětě v oblasti své působnosti.

1.5. OS plní další úkoly vyplývající z čl. 24, odst. 2 Stanov SZ.

2. Statut odborných sekcí

2.1. OS plní poradní úlohu všem orgánům SZ.

2.2. Orgány SZ přihlížejí ve svých politických postojích a výstupech ke stanoviskům OS, a to zejména při tvorbě programových dokumentů.

2.3. Témata, která mají územní vazbu, projednávají OS s územně příslušnými orgány SZ a ve svých stanoviscích k projednávaným otázkám se musejí s jejich názorem vypořádat.

2.4. Základní linie působení OS je vymezena politickým programem a volebními programy SZ. V případě, že OS hodlá předložit stanovisko, které by mohlo být v rozporu s programovými dokumenty SZ, musí vedoucí OS toto stanovisko předem projednat s pověřenou členkou/členem předsednictva SZ (dále jako PSZ) odpovídající za činnost OS. V případě, že je OS přesvědčena o nezbytnosti revidovat programové dokumenty, navrhne jejich změnu Republikové radě (dále jako RR).

3. Založení odborné sekce

3.1. Založení OS mohou navrhnout PSZ nejméně tři členky/členové SZ. OS zřizuje PSZ, které jmenuje tři zakládající členky/členy OS. Jednu osobu ze zakládajících členek/členů jmenuje PSZ ustavující vedoucí/vedoucím OS. Pokud založení OS navrhují členky/členové SZ, PSZ musí jejich návrh projednat do třiceti dnů.

3.2. Hlavní kancelář (dále jako HK) informuje o založení OS všechny členky/členy SZ prostřednictvím intranetu nebo obdobným způsobem nejpozději do 7 dnů od zřízení OS ze strany PSZ. Informace obsahuje název OS, popis jejího zaměření, jména zakládajících členek/členů, jméno ustavující vedoucí/vedoucího OS, termín a místo konání ustavujícího jednání OS a nabídku členství.

3.3. Ustavující jednání OS se může konat nejdříve 14 dní po rozeslání informace o založení sekce HK SZ dle odst. 3.2.

3.4. Ustavující jednání OS řídí její ustavující vedoucí. Na ustavující schůzi navrhnou členky/členové OS vedoucí/vedoucího OS a jeho dvě zástupkyně/zástupce dle odst. 3.5, projednají plán činnosti OS a případné další body. Z ustavujícího jednání je pořízen zápis. Zápis obsahuje jména navržených vedoucích a zástupkyň/zástupců. Zápis je předán člence/členu PSZ, který je pověřen vedením OS.

3.5. Zaregistrované členky/členové mají právo navrhnout vedoucí/vedoucího OS a jeho dvě zástupkyně/zástupce. Vedoucí/vedoucím OS nebo zástupkyní/zástupcem se může stát pouze členka/člen SZ

3.6. PSZ z nominovaných podle bodu 3.5. jmenuje a odvolává vedoucí/vedoucího OS a zástupkyně/zástupce. Mezi vedoucí/vedoucím a jeho dvěma zástupkyněmi/zástupci musí být nejméně jedna osoba opačného pohlaví, umožňují-li to nominace vzešlé z OS dle čl. 3.5. Vedoucí a jeho zástupkyně/zástupci jsou jmenováni na posouzení zejména z pohledu odbornosti, podpory mezi členkami/členy OS, schopnosti OS řídit a předkládat výsledky její činnosti vnitrostranické veřejnosti i navenek, perspektivě jejich dlouhodobého spojení s daným politickým tématem a z pohledu zachování názorové plurality v OS. Mandátní období vedoucí/vedoucího a jeho zástupkyň/zástupců je dvouleté.

4. Jednání odborné sekce

4.1. Jednání OS řídí její vedoucí nebo jeho zástupkyně/zástupce.

4.2. OS zastupuje navenek její vedoucí, jež je zároveň její mluvčí/mluvčím. Vedoucí a jeho zástupkyně/zástupce odpovídají PSZ za činnost OS, koordinují činnost OS a předkládají stanoviska OS stranickým orgánům.

4.3. Členkou/členem OS se může stát každá členka/člen a příznivkyně/příznivec SZ a dále každá odbornice/odborník, který není členkou/členem jiné politické strany nebo hnutí. Jedna členka/člen SZ nemůže být vedoucí/vedoucím více OS.

4.4. Členství v OS vzniká a) registrací členky/člena SZ v HK, b) nejde-li o členku/člena SZ, registrací v HK na návrh vedoucí/vedoucího OS.

HK registruje žadatelku/žadatele do 7 dnů po obdržení žádosti o registraci s připojeným motivačním dopisem a zdůvodněním žádosti o členství v odborné sekci a informuje o tom vedoucí/vedoucího OS. Členství v OS se vztahuje na jeden kalendářní rok bez ohledu na datum registrace v průběhu roku.

4.5. Členství v OS zaniká a) zrušením nebo neobnovením registrace členkou/členem SZ, b) rozhodnutím PSZ na návrh vedoucího OS, nejde-li o členku/člena SZ.

Členství v OS se obnovuje každý rok na základě výzvy vedoucí/vedoucího OS po emailu rozeslaném nejpozději měsíc před koncem kalendářního roku a potvrzením souhlasu členky/člena po emailu nejpozději do konce kalendářního roku.

4.6. Rozhodnutí o stanovisku OS se přijímá konsenzem. OS vždy ke stanovisku připojuje podrobnou důvodovou zprávu. Pokud nad stanoviskem není konsenzus, hlasuje se o návrhu indikativním hlasováním. Za stanoviskem, k němuž se přiklonila většina, je připojeno i alternativní stanovisko. I alternativní stanovisko je doplněno samostatnou důvodovou zprávou.

4.7. Stanovisko k aktuální tématice je možno v případě potřeby projednat a přijmout telefonicky nebo elektronickou cestou. Vedoucí OS musí přitom vyvinout veškeré úsilí k dotázání všech členek/členů OS.

4.8. Schůze OS se koná alespoň 2 krát ročně. Jednání může probíhat konferenčním způsobem elektronicky.

4.9. Z jednání OS se pořizují závěry, jejichž zápis ověřuje vedoucí OS nebo některá ze zástupkyň/zástupců.

4.10. OS projednává témata buď z vlastní iniciativy nebo z podnětu členky/člena nebo orgánu SZ.

4.11. Návrhy na úpravy politického nebo volebního programu vzešlé z OS předloží členka/člen PSZ pověřený vedením OS k projednání PSZ, programové konferenci, RR, nejbližšímu sjezdu SZ.

5. Spolupráce odborných sekcí s dalšími orgány Strany zelených

5.1. HK provozuje rozesílač vedoucích OS. PSZ jmenuje osobu pracující v HK tajemnicí/tajemníkem pro OS. Tato osoba odpovídá za technickou a administrativní podporu OS ze strany HK. Tajemnice/tajemník vede databázi stanovisek a výstupů OS a kalendář OS.

5.2. Nejméně jednou za 6 měsíců se koná schůzka zástupkyň/zástupců PSZ s vedoucími OS za účelem a) sdělení požadavků a priorit PSZ směrem k OS b) sdělení návrhů OS směrem k PSZ c) podání průběžné zprávy vedoucích OS o činnosti.

5.3. Vedoucí či jeho zástupkyně/zástupce prezentuje stanoviska OS na vnitrostranické úrovni. S veřejností komunikuje osoba pověřená PSZ komunikací s medii, členstvo PSZ nebo vedoucí OS či jeho zástupkyně/zástupce s pověřením PSZ. Nejméně jednou za 6 měsíců se koná schůzka vedoucích OS s osobou pověřenou PSZ komunikací s medii. Cílem schůzky je sebrat od vedoucích OS podněty pro mediální práci, kampaně a komunikaci s veřejností. Vedoucí OS průběžně upozorňují osobu pověřenou PSZ komunikací s medii na témata a kauzy spadající do oblasti působnosti OS a navrhují k nim stanoviska pro PSZ a způsoby reakce.

5.4. Schůzek dle bodů 5.2. a 5.3. se v případě omluvy vedoucí/vedoucího OS zúčastní jiná členka/člen příslušné OS, přednostně zástupkyně/zástupce.

5.5. Tajemnice/tajemník poslaneckého klubu s předstihem posílá seznamy navrhovaných sněmovních tisků pro jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vedoucím OS se žádostí o vypracování připomínek.

6. Zánik a zrušení odborné sekce

6.1. Každá členka/člen SZ může podat PSZ návrh na zrušení OS pro její nečinnost, nebo kvůli přesahu zaměření OS s již existující OS. OS je nečinná, pokud se po dobu 12 měsíců nekonala její schůze. OS zaniká usnesením PSZ, které obsahuje zdůvodnění.

7. Závěrečná a přechodná ustanovení

7.1. Pokud není v tomto řádu uvedeno něco jiného, řídí se OS ve své činnosti jednacím a volebním řádem SZ, jakož i dalšími stranickými předpisy.

7.2. OS, které jsou činné ke dni, kdy tento řád nabude účinnosti, oznámí do 21 dnů zájem o pokračování v činnosti OS pověřené člence/členu PSZ. Oznámení učiní dosavadní vedoucí OS, jež se až do potvrzení OS ze strany PSZ označuje za vedoucí/vedoucího obnovované OS. Oznámení obsahuje název OS, její zaměření, seznam členek/členů, jména a adresy vedoucí/vedoucího a zástupkyň/zástupců obnovované OS.

7.3. HK zajistí rozeslání informace o obnovování OS všem členkám/členům SZ nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení. Informace obsahuje název OS, popis jejího zaměření, jména vedoucí/vedoucího a zástupkyň/zástupců obnovované OS, termín a místo konání obnovovacího jednání OS a nabídku členství.

7.4. Obnovovací jednání OS se může konat nejdříve 14 dní po rozeslání informace o založení OS všem členkám/členům.

7.5. Nové členky/členové obnovované OS se registrují v HK.

7.6. Obnovovací jednání OS řídí vedoucí obnovované OS. Členky/členové OS mají právo navrhnout vedoucí/vedoucího OS a jeho dvě zástupkyně/zástupce. Z obnovovacího jednání je pořízen zápis. Zápis obsahuje jména navržených vedoucích a zástupkyň/zástupců. Zápis je předán pověřené člence/členu PSZ.

7.7. Členka/člen OS se při své práci v OS řídí Etickým kodexem OS.