Řád primárních voleb pro volby do PS PČR

Novelizace Řádu primárních voleb Strany zelených pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (původní návrh byl přijat usnesením ÚRK č. 48/2016 ze dne 3. 10. 2016, schválen usnesením PSZ č. 35/2017 ze dne 24. 2. 2017 a hlasováním per rollam RR dne 1. 3. 2017. Novelizace byla schválena Republikovou radou 7. 12. 2019.)

§ 1
Vyhlášení primárních voleb
(1) Primární volby v případě řádných voleb včetně termínů jednotlivých kol vyhlašuje Předsednictvo SZ (dále jen „PSZ“) nejpozději 190 dnů před koncem volebního období Poslanecké sněmovny. Pokud tak PSZ neučiní, jsou primární volby vyhlášeny automaticky 189. den před koncem volebního období, kdy na základní kolo je vyčleněno 30 dnů, na krajské kolo 60 dnů a zbývající čas je vyčleněn na republikové kolo primárních voleb.
(2) Primární volby v případě řádných voleb jsou tříkolové a to dle § 2 až § 4.
(3) Primární volby v případě předčasných voleb včetně termínů jednotlivých kol vyhlašuje PSZ v nejbližším možném termínu od okamžiku vzniku právních skutečností vedoucích k vyhlášení předčasných voleb podle platné legislativy. Pokud tak PSZ neučiní, vyhlásí primární volby včetně termínů jednotlivých kol Republiková rada. Primární volby v případě předčasných voleb mohou být rozhodnutím PSZ jen dvoukolové a to dle § 3 a § 4.

§ 2 Základní kolo primárních voleb (1) Základní kolo primárních voleb probíhá na členské schůzi základní organizace.
(2) Návrhy na kandidáty mohou podávat členové SZ a výkonné orgány SZ. Součástí návrhu musí být jméno kandidáta, věk, obec trvalého bydliště, povolání, stranická příslušnost, dále prohlášení kandidáta podle § 32 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu České republiky a závazek, že se bude řídit Etickým kodexem poslance za Stranu zelených.
(3) Každému kandidátovi se na jednání členské schůze poskytne přiměřený čas na představení a zodpovězení otázek.
(4) Volba probíhá podle Jednacího a volebního řádu SZ.
(5) Údaje o zvolených kandidátech odevzdá předseda (spolupředseda) základní organizace bezodkladně předsedovi (spolupředsedům) příslušné krajské organizace.

§ 3 Krajské kolo primárních voleb
(1) Krajské kolo primárních voleb probíhá na krajské konferenci příslušné krajské organizace (dále jen „KK“) a to dle Jednacího a volebního řádu SZ.
(2) Krajského kola primárních voleb se automaticky účastní kandidáti, kteří byli zvoleni v základním kole primárních voleb. Krajského kola se může účastnit také kandidát, který se nezúčastnil základního kola voleb nebo v něm nebyl zvolen.
(3) Návrhy na další kandidáty v rámci krajského kola primárních voleb mohou podávat členové SZ a výkonné orgány SZ. Součástí návrhu musí být jméno kandidáta, věk, obec trvalého bydliště, povolání, stranická příslušnost, dále potvrzení jeho souhlasu s kandidaturou a závazek, že se bude řídit Etickým kodexem poslance za Stranu zelených.
(4) Volí se maximálně tolik kandidátů, kolik jich stanovuje zákon o volbách nebo kolik kandidátů připadá SZ podle platných a účinných smluv (např. koaliční smlouvy, smlouvy o účasti kandidátů SZ na kandidátní listině jiného subjektu, apod.). Maximální počet míst nemusí být naplněn, v takovém případě může zbývající místa doplnit Rada krajské organizace. KK volí také náhradníky, případně může náhradníky určit Rada krajské organizace.
(5) Na volby se uplatní čl. 28 odst. 6 Stanov SZ (tzv. gender pravidlo).
(6) Volba na první tři místa kandidátní listiny probíhá jako většinová volba do jednomandátového orgánu.
(7) Volba na další místa kandidátní listiny a volba náhradníků probíhá jako volba do jednoho či několika vícemandátových orgánů a to dle rozhodnutí KK. V případě většinové vícemandátové volby je pořadí zvolených kandidátů určeno po každém kole volby počtem získaných hlasů v daném kole s přihlédnutím k genderovému pravidlu. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.
(8) Dojde-li mezi jednotlivými koly primárních voleb k uzavření smlouvy nebo dohody o koalici nebo jiné formě volební spolupráce s jinými subjekty, která sníží počet kandidátů připadajících SZ, zůstávají výsledky předchozích kol primárních voleb v platnosti. V takovém případě však do republikového kola primárních voleb postoupí jen kandidáti umístění v pořadí na místech od prvního do x-tého, kde x je rovno počtu kandidátů připadajících SZ dle smlouvy/uv, kandidáti zvolení na místě x+1 a dále se ve zvoleném pořadí stanou náhradníky a dosavadní náhradníci se zařadí za ně.
(9) KK volí také volebního zmocněnce a náhradníka volebního zmocněnce a to podle Jednacího a volebního řádu SZ.
(10) Před odevzdáním výsledků krajského kola primárních voleb může Rada krajské organizace upravit pořadí na kandidátní listině s ohledem na rovnost pohlaví (čl. 28 odst. 6 Stanov SZ), regionální princip či jiné hledisko hodné zřetele. Rada krajské organizace může využít toto ustanovení pouze v případě, že k tomu dostane pověření KK. KK může toto pověření blíže specifikovat.
(11) Konečné výsledky krajského kola voleb odevzdá předseda (spolupředseda) příslušné KO bezodkladně předsedovi SZ.

§ 4 Republikové kolo primárních voleb
(1) Konečnou podobu kandidátních listin schvaluje Republiková rada.
(2) Každý člen SZ a každý stranický orgán SZ je oprávněn předložit Republikové radě návrh na změnu pořadí, doplnění či vyškrtnutí kandidáta z kandidátní listiny. Součástí návrhu musí být odůvodnění.
(3) Před schválením kandidátních listin ověří předseda volební komise, že součástí návrhu je jméno kandidáta, věk, obec trvalého bydliště, povolání, stranická příslušnost, dále potvrzení jeho souhlasu s kandidaturou a závazek, že se bude řídit Etickým kodexem poslance za Stranu zelených.
(4) Konečná podoba kandidátní listiny osob nominovaných SZ musí splňovat ustanovení čl. 28 odst. 6 Stanov SZ (tzv. gender pravidlo).
(5) Volebního zmocněnce a náhradníka volebního zmocněnce zvoleného v krajském kole primárních voleb schvaluje PSZ. V případě, že volební zmocněnec nebo náhradník zmocněnce nebyl zvolen, určí jej PSZ. Volebního zmocněnce může odvolat pouze PSZ prostřednictvím statutárního zástupce.

§ 5 Vyhodnocení voleb (1) Za volební subjekt, na jehož formaci se Strana zelených podílela, případně který veřejně podpořila, předloží PSZ Republikové radě Zprávu o vyhodnocení voleb, a to nejpozději 180 dní od konání voleb. Zpráva obsahuje: (a) Datum voleb (b) Jmenný seznam všech kandidátů a kandidátek (c) V případě společné kandidátky název dalších politických subjektů a důvod společné kandidatury (d) Plánovaný rozpočet předvolební kampaně a konečné vyúčtování (za celý subjekt) (e) Výsledky voleb (počet získaných mandátů/náhradníků, zastoupení v koalici/opozici, atd.) (f) Stručný popis předvolební strategie včetně důvodů, proč byla strategie zvolena, následné povolební vyhodnocení strategie a v čem se osvědčila/ neosvědčila, případně doporučení pro příští cyklus voleb.“

§ 6 Závěrečná ustanovení
(1) Tento Řád primárních voleb Strany zelených pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen „Řád“) vstupuje v platnost i v účinnost okamžikem jeho schválení Republikovou radou.
(2) Tento Řád ruší všechny předchozí Řády primárních voleb SZ pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR včetně voleb mimořádných.
(3) Všude, kde se v Řádu mluví o členovi, kandidátovi, předsedovi a poslanci, úprava platí také pro členku, kandidátku, předsedkyni a poslankyni.

Zpracovali: za ÚRK Tomáš Průša, za PSZ Matěj Stropnický
Novelizaci zpracovala za PSZ Magdalena Davis
Tento Řád primárních voleb byl schválen Republikovou radou 3. 3. 2017, novelizace byla schválena Republikovou radou 7. 12. 2019