Řád primárních voleb pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Tento řád schválila Republiková rada SZ dne 2. 12. 2017.

§1

(1) Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senát) se konají každé dva roky ve třetině volebních obvodů většinovým dvoukolovým volebním systémem. V každém volebním obvodu je zvolena jedna senátorka/senátor. Délka mandátu je šest let. Trvalé bydliště kandidující osoby v příslušném volebním obvodu není zákonem vyžadováno. Kandidující osobě musí být nejpozději v druhý den konání voleb 40 let.

(2) Primární volby do Senátu vyhlašuje PSZ nejdříve 300 dnů před předpokládaným datem konání senátních voleb. Pokud PSZ primární volby nevyhlásí ani 100 dnů před předpokládaným datem voleb do Senátu, učiní tak RR.

§2

(1) Základní kolo primárních voleb se uskuteční na členské schůzi ZO v každé ZO nacházející se v příslušném volebním obvodu. Kandidující osoby může nominovat kterákoli členka/člen nebo příznivkyně/příznivec SZ z kterékoli ZO nacházející se na území příslušného volebního obvodu. Kandidující osoba podepíše nejpozději před zahájením hlasování Etický kodex senátorky/senátora a souhlas s kandidaturou za SZ. Vlastní volba probíhá dle Jednacího a volebního řádu SZ jako volba do jednomandátového orgánu. Jméno osoby zvolené v takové volbě oznámí obratem předsedkyně/předseda ZO předsedkyni/předsedovi KO.

(2) Krajské kolo primárních voleb probíhá na KK.
(a) Kandidující osobu může navrhnout každá členka/člen nebo příznivkyně/příznivec SZ v daném kraji. Vlastní volba proběhne dle Jednacího a volebního řádu SZ.
(b) Kandidující osoba podepíše nejpozději před zahájením hlasování Etický kodex senátorky/senátora (zastupitelky/zastupitele) a souhlas s kandidaturou za SZ, pokud tak již neučinila v základním kole.
(c) Jména zvolených kandidujících osob a případná usnesení oznámí předsedkyně/předseda KO pověřené člence/členu PSZ.
(d) Ve statutárních městech dělených na nižší samosprávní jednotky (městské části, obvody) může ještě před krajským kolem proběhnout městské kolo primárních voleb.
(e) Nachází-li se senátní obvod na území dvou nebo více krajů, proběhnou primární volby na území dvou nebo více krajů nezávisle. Pokud z primárních voleb ve dvou nebo více krajích vzejdou různé kandidující osoby, proběhne konečná volba kandidující osoby do Senátu na schůzi RR.

(3) Republikové kolo primárních voleb probíhá na schůzi RR. Dle stanov RR schvaluje kandidující osoby do Senátu. Součástí kandidatury (ať už samostatné, či koaliční) je písemně zpracovaný souhrn programových priorit, závazný pro dobu kampaně i návazné působení v Senátu. Součástí kandidatury může být i závazek kandidáta/kandidátky, že se po případném zvolení stane součástí senátorského klubu SZ. RR rozhoduje o kandidujících osobách nominovaných KK usnesením:
RR schvaluje jméno příjmení jako kandidující osobu do Senátu ve volebním obvodu číslo.
V případě nepřijetí usnesení nebo v případě, že z KK nevzejde žádná kandidující osoba, proběhne republikové kolo dle Jednacího a volebního řádu SZ volbou do jednomandátového orgánu. Osoba takto zvolená se stane kandidující osobou SZ do Senátu v příslušném volebním obvodu.

§3

RR může odsouhlasit písemnou smlouvu o společném postupu v senátních volbách. Na základě této smlouvy může RR odsouhlasit volební obvody, ve kterých SZ nepostaví žádnou kandidující osobu.