Řád primárních voleb pro volby do zastupitelstev krajů

Tento řád schválila Republiková rada SZ dne 25. 9. 2011, současná verze byla schválena Republikovou radou SZ dne 7. prosince 2019.

§1

(1) Primární volby do ZK vyhlásí RKO tak, aby se krajské kolo primárních voleb mohlo uskutečnit nejpozději 90 dnů před konáním krajských voleb. RKO určí místo a datum konání KK a klíč pro volbu delegátek/delegátů KK tak, aby se před ní mohlo uskutečnit nominační kolo v ZO. V případě nečinnosti RKO vyhlásí primární volby PSZ.

(2) Nominační kolo pro volby do ZK se koná na členské schůzi ZO, hlavní kolo na KK. V obou kolech může být nominována kterákoli osoba splňující zákonné předpoklady pro pasivní volební právo ke dni voleb.

(3) Každá kandidující osoba podepíše nejpozději před vyjádřením svého souhlasu s volbou v den konání primárních voleb Etický kodex zastupitelky/zastupitele (EKZ) a prohlášení (souhlas s kandidaturou). Později doplněné kandidující osoby podepíší EKZ nejpozději v den podpisu prohlášení.

§2

(1) První sedmina míst na kandidátce zaokrouhlená nahoru je na KK obsazena volbou do jednomandátového orgánu dle Jednacího a volebního řádu SZ. Obsazení těchto míst nemůže být delegováno na RKO. Osoba na prvním místě kandidátky (lídryně/lídr) zároveň kandiduje na hejtmanku/hejtmana.

(2) Zbylá místa na kandidátce jsou obsazena volbou do vícemandátového orgánu SZ. Obsazení nezvolených míst může KK delegovat na RKO. V případě, že není na kandidátku do ZK dostatek kandidujících osob, může neobsazená místa doplnit volební zmocněnkyně/zmocněnec ve lhůtě dané zákonem.

(3) Nominační kolo pro volby do ZK se uskuteční na schůzi ZO podle jednacího a volebního řádu SZ jako volba do vícemandátového orgánu, kde má každá hlasující osoba tolik hlasů, kolik je kandidujících osob, nejvýše však, kolik je přidělováno mandátů do ZK. Nominována do krajského kola je každá kandidující osoba, která získá nadpoloviční počet hlasů přítomných. Předsedkyně/předseda ZO neprodleně ohlásí výsledky nominačního kola předsedkyni/předsedovi KO nebo pověřené osobě. Zpráva obsahuje abecední jmenný seznam nominovaných kandidujících osob. ZO mohou nominovat i lídryni/lídra krajské kandidátky v oddělené jednomandátové volbě.

(4) Volební zmocněnkyni/zmocněnce zvolí KK. Jmenuje jej statutární zástupkyně/zástupce strany nebo jím pověřená osoba. Ve výjimečných případech nemusí k volbě KK statutární zástupkyně/zástupce přihlížet.

(5) Pokud KK ani RKO nesestaví kandidátku v přiměřené lhůtě k datu podání kandidátek, může tak učinit statutární zástupkyně/zástupce strany pověřený PSZ ve spolupráci s volební zmocněnkyní/zmocněncem.

(6) V závažných a odůvodněných případech schvaluje úpravy kandidátek do krajských voleb RR (článek 17, odst. 3, písm. d, bod v).

§3

(1) Primárních voleb se účastní s hlasem poradním i osoby bez členství ve SZ nebo členky/členové jiných stran kandidující za SZ.

(2) Volební koalici, či smlouvu o společném postupu v krajských volbách, schvaluje KK nejlépe před volbou osob kandidujících v krajském kole. Pokud časový průběh jednání neumožňuje schválit koalici, či smlouvu, před volbou kandidujících osob, pověří KK RKO dalším jednáním a primární volby kandidujících osob proběhnou, aniž by bylo o koalici rozhodnuto. KK se po projednání řádného programu přeruší a sejde se znovu tak, aby mohla projednat a schválit předvolební koalici (či smlouvu o společném postupu v krajských volbách) a koaliční smlouvu.

(3) Průběh primárních voleb nebo jejich výsledky se upraví tak, aby v každé po sobě jdoucí trojici kandidujících osob byla alespoň jedna osoba opačného pohlaví, je-li k dispozici. KK může rozhodnout i o striktním střídání osob opačného pohlaví (zipu). Obdobně může RKO na základě zmocnění KK přistoupit k úpravě pořadí kandidujících osob v části kandidátky zvolené vícemandátově, aby zastoupení v této části kandidátky reprezentovalo přiměřeně rovnoměrně jednotlivé okresy.

§ 4

Po volbách do zastupitelstva kraje předloží RKO zprávu o vyhodnocení voleb za volební subjekt, na jehož formaci se Strana zelených podílela. Zprávu předloží k rukám spolupředsedkyně / spolupředsedy PSZ, případně pověřeného člena PSZ, a to nejpozději 180 dní po konání voleb. Zprávu též předkládá RKO na vědomí KK na jejím nejbližším zasedání. Zpráva o vyhodnocení obsahuje:

(a) Datum voleb

(b) Jmenný seznam všech kandidátů a kandidátek

(c) V případě společné kandidátky název dalších politických subjektů a důvod společné kandidatury

(d) Plánovaný rozpočet předvolební kampaně a konečné vyúčtování (za celý subjekt)

(e) Výsledky voleb (počet získaných mandátů/náhradníků, zastoupení v koalici/opozici, atd.)

(f) Stručný popis předvolební strategie včetně důvodů, proč byla strategie zvolena, následné povolební vyhodnocení strategie a v čem se osvědčila/ neosvědčila, případně doporučení pro příští cyklus voleb.