Řád primárních voleb Strany zelených

Tento řád schválila Republiková rada Strany zelených dne 13. 2. 2021.

§ 1 Všeobecná ustanovení
(1) Primární volby do zastupitelstev krajů a obcí končí závěrečným krajským kolem a jejich vyhlašovatelem je příslušná RKO (dále jen „dvoukolové volby“).
(2) Ostatní primární volby končí závěrečným republikovým kolem a jejich vyhlašovatelem je PSZ (dále jen „tříkolové volby“).
(3) Volební zmocněnec a jeho náhradník jsou voleni v závěrečném kole primárních voleb. To neplatí pro primární volby do Poslanecké sněmovny, kdy tato volba proběhne již v krajském kole, a pro volby zastupitelstev obcí. Jmenuje je statutární zástupce strany nebo jím pověřená osoba; ti ve výjimečných případech a pouze s odůvodněným souhlasem PSZ nemusí k této volbě přihlížet. Ve výjimečných případech jej mohou i odvolat.
(4) Dojde-li v průběhu primárních voleb nebo po jejich skončení k uzavření smlouvy nebo dohody o koalici nebo jiné formě volební spolupráce s jinými subjekty (dále jen „volební spolupráce“), v důsledku čehož se sníží počet kandidátů připadajících SZ, zůstávají výsledky již proběhlých kol primárních voleb v platnosti. V takovém případě se však kandidáti zvoleni v pořadí, jež přesahuje počet míst na kandidátní listině, který na SZ připadá, ve zvoleném pořadí stanou náhradníky a dosavadní náhradníci se zařadí za ně.
(5) Stížnost na průběh kola primárních voleb lze podat u revizního orgánu na příslušné územně organizační úrovni neprodleně po skončení daného kola, nejpozději však do 5 dnů od zveřejnění zápisu. Příslušný revizní orgán o předložených stížnostech rozhodne do doby konání následujícího kola primárních voleb, nejdéle však do 10 dnů od doručení stížnosti. O případném odvolání proti rozhodnutí revizního orgánu rozhoduje nadřízený revizní orgán do 10 dnů.
(6) Pokud příslušná organizační jednotka neuspořádá dané kolo primárních voleb, kola na vyšších úrovních tím nejsou dotčena.

§ 2 Kandidáti a jejich nominace
1) Kandidáti musí splňovat zákonné předpoklady pro pasivní volební právo k datu voleb.
2) Nominovat kandidáty mohou členové a příznivci SZ, výkonné orgány, do jejichž působnosti spadá daný volební obvod, a odborné sekce.
3) Součástí nominace musí být všechny údaje, jež pro kandidátní listinu vyžaduje zákon. Kandidát podepíše nejpozději před zahájením volby v závěrečném kole primárních voleb závazek, že se bude řídit příslušným etickým kodexem, a prohlášení kandidáta o souhlasu s kandidaturou dle příslušného zákona.
4) V případě, že je součástí vyhlášení primárních voleb informace o tom, že se zvažuje více variant dle § 3/3/b, kandidát může oznámit, že se uchází o kandidaturu pouze v případě některé varianty. Pokud následně tato varianta nenastane, kandidát je vyřazen a v pořadí nahrazen ostatními kandidáty nebo náhradníky.
5) Volí se nejvýše tolik kandidátů, kolik jich stanovuje zákon o volbách nebo kolik kandidátů připadá SZ dle podmínek volební spolupráce. Maximální počet míst nemusí být naplněn. Je možné volit náhradníky.
6) Zvolení kandidáti postupují do dalšího kola. Zvolení v předchozím kole ale není podmínkou účasti v kole následujícím.
7) V závěrečném kole se kandidátní listina a pořadí náhradníků sestaví tak, že se uplatní čl. 10 odst. 4 Stanov SZ (tzv. gender pravidlo).
8) Jsou-li v primárních volbách zvoleni také náhradníci, doplňuje je v případě uprázdnění místa na kandidátní listině volební zmocněnec na konec kandidátní listiny v pořadí, v jakém byli zvoleni. Toto pořadí může zmocněnec změnit pouze v souladu s § 2/7 či § 11/4.

§ 3 Vyhlášení primárních voleb
1) Vyhlašovatel vyhlašuje primární volby zpravidla v řádném režimu. V odůvodněných a výjimečných případech pak ve zrychlením, případně v expresním režimu podle § 6 a § 7.
2) Primární volby vyhlašuje vyhlašovatel nejdříve jeden rok před uplynutím volebního období daného orgánu.
3) Součástí vyhlášení primárních voleb je zejména:
a) rozpis období pro konání všech kol primárních voleb,
b) informace o tom, zda SZ bude kandidovat samostatně nebo ve společně s dalšími subjekty; je-li zvažovaných variant více, uvede vyhlašovatel všechny varianty a odhadovanou míru jejich pravděpodobnosti, je-li to možné.
4) Pokud vyhlašovatel primární volby nevyhlásí ani 7 měsíců před uplynutím volebního období, považují se za automaticky vyhlášené následující den, a to v řádném režimu, přičemž platí, že lhůty pro konání jednotlivých kol odpovídají minimálním lhůtám pro řádný režim.
5) Vyhlašovatel může se souhlasem RR v případě tříkolových voleb a PSZ v případě dvoukolových voleb již vyhlášené primární volby zrušit a případně vyhlásit nové.
6) RR může ⅔ většinou rozhodnout, že v daných volbách SZ nebude kandidovat. V takovém případě se primární volby nevyhlašují; byly-li vyhlášeny, ruší se.

§ 4 Průběh primárních voleb
(1) Závěrečné kolo se uskuteční nejpozději 11 týdnů přede dnem voleb.
(2) Vyhlašovatel v průběhu primárních voleb o jakýchkoliv změnách, které se týkají společné nebo samostatné kandidatury, neprodleně informuje všechny členy dané organizační jednotky.
(3) Vyhlašovatel může změnit režim primárních voleb na pomalejší, přičemž platí, že uběhlý čas pro jednotlivá kola se odečte od příslušných minimálních lhůt. Vyhlašovatel může za podmínek, které platí pro užití zrychleného a expresního režimu, změnit režim primárních voleb na rychlejší, přičemž platí, že období pro právě probíhající kolo skončí po nejdříve uplynutím příslušné zrychlené lhůty, anebo dle původního vyhlášení, pokud je zbytek období kratší než tato lhůta.
(4) Ve zrychleném a expresním režimu platí, že základní a krajské kolo se mohou uskutečnit i po skončení období pro jejich konání, ale pouze za podmínky, že se jim následující kolo ještě neuskutečnilo.

§ 5 Řádný režim
1) V řádném režimu začíná období pro konání základního kola vyhlášením primárních voleb a skončí proběhnutím základního kola ve všech ZO v daném kraji nebo nejdříve po 2 měsících od svého začátku.
2) Období pro konání krajského kola začne po týdnu od konce období pro konání základního kola a skončí nejdříve 1 měsíc od svého začátku.
3) Republikové kolo proběhne nejdříve po týdnu od konce období pro konání krajského kola.

§ 6 Zrychlený režim
1) V odůvodněném případě, například v souvislosti s vyjednáváním o volební spolupráci, vyhlašovatel vyhlásí primární volby ve zrychleném režimu.
2) Nejpozději do 5 dnů od vyhlášení voleb musí zrychlený režim u tříkolových voleb potvrdit RR souhlasem ⅔ hlasujících a zároveň alespoň poloviny všech svých členů a u dvoukolových voleb PSZ ⅔ souhlasem většiny všech svých členů.
3) Pokud zrychlený režim není potvrzen, přecházejí primární volby uplynutím této lhůty do řádného režimu, přičemž svolavatel ve lhůtě 5 dnů doplní lhůty pro období na konání jednotlivých kol.
4) Ve zrychleném režimu začíná období pro konání základního kola vyhlášením primárních voleb a skončí proběhnutím základního kola ve všech ZO v daném kraji nebo nejdříve po 2 týdnech od svého začátku.
5) Období pro konání krajského kola začne skončením období pro konání základního kola a skončí nejdříve 2 týdny od svého začátku.
6) Republikové kolo proběhne nejdříve poté, co skončí období pro konání krajského kola.

§ 7 Expresní režim
1) Ve výjimečném a odůvodněném případě a jedná-li se o volební spolupráci pro tříkolové volby PSZ vyhlásí primární volby v expresním režimu jednomyslně a zároveň alespoň 5 svými členy. Pokud není do období následujících tří dnů svolána RR, spolupředsedové vyhlásí hlasování RR per rollam o expresním režimu a vždy zároveň i o zrychleném režimu.
2) Nejpozději do 3 dnů musí expresní režim potvrdit RR souhlasem ⅘ všech svých členů. Pokud se tak nestane a zároveň se zrychleným režimem souhlasily ⅔ hlasujících a zároveň alespoň polovina všech členů RR, primární volby přejdou do zrychleného režimu, přičemž svolavatel ve lhůtě 5 dnů doplní lhůty pro období pro konání jednotlivých kol.
3) V expresním režimu má období pro základní kolo nulovou délku a období pro krajské kolo začíná vyhlášením primárních voleb a skončí nejdříve po 10 dnech. Republikové kolo proběhne nejdříve poté, co skončí období pro konání krajského kola.

§ 8 Základní kolo primárních voleb
1) Základní kolo primárních voleb se uskuteční na členské schůzi ZO v každé ZO, která se nachází v příslušném volebním obvodu.
2) Ve výjimečném případě, zejména ve zrychlených režimech lze volbu provést elektronicky dle čl. 13 odst. 9 Stanov SZ.
3) Každému kandidátovi se poskytne přiměřený čas na představení a zodpovězení otázek.
4) Jména zvolených kandidátů oznámí předseda ZO příslušnému předsedovi výkonného orgánu nadřazené úrovně bez zbytečného prodlení po skončení schůze ZO.

§ 9 Krajské kolo primárních voleb
1) Krajské kolo primárních voleb probíhá na KK.
2) Ustanovení § 8/3 a § 8/4 se použijí obdobně.
3) Ve výjimečném případě, zejména v expresním režimu, lze volbu provést elektronicky dle čl. 15 odst. 7 Stanov SZ. Volbě předchází, je-li to možné, představení kandidátů na přední místa kandidátní listiny.

§ 10 Republikové kolo primárních vol
1) Republikové kolo primárních voleb probíhá na schůzi RR.
2) Ustanovení § 9/2 a § 9/3 se použijí obdobně.

§ 11 Průběh volby
1) Vlastní volba probíhá dle Jednacího a volebního řádu SZ.
2) Pokud si orgán neurčí jinak, v kolech na krajské a republikové úrovni je první sedmina míst na kandidátce zaokrouhlená nahoru obsazena volbou do jednomandátového orgánu. Obsazení těchto míst nelze delegovat na příslušný výkonný orgán.
3) Pokud si orgán neurčí jinak, v závěrečném kole jsou zbylá místa na kandidátce obsazena volbou do vícemandátového orgánu. Obsazení nezvolených míst může daný plenární orgán delegovat na příslušný nebo výjimečně na bezprostředně nadřízený výkonný orgán, přičemž na celorepublikové úrovni tímto orgánem může být pouze RR. Pověřený výkonný orgán může v případě, že není dostatek kandidátů na naplnění na kandidátní listiny, pověřit doplněním neobsazených míst volebního zmocněnce ve lhůtě dané zákonem.
4) Příslušný plenární orgán může pověřit příslušný nebo nadřízený výkonný orgán, aby před odevzdáním výsledků daného kola či podáním kandidátní listiny upravil pořadí na kandidátní listině s ohledem na gender pravidlo, regionální princip či jiné hledisko hodné zřetele. Toto pověření lze blíže specifikovat.
5) Je-li v době konání některého kola primárních voleb v úvahu několik variant postupu dle § 3/3/b, může daný orgán rozhodnout o tom, že pro některé varianty provede zvláštní volbu anebo ji neprovede vůbec. Pokud daná varianta nenastane, kandidáti nominovaní v takové volbě o svou nominaci přijdou.

§ 12 Změna kandidátní listiny po závěrečném kole
(1) Na základě odůvodněného návrhu PSZ, ⅕ členů RR, příslušného výkonného orgánu nebo ⅕ členů příslušné organizační jednotky na úrovni závěrečného kola může již zvolenou kandidátní listinu změnit pro tříkolové volby RR, a pro dvoukolové volby RR nebo třípětinovou většinou hlasujících příslušný plenární orgán na úrovni, na které se příslušná kandidátní listina podává.
(2) Organizační jednotka může ⅔ většinou rozhodnout, že v daných volbách nebude podávat kandidátní listinu.
(3) Pokud organizační jednotka nerozhodne o nepodání kandidátní listiny dle § 12/2 a zároveň ji nesestaví do konce lhůty pro závěrečné kolo podle § 4/1, může tak ve spolupráci s volebním zmocněncem, jmenovaným dle § 1/2, učinit výkonný orgán dané organizační jednotky. Pokud tak tento orgán neučiní, může tak učinit statutární zástupce strany pověřený výkonným orgánem, který je dané jednotce bezprostředně nadřízený.

§ 13 Zvláštní ustanovení pro volby do obecních zastupitelstev
1) V obcích, na jejichž území se nachází pouze jedna ZO, ve statutárních městech, ve kterých proběhlo městské kolo, nebo u primárních voleb do zastupitelstev městských částí bere KK v závěrečném kole kandidátní listiny na vědomí. KK je upravuje pouze v závažných případech nebo pokud ji tím příslušná ZO či MK pověří.
2) KK vezme na vědomí pouze takovou kandidátní listinu, která splňuje požadavky gender pravidla dle § 2/7.
3) Případné městské kolo proběhne v první polovině období pro konání krajského kola, přičemž krajské kolo se uskuteční nejdříve týden po uskutečnění městského kola. Ustanovení § 9/2 pro krajské kolo se použijí obdobně.
4) Ve statutárních městech rozdělených na městské části nebo městské obvody, ve kterých existuje MO, ale neproběhlo městské kolo, volí konečnou podobu kandidátní listiny v závěrečném kole KK.
5) V obcích, které nespadají do působnosti žádné ZO, kandidátní listinu schvaluje výkonný orgán bezprostředně nadřízené jednotky nebo PSZ.
6) V případě nových voleb do obecního zastupitelstva se primární volby vyhlásí automaticky, a to ve zrychleném režimu, přičemž platí, že lhůty pro konání jednotlivých kol odpovídají minimálním lhůtám pro zrychlený režim.
7) Kandidátní listiny sestavované oblastní ZO se sestavují s ohledem na tomu příslušné ustanovení čl. 13 odst. 10 Stanov SZ.
8) Volební zmocněnec je volen v základním, městském nebo krajském kole podle toho, na jaké úrovni se podává kandidátní listina. Pokud volba neproběhne, zvolí jej příslušný výkonný orgán.

§ 14 Zvláštní ustanovení pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(1) V závěrečném kole RR kandidátní listiny pro jednotlivé kraje schvaluje usnesením. Měnit je může pouze na odůvodněný návrh podaný kterýmkoliv členem či orgánem SZ.
(2) Gender pravidlo dle § 2/7 se uplatní již v krajském kole.

§ 15 Zvláštní ustanovení pro volby do Evropského parlamentu
(1) Na kandidátní listině musí být nejméně polovina míst obsazena ženami, přičemž v každé po sobě jdoucí dvojici musí být alespoň jedna žena.
(2) Na kandidátní listině musí být alespoň jeden kandidát z každého kraje dle adresy trvalého pobytu, pokud tomu nebrání závažné okolnosti.

§ 16 Zvláštní ustanovení pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
(1) V republikovém kole je součástí kandidatury, ať už samostatné či koaliční, písemně zpracovaný souhrn programových priorit, který je závazný pro dobu kampaně i návazné působení v Senátu. Součástí kandidatury může být i závazek kandidáta, že se po případném zvolení stane součástí senátorského klubu SZ.
(2) V případě, že z krajského kola pro daný obvod vzešel jeden kandidát, RR jej schválí usnesením. V ostatních případech nebo pokud takové usnesení není přijato, RR může zvolit kandidáta jednomandátovou volbou.
(3) RR může usnesením určit, ve kterých obvodech SZ nenavrhne žádného kandidáta.
(4) Nachází-li se senátní obvod na území dvou nebo více krajů, proběhnou primární volby na území dvou nebo více krajů nezávisle.

§ 17 Zvláštní ustanovení pro předčasné a doplňovací volby do Parlamentu České republiky.
(1) V případě předčasných voleb do Poslanecké sněmovny nebo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se vyhlašují mimořádné primární volby.
(2) Mimořádné primární volby včetně termínů jednotlivých kol vyhlašuje PSZ v nejbližším možném termínu od okamžiku vzniku právních skutečností vedoucích k vyhlášení předčasných či doplňovacích voleb podle platné legislativy.
(3) PSZ může mimořádné primární volby vyhlásit v expresním režimu nebo zrychleném režimu i bez souhlasu RR a zvýšeného kvóra při hlasování v PSZ.
(4) Pokud tak PSZ neučiní do 5 dnů, mimořádné primární volby jsou vyhlášeny automaticky pátým dnem v expresním režimu v případě předčasných voleb a v zrychleném režimu v případě doplňovacích voleb od vzniku dané právní skutečnosti, přičemž platí, že se použijí minimální lhůty pro každý z režimů.
(5) V případě pochybností o tom, zda příslušné právní skutečnosti vznikly, rozhodne ÚRK do tří dnů ode dne, kdy k automatickému vyhlášení voleb mělo dojít, zdali volby byly vyhlášeny.
(6) Závěrečné kolo mimořádných primárních voleb se v případě předčasných voleb uskuteční nejpozději 39 dnů přede dnem voleb a v případě doplňovacích voleb 47 dnů přede dnem voleb.

§ 18 Vyhodnocení voleb
(1) Za volební subjekt, na jehož formaci se Strana zelených podílela či který veřejně podpořila, se vypracovává Zpráva o vyhodnocení voleb, a to nejpozději 4 měsíce od konání voleb.
(2) V případě voleb do Parlamentu České republiky a Evropského parlamentu a voleb prezidenta republiky předkládá zprávu PSZ a na vědomí ji bere RR. V případě ostatních voleb ji předkládá místně příslušný výkonný orgán a na vědomí ji bere místně příslušný plenární orgán.
1) Zpráva obsahuje:
a) datum voleb,
b) jmenný seznam všech kandidátů a kandidátek nominovaných SZ,
c) schválený rozpočet předvolební kampaně, konečné vyúčtování (za celý subjekt) a s výjimkou voleb do krajských a obecních zastupitelstev vyjádření FKK,
d) výsledky voleb (počet získaných mandátů/náhradníků, zastoupení v koalici/opozici),
e) stručný popis předvolební strategie včetně důvodů, proč byla strategie zvolena, následné povolební vyhodnocení strategie a v čem se osvědčila/neosvědčila, případně doporučení pro příští cyklus voleb a
f) v případě společné kandidátní listiny název dalších politických subjektů a důvod společné kandidatury,

§ 19 Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Tento řád nabývá účinnosti schválením RR.
(2) Pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 platí, že v případě přijetí takové novely volebního zákona, která by znamenala, že počet či podoba podaných kandidátních listin neodpovídá krajům ČR, závěrečnou podobu kandidátních listin nebo kandidátní listiny určí či zpětně upraví RR, aniž by bylo nutné znovu vyhlašovat primární volby.