Řád primárních voleb SZ pro volby do Evropského parlamentu

Tento řád schválila Republiková rada SZ dne 20. ledna 2014.

1. Primární volby do EP vyhlašuje PSZ nejpozději 6 měsíců před předpokládaným datem voleb do EP. Pokud PSZ primární volby nevyhlásí, může je vyhlásit RR. V primárních volbách se volí kandidáti na 21 míst na kandidátní listině Strany zelených do Evropského parlamentu (dále jen „KL“) a pět náhradníků. V případě koaliční kandidátní listiny se tento řád použije pro volbu kandidátů nominovaných Stranou zelených a jejich náhradníků.

2. Kandidovat v primárních volbách do EP může občan členského státu EU, který dosáhne věku 21 let nejpozději v druhý den voleb a splní další náležitosti uvedené v § 6 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.

3. Nominační kolo primárních voleb se koná na krajských konferencích na základě nominací ze základních organizací dané KO. Uchazeč o místo na KL může být nominován také přímo na KK. Způsob volby si KK upraví v souladu s Jednacím řádem SZ. Předseda KO nahlásí bez zbytečného odkladu výsledky voleb do HK.

4. Hlavní kolo primárních voleb se koná na jednání RR na základě nominací z KK. Uchazeč o místo na KL může být nominován také přímo na schůzi RR. Uchazeč musí nejpozději při zahájení hlavního kola předložit svůj podepsaný souhlas s kandidaturou dle § 22 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a podepsaný závazek dodržovat Etický kodex poslance Evropského parlamentu zvoleného za Stranu zelených.

5. Při zahájení hlavního kola se RR rozhodne volit kandidáty na prvních šest míst KL jedním z následujících způsobů:

a) 1. místo je obsazováno jednomandátovou volbou; místa 2. až 6. jsou obsazována pětimandátovou volbou,
b) místa 1. a 2. jsou obsazována dvěma jednomandátovými volbami; místa 3. až 6. jsou obsazována čtyřmandátovou volbou,
c) místa 1. až 3. jsou obsazována třemi jednomandátovými volbami; místa 4. až 6. jsou obsazována třímandátovou volbou,
d) místa 1. a 2. jsou obsazována dvoumandátovou volbou; místa 3. až 6. jsou obsazována čtyřmandátovou volbou.

Při zahájení hlavního kola rozhodne RR také o tom, zda jednomandátové volby proběhnou postupem dle § 20 nebo dle § 22 Jednacího řádu SZ a zda vícemandátové volby proběhnou postupem dle § 21 nebo dle § 22 Jednacího řádu SZ.

Místa 7. až 21. a místa pěti náhradníků jsou obsazována v pětimandátových volbách. RR může po konání voleb dle tohoto článku v odůvodněných případech a na návrh PSZ nebo 1/5 členů RR změnit pořadí zvolených kandidátů nebo osobu zařadit mezi kandidáty či vyřadit z kandidátní listiny.

6. Při sestavování KL se uplatní následující pravidlo: Muži a ženy obsazují střídavě každé druhé místo na KL (pravidlo tzv. zipu). Na kandidátní listině by měly být zastoupeny všechny kraje.

7. Volebního zmocněnce jmenuje statutární zástupce SZ na základě rozhodnutí PSZ. RR může v této věci vydat doporučení.

8. Stížnost na průběh nominačního kola primárních voleb lze podat u Ústřední revizní komise do 5 dní od konání příslušné krajské konference. Ústřední revizní komise o předložených stížnostech rozhodne do doby konání hlavního kola primárních voleb. Stížnost na průběh hlavního kola primárních voleb lze podat u Ústřední revizní komise do 3 dnů po konání hlavního kola. Ústřední revizní komise o stížnostech rozhodne neprodleně, nejpozději do 8 dnů od konání hlavního kola. Rozhodnutí Ústřední revizní komise je konečné.

Změna navazujících předpisů – Jednací řád SZ
Změna Jednacího řádu SZ pro volbu jedním přenosným hlasem na kandidátních listinách.
1. § 22, odst. 4 Jednacího řádu SZ nově zní: „Kandidát je zvolen, pokud počet hlasů pro něj překročí kvótu. Kvóta při obsazování určitého mandátu je rovna podílu počtu platných odevzdaných hlasovacích lístků ku děliteli. Pokud záleží na pořadí obsazovaných mandátů, je dělitelem počet mandátů předtím v této volbě obsazovaných zvýšený o počet stejných mandátů jako právě obsazovaný mandát a o jedna. Stejný mandát má stejnou „důležitost“, například u tzv. řadových členů RKO nebo PSZ. Pokud nezáleží na pořadí obsazovaných mandátů, je dělitelem počet volených mandátů zvýšený o jedna.“
2. Třetí věta od konci Kroku 2 Přílohy 3 Jednacího řádu SZ nově zní: „Pokud by v tomto kroku mohlo dojít k porušení čl. 28, odst. 6 nebo odst. 18 stanovjsou kandidáti více zastoupeného pohlaví na jeho začátku vyřazeni. Vyřazeni na začátku tohoto kroku jsou taky kandidáti, jejichž zvolení by obnášelo porušení jiných pravidel, kterým se volící orgán řídí.“
3. Za větu v Příloze 3 Jednacího řádu SZ, která zní „V každém cyklu je při zpracování v kroku 2 obsazován jeden mandát“ se vloží věta: „V jednom cyklu se používá stejná kvóta v obou krocích.“

Důvodová zpráva
Minulý řád primárních voleb se vztahuje výslovně jen na rok 2009 a SZ je tedy v současnosti bez volebního řádu pro volby do EP. Podle navrženého řádu může nominační kolo na KK a volba na RR proběhnout jak většinovou volbou do vícemandátového orgánu, tak STV - rozhodne příslušná KK a RR. Jsou navrženy různé možnosti, kolik z vrcholných míst bude voleno jednomandátově. Další vrcholná místa do šestého místa se budou volit najednou. Od 7. místa se pak volí v pěticích, včetně pěti náhradníků. Pro jednoduchost je v tomto navrženého řádu odkazováno na Jednací řád SZ. Pro umožnění volby míst na kandidátní listině jedním přenosným hlasem je navržená obdobná úprava volby STV v současném jednacím řádu jako ta, která byla přijatá ve směrnici primárních voleb do Poslanecké sněmovny 2013.