Revizní řád Strany zelených

Část I
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy a základní pojmy

(1) Tento revizní řád upravuje a) postupy revizních orgánů Strany zelených (dále jen „RO“) při revizní činnosti,
b) práva a povinnosti RO a jejich členek/členů při revizní činnosti,
c) práva a povinnosti orgánů a členek/členů Strany zelených při revizní činnosti,
d) vztahy mezi RO a vztahy uvnitř kolektivních RO.

(2) Revizní činností je
a) kontrola hospodaření a správní činnosti strany a jejich organizačních jednotek, jakož i kontrola dodržování vnitřních předpisů a plnění usnesení orgánů strany podle článku 22 odstavce 4 písmen a) až c) Stanov SZ (dále jen „kontrola“),
b) podávání návrhů opatření k nápravě zjištěných nedostatků podle článku 22 odstavce 4 písmene d) Stanov SZ (dále jen „nápravná činnost“, popřípadě „náprava“),
c) dozor nad dodržováním vnitřních předpisů na jednáních stranických orgánů, včetně dozoru nad podáváním zpráv o činnosti a zpráv o hospodaření (dále jen „dozor“).

(3) Revizorkou/revizorem je
a) revizorka/revizor ZO,
b) revizorka/revizor MO,
c) členka/člen krajské revizní komise (dále jen „KRK“) pověřený touto komisí revizní činností,
d) členka/člen Ústřední revizní komise (dále jen „ÚRK“) pověřený touto komisí revizní činností,
e) členka/člen Finanční kontrolní komise (dále jen „FKK“) pověřený touto komisí revizní činností.

(4) Garanční komisí je revizní komise, která pověřila svou členku/člena revizní činností. KRK je dále garanční komisí při revizní činnosti revizorek/revizorů ZO a MO.

§ 2
Působnost revizních orgánů

(1) V působnosti revizorky/revizora ZO je revizní činnost zaměřená na orgány příslušné ZO a na pokladnici/pokladníka ZO.

(2) V působnosti revizorky/revizora MO je revizní činnost zaměřená na orgány příslušné MO a na pokladnici/pokladníka MO.

(3) V působnosti KRK je revizní činnost zaměřená na orgány příslušné KO, na pokladnici/ pokladníka KO, a pokud to tento řád stanoví, i na orgány MO a ZO a jejich pokladnice/ pokladníky. KRK dále plní funkci nadřízené revizní komise vůči revizorkám/revizorům ZO a revizorkám/revizorům MO v daném kraji.

(4) V působnosti ÚRK je revizní činnost zaměřená na orgány SZ republikové úrovně, na správní činnost hlavní kanceláře a hlavní manažerky/manažera, a pokud to tento řád stanoví, i na činnost dalších orgánů SZ. V působnosti ÚRK však není kontrola hospodaření. ÚRK dále plní funkci nadřízené revizní komise vůči KRK ve věcech, kde ji neplní FKK podle odst. 5, a dále plní funkci nadřízené revizní komise vůči FKK v procesních otázkách.

(5) V působnosti FKK je kontrola hospodaření SZ jako celku a hospodářské činnosti hlavní kanceláře a hlavní manažerky/manažera, a dále v odůvodněných případech i kontrola hospodaření ZO, MO a KO. FKK dále plní funkci nadřízené revizní komise vůči KRK ve věcech kontroly hospodaření.

(6) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, především proto že RO příslušný podle odst. 1 až 3 není ustaven nebo je nefunkční, převezme v dané věci jeho působnost nadřízená revizní komise.

(7) Působnost RO při rozhodčím řízení a při projednávání pořádkových opatření upravuje Rozhodčí a smírčí řád.

§ 3
Zásady revizní činnosti a postup projednávání podnětů

(1) RO postupuje při revizní činnosti způsobem, který považuje za vhodný k tomu, aby byl bez nadbytečných formalit zjištěn skutkový stav věci. Každý úkon posuzuje podle jeho obsahu, i když je nesprávně označen.

(2) RO je povinen zabývat se každým podnětem, návrhem, stížností, odvoláním a obdobným podáním, které obdrží, (dále jen „podnět“) a evidovat jej podle § 4. Podněty se zabývá v pořadí, v jakém mu byly doručeny, v odůvodněných případech se může určitým podnětem zabývat přednostně.

(3) RO nejprve zkoumá, zda je k řešení podnětu příslušný. Pokud shledá, že mu řešení podnětu nepřísluší:
a) postoupí jej bezodkladně jinému RO, který je k jeho řešení příslušný, o čemž vyrozumí také podatelku/podatele;
b) odloží jej, pokud jeho řešení nepřísluší ani jinému RO, o čemž vyrozumí podatelku/ podatele a podle okolností ji/jej též poučí o tom, že ve věci lze podat návrh na zahájení rozhodčího řízení podle čl. 13 Rozhodčího a smírčího řádu, případně jí/mu doporučí věc předložit výkonnému nebo plenárnímu orgánu. Proti rozhodnutí o odložení podnětu se lze odvolat k nadřízenému RO.

(4) Má-li RO, kterému byl podnět postoupen podle odst. 3 písm. a), taktéž za to, že mu jeho řešení nepřísluší, vyžádá si rozhodnutí ÚRK podle čl. 22 odst. 5 poslední věty Stanov SZ a dále postupuje podle tohoto rozhodnutí. Postoupila-li mu však podnět ÚRK, má se za to, že je k jeho řešení příslušný.

(5) Příslušný RO po obdržení podnětu vyzve dotčené osoby a orgány k vyjádření ke skutečnostem uvedeným v podnětu, případně také k dalším souvisejícím otázkám, které stanoví; současně pro tato vyjádření určí přiměřenou lhůtu. Zpravidla tyto osoby a zástupkyně/zástupce orgánů také pozve na jednání, na kterém bude podnět projednávat. Vedle této výzvy nebo namísto ní může příslušný RO rozhodnout o provedení kontroly podle části III revizního řádu.

(6) Dojde-li příslušný RO k závěru, že není v jeho možnostech podnět prošetřit nebo ve věci rozhodnout, předá jej spolu s odůvodněním tohoto postupu, shromážděnými podklady, vlastními zjištěními a doporučeními nadřízené revizní komisi. Stejně postupuje také v případě, kdy byla příslušná revizorka/revizor ZO či MO nebo většina členek/členů příslušné KRK prohlášeni za podjaté podle § 6 odst. 4. V případě prohlášení většiny členek/členů FKK za podjaté předá FKK podnět ÚRK.

(7) Součástí usnesení, kterým RO rozhoduje ve věci, je vždy odůvodnění, ve kterém se uvedou důvody výroku nebo výroků usnesení, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se RO řídil při jejich hodnocení a při aplikaci stranických a dalších právních předpisů, informace o tom, jak se RO vypořádal s tvrzeními uvedenými v podnětu a ve vyjádřeních dotčených osob a orgánů, a dále zdůvodnění případných odlišností rozhodnutí, pokud se podobnou otázkou v minulosti již RO zabýval. Součástí usnesení je dále poučení o tom, zda lze proti rozhodnutí podat odvolání, a pokud je podat lze, pak také u kterého orgánu a v jaké lhůtě se podává. Předložil-li členka/člen kolektivního RO, který se na rozhodování podílel, odlišné stanovisko, na její/jeho žádost se připojí k usnesení. Pro usnesení o procesních otázkách se tento odstavec použije přiměřeně.

(8) Požádá-li o to kterákoliv členka/člen kolektivního RO, uskuteční se před hlasováním o usnesení neveřejná porada jeho přítomných členek/členů.

(9) RO zašle své usnesení včetně náležitostí uvedených v odst. 7 všem orgánům a členkám/členům SZ, které/kteří jsou tímto rozhodnutím dotčeni, a dále nadřízené revizní komisi a hlavní kanceláři. Je-li usnesení včetně všech náležitostí dle odst. 7 součástí zápisu z jednání RO, postačí zaslat tento zápis.

§ 4
Evidence podnětů

(1) Každý RO vede evidenci všech podnětů, které mu byly doručeny. Její součástí je evidenční číslo podnětu, datum jeho doručení, členka/člen nebo orgán, který podnět podal, a stručný obsah podnětu. Součástí evidence je dále stav projednávání podnětu jako jedna z následujících možností:
a) doručen – pokud RO ještě nerozhodl o své příslušnosti;
b) postoupen – pokud byl podnět postoupen podle § 3 odst. 3 písm. a), současně je uvedeno, kterému RO a kdy byl podnět postoupen;
c) odložen – v případě, že RO rozhodl podle § 3 odst. 3 písm. b), současně je uvedeno datum odložení;
d) přijat – pokud RO shledal, že je k řešení podnětu příslušný, ale dosud jej nevyřídil, nepřidělil ani nepředal;
e) přidělen – byla-li přípravou řešení podnětu pověřena některá členka/člen příslušného kolektivního RO, současně je uvedeno, které člence/členovi byla příprava přidělena a kdy;
f) předán – v případě předání podnětu nadřízené revizní komisi podle § 3 odst. 6 nebo § 8 odst. 5 písm. b), současně se uvede, které komisi a kdy byl podnět předán;
g) vyřízen – u podnětu, který již příslušný RO vyřídil, současně je uvedeno datum schválení usnesení, kterým bylo ve věci rozhodnuto.

(2) Evidence podnětů vedená RO podle odst. 1 se zpřístupňuje všem členkám/členům SZ.

(3) Ustanovení tohoto paragrafu se použijí i ve věcech, kterými se RO zabývá z vlastní iniciativy. Za toho, kdo podnět podal, se přitom považuje daný RO.

§ 5
Postup při projednávání námitky členky/člena proti přijetí uchazečky/uchazeče do SZ

(1) Při projednávání včas podané námitky členky/člena SZ proti přijetí uchazečky/uchazeče do SZ podle čl. 4 odst. 5 Stanov SZ zkoumá KRK, zda nebyly porušeny vnitrostranické předpisy, zda uchazečka/uchazeč o sobě uvedl/a úplné a pravdivé informace vyžadované těmito předpisy a zda jednání uchazečky/uchazeče nenaplňuje znaky, pro které by mohl/a být ze SZ vyloučen/a. Vedle ZO, která členku/člena přijala, vyrozumí KRK o podání námitky také hlavní kancelář a ÚRK. Opožděnou námitku nebo námitku, kterou nepodala členka/člen SZ, KRK odmítne a případně se jí zabývá pouze jako obecným podnětem.

(2) Vyhoví-li KRK námitce, rozhodnutí členské schůze o přijetí uchazečky/uchazeče zruší. Shledá-li KRK námitku nedůvodnou, zamítne ji a členství uchazečky/uchazeče ve SZ potvrdí. Proti rozhodnutím KRK podle tohoto odstavce lze podat odvolání.

(3) Po dobu od podání námitky do rozhodnutí KRK podle odst. 2 se na uchazečku/uchazeče hledí jako na členku/člena, jejíž/jehož členství ve SZ bylo pozastaveno.

§ 6
Postup při projednávání odvolání uchazečky/uchazeče proti nepřijetí do SZ

(1) O včas podaném odvolání uchazečky/uchazeče proti rozhodnutí členské schůze o jejím/jeho nepřijetí do SZ podle čl. 4 odst. 6 Stanov SZ vyrozumí KRK danou ZO a ÚRK. Včas podané odvolání KRK projedná, a pokud mu vyhoví, pověří RKO podle čl. 4 odst. 6 Stanov SZ. Opožděné odvolání KRK odmítne a věcně se jím nezabývá.

(2) Proti rozhodnutí členské schůze ZO určené radou KO, kterým uchazečku/uchazeče do SZ přijala, je přípustná námitka, která se projedná podle čl. 4 odst. 5 Stanov SZ a § 5.

(3) Nerozhodne-li KRK o odvolání proti nepřijetí do 2 měsíců od jeho obdržení, neurčí-li RKO jinou ZO do 2 měsíců od obdržení pověření KRK nebo nerozhodne-li členská schůze určené ZO do 3 měsíců od rozhodnutí RKO, má uchazečka/uchazeč právo podat novou přihlášku u kterékoliv ZO, kterou si sama/sám zvolí.

§ 7
Podjatost

(1) Revizní činnost nesmějí provádět členky/členové RO, u nichž mohou být se zřetelem na jejich vztah k předmětu revizní činnosti nebo k osobám, jež mohou být revizní činností dotčeny, důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. Není-li dán jiný důvod, nepovažuje se členství v organizační jednotce za vztah zakládající podjatost členky/člena RO vůči orgánům či členkám/ členům této organizační jednotky.

(2) Zjistí-li členka/člen RO okolnosti, které by mohly vzbudit důvodné pochybnosti o její/jeho nepodjatosti, je povinna/povinen to bezodkladně písemně oznámit garanční komisi.

(3) Revidovaný subjekt je povinen písemně oznámit garanční komisi okolnosti, které by mohly vzbudit důvodné pochybnosti o nepodjatosti členky/člena RO, ve lhůtě 5 dnů poté, co se o těchto okolnostech dozvěděl. K později vznesené námitce se nepřihlíží.

(4) O podjatosti členky/člena RO rozhodne garanční komise, a to bez zbytečného odkladu.

(5) Bylo-li podáno oznámení podle odst. 2 nebo 3, činí revizorka/revizor ZO či MO v dané věci až do rozhodnutí podle odst. 4 pouze úkony, které nesnesou odkladu; členka/členka kolektivního RO se až do rozhodnutí podle odst. 4 na úkonech RO v dané věci nepodílí.

§ 8
Odvolání proti rozhodnutí RO

(1) Nestanoví-li tento řád nebo jiný vnitřní předpis jinak, je rozhodnutí RO konečné a nelze se proti němu odvolat. To však nebrání samostatnému přezkoumání rozhodnutí RO nadřízenou revizní komisí postupem podle § 22.

(2) Stanoví-li tento řád, že lze proti rozhodnutí RO podat odvolání, může členka/člen nebo orgán, který je rozhodnutím dotčen, (dále jen „oprávněný“)
a) proti rozhodnutí revizorky/revizora ZO, revizorky/revizora MO a KRK a proti rozhodnutí FKK v procesní otázce podat odvolání k nadřízené revizní komisi prostřednictvím RO, který rozhodnutí vydal,
b) proti rozhodnutí FKK ve věci a proti rozhodnutí ÚRK podat odvolání k revizní komisi, která rozhodnutí vydala.

(3) Lhůta pro podání odvolání je 15 dní od doručení rozhodnutí podle § 3 odst. 9, pokud tento řád, popřípadě jiný vnitřní předpis nestanovuje lhůtu jinou.

(4) Odvolání se podává u RO, který rozhodnutí vydal. Tento RO nejprve posoudí, zda odvolání nebylo podáno opožděně nebo jinou osobou než oprávněným, zda nebylo podáno proti rozhodnutí, u kterého se odvolání nepřipouští, popřípadě zda jej nepodal ten, kdo se práva podat odvolání vzdal. Takové odvolání RO rozhodnutím odmítne a věcně se jím nezabývá.

(5) RO odvolání podle odst. 2 písm. a), které bylo podáno včas a oprávněným, věcně přezkoumá a poté
a) buď odvolání v plném rozsahu vyhoví a své rozhodnutí změní, pokud se změnou souhlasí také ostatní členové a orgány dotčené původním rozhodnutím či se jich změna rozhodnutí zjevně nedotýká,
b) nebo konstatuje, že neshledal důvod k postupu podle písm. a), popřípadě že někdo z dotčených se změnou nesouhlasí, a odvolání předá spolu s podklady použitými pro vydání napadeného rozhodnutí nadřízené revizní komisi.

(6) Nadřízená revizní komise, které bylo předáno odvolání podle odst. 5 písm. b), přezkoumá napadené rozhodnutí po skutkové stránce i právní stránce v celém rozsahu. Následně revizní komise
a) odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí,
b) odvolání zcela vyhoví, napadené rozhodnutí zruší a nahradí je vlastním, nebo
c) odvolání zčásti vyhoví, napadené rozhodnutí částečně zruší a v této části je nahradí vlastním a ve zbylé části je potvrdí.

(7) ÚRK nebo FKK při obdržení odvolání podle odst. 2 písm. b) nejprve posoudí jeho přípustnost podle odst. 4. Shledá-li, že odvolání bylo podáno včas a oprávněným, vyžádá si před jeho dalším projednáváním stanovisko ombudsmana, tímto stanoviskem však není vázána. Následně
a) odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí, nebo
b) odvolání v plném rozsahu nebo z části vyhoví a napadené rozhodnutí změní.

(8) Má-li revizní komise změnit rozhodnutí postupem podle odst. 6 písm. c) nebo odst. 8 písm. b), vždy přizve na své jednání členky/členy a zástupkyně/zástupce orgánů, jichž se změna může dotknout, pokud tito předem se změnou nevysloví-li souhlas.

(9) Podání odvolání nemá odkladný účinek na účinnost nebo vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Má-li však napadené rozhodnutí účinky, které by v případě vyhovění odvolání nešlo vrátit, na žádost odvolatelky/odvolatele přizná RO, který rozhodnutí vydal, nebo nadřízená revizní komise odvolání odkladný účinek dodatečně a účinnost nebo vykonatelnost napadeného rozhodnutí pozastaví; o pozastavení účinnosti nebo vykonatelnosti vyrozumí všechny dotčené členky/členy a orgány.

§ 9
Ochrana důvěrných podkladů

(1) Podklady pro rozhodnutí RO se považují za důvěrné a nezveřejňují se, s výjimkou podkladů, jejichž poskytovatelka/poskytovatel prohlásil/a, že s jejich zveřejněním souhlasí, a podkladů, které již jsou veřejně dostupné nebo o jejichž zveřejnění daný RO rozhodl. I důvěrný podklad však RO zpřístupní členům nadřízené revizní komise, ÚRK a FKK; tyto komise jsou povinny důvěrnost podkladů chránit ve stejném rozsahu.

(2) Každá členka/člen, která/který prokáže právní zájem, smí i do důvěrných podkladů pro rozhodnutí v potřebném rozsahu nahlédnout a pořídit si vlastním nákladem kopie či výpisy. O nahlédnutí sepíše RO protokol, který obsahuje místo a datum nahlédnutí, seznam podkladů, do nichž bylo nahlédnuto, a podkladů, z nichž byly pořízeny kopie či výpisy, poučení o tom, že nahlížející je povinna/povinen zachovat důvěrnost těchto podkladů, a podpisy nahlížející/ nahlížejícího a členky/člena RO, která/který byl/a nahlédnutí přítomna/přítomen.

(3) Dojde-li RO k závěru, že žadatelka/žadatel o nahlédnutí svůj právní zájem neprokázal/a, vydá bezodkladně rozhodnutí, kterým nahlédnutí odepře. Proti tomuto rozhodnutí může pouze žadatelka/žadatel do 5 dnů podat odvolání. Neumožní-li RO nahlédnout do podkladů do 10 dnů od obdržení žádosti a nevydá-li v této lhůtě ani rozhodnutí o odepření, rozhodne o umožnění nahlédnutí na návrh žadatelky/žadatele nadřízená revizní komise.

(4) Vyhoví-li nadřízená revizní komise odvolání či návrhu žadatelky/žadatele podle odst. 3, přikáže RO, aby nahlédnutí žadatelce/žadateli umožnil, a zruší rozhodnutí o odepření nahlédnutí, bylo-li vydáno. Disponuje-li nadřízená revizní komise předmětnými podklady, namísto vydání příkazu umožní žadatelce/žadateli uplatnit právo nahlédnout do nich u sebe, je-li to pro ni/něj výhodnější.

(5) RO může rozhodnout, že část jeho jednání bude neveřejná, vedle důvodů uvedených v Jednacím řádu SZ, také v případě, že projednává důvěrné podklady uvedené v odst. 1 větě první. V tomto případě však z jednání nelze vyloučit členky/členy, kterým se tyto podklady zpřístupňují podle odst. 1 věty druhé, a členky/členy, které/kteří prokáží právní zájem na účasti při projednávání. RO při zahájení neveřejné části jednání přítomné poučí, že jsou povinny/povinni zachovat důvěrnost projednávaných podkladů. O vyloučení toho, kdo se účasti domáhá, z neveřejné části svého jednání vydá RO rozhodnutí, které je součástí zápisu; proti tomuto rozhodnutí může vyloučená/vyloučený podat do 5 dnů odvolání. Vyhoví-li příslušná revizní komise odvolání, přikáže RO část jednání opakovat a v nezbytném rozsahu zruší případné rozhodnutí, které bylo na základě tohoto jednání vydáno.

§ 10
Spolupráce revizních orgánů při soudním řízení

(1) Před rozhodnutím o podání žaloby nebo jiného prostředku k soudu si předsednictvo SZ vyžádá vyjádření ÚRK a podle povahy věci také vyjádření FKK.

(2) Předsednictvo SZ si bezodkladně vyžádá vyjádření ÚRK a podle povahy věci také vyjádření FKK v případě, kdy se SZ stane žalovanou stranou.

(3) Předsednictvo SZ zpřístupňuje ÚRK a podle povahy věci také FKK dokumentaci k probíhajícím i uzavřeným soudním řízením podle odst. 1 a 2 a zabývá se návrhy těchto komisí.

Část II
Výroční zprávy

§ 11
Výroční zpráva o činnosti revizního orgánu

(1) Výroční zpráva o činnosti revizního orgánu obsahuje
a) jmenovité složení RO a náhradnic/náhradníků včetně změn během uplynulého kalendářního roku,
b) výčet a stručný popis kontrolních, nápravných, smírčích a dozorových úkonů RO za uplynulý kalendářní rok,
c) plán kontrolní činnosti na následující rok.

(2) Výroční zprávu o své činnosti za daný kalendářní rok předkládá revizorka/revizor ZO členské schůzi a KRK nejpozději týden před konáním první členské schůze v následujícím roce. Výroční zprávu o své činnosti za daný kalendářní rok předkládá revizorka/revizor MO městské konferenci a KRK nejpozději 14 dnů před konáním první MK v následujícím roce. Výroční zprávu o své činnosti za daný kalendářní rok předkládá KRK krajské konferenci a ÚRK nejpozději 14 dnů před konáním první KK v následujícím roce. Výroční zprávu o své činnosti předkládá FKK republikové radě nejpozději 5 dnů před jejím prvním jednáním v následujícím roce. Výroční zprávu o své činnosti předkládá ÚRK sjezdu.

(3) O výročních zprávách o činnosti RO se koná v plenárních orgánech, resp. v případě FKK v RR, rozprava. Následně tento orgán přistoupí k hlasování o jejím schválení.

(4) Neschválí-li orgán uvedený v odst. 3 výroční zprávu nebo není-li mu výroční zpráva vůbec předložena, přistoupí k hlasování o odvolání revizního orgánu. V případě odvolání revizního orgánu provede bezprostředně volbu nového revizního orgánu, a to i tehdy, nebyla-li tato volba na programu jednání. Členky/členové odvolaného revizního orgánu mohou v této volbě kandidovat.

§ 12
Finanční závěrka a výroční kontrolní zpráva RO o hospodaření organizační jednotky

(1) Pokladnice/pokladník organizační jednotky vypracuje výroční zprávu o hospodaření organizační jednotky za uplynulý kalendářní rok (dále jen „finanční závěrka“) a předloží ji reviznímu orgánu této organizační jednotky alespoň 15 dnů před rozesláním podkladů pro jednání příslušného plenárního orgánu. RO následně provede kontrolu hospodaření organizační jednotky a vypracuje výroční kontrolní zprávu o hospodaření, jejíž součástí je i vyjádření k finanční závěrce (dále jen „výroční kontrolní zpráva“). V případě, že finanční závěrka neobsahuje náležitosti předepsané vnitřními předpisy nebo je v rozporu se skutečnostmi zjištěnými při kontrole hospodaření, uloží RO pokladnici/pokladníkovi, aby ji doplnil/a nebo přepracoval/a. Následně pokladnice/pokladník předloží finanční závěrku plenárnímu orgánu, obdobně předloží RO plenárnímu orgánu výroční kontrolní zprávu; oba dokumenty se předkládají ve lhůtách stanovených pro rozeslání podkladů k jednání příslušného plenárního orgánu.

(2) Výroční kontrolní zpráva o hospodaření včetně vyjádření k finanční závěrce jsou plenárnímu orgánu předneseny a vede se o nich rozprava dříve, než se otevře rozprava a hlasování o finanční závěrce.

(3) Plenární orgán může uložit pokladnici/pokladníkovi, aby finanční závěrku přepracoval/a či doplnil/a, případně ji/jej může z funkce odvolat a zvolit pokladnici/pokladníka novou/nového.

(4) Neschválí-li plenární orgán finanční závěrku, rozhodne, kdo a v jaké lhůtě ji znovu předloží. MK a KK může pověřit RMO, resp. RKO, aby tuto přepracovanou závěrku schválila namísto konference. V tom případě je ke schválení zapotřebí souhlas dvou třetin všech členek/členů RMO, resp. RKO.

(5) Lhůty pro předložení schválené finanční závěrky vyšší organizační jednotce a hlavní kanceláři upravuje hospodářský řád.

§ 13
Finanční závěrka a výroční kontrolní zpráva RO o hospodaření Strany zelených

(1) Hlavní manažerka/manažer zajistí vypracování výroční zprávy o hospodaření SZ za uplynulý kalendářní rok (dále jen „finanční závěrka“). Hlavní manažerka/manažer předloží finanční závěrku FKK nejpozději 30 dní před jednáním RR. FKK následně provede kontrolu hospodaření SZ a vypracuje výroční kontrolní zprávu o hospodaření SZ, jejíž součástí je i vyjádření k finanční závěrce předložené hlavní manažerkou/manažerem (dále jen „výroční kontrolní zpráva“). FKK předloží výroční kontrolní zprávu RR nejpozději 7 dní před jejím jednáním.

(2) RR může hlavní manažerce/manažerovi uložit, aby finanční závěrku přepracoval/a či doplnil/a. Současně může předsednictvu SZ navrhnout její/jeho odvolání; PSZ je povinno se tímto návrhem bezodkladně zabývat.

Část III
Kontrolní činnost

§ 14
Zásady kontrolní činnosti

(1) Kontrolní činností prověřuje RO činnost stranických orgánů podle ustanovení § 1 odst. 2, písm. a). Přezkoumává její věcnou a formální správnost a posuzuje i její účelnost a hospodárnost.

(2) Výsledkem kontrolní činnosti je kontrolní zjištění ve formě kontrolního protokolu obsahujícího popis průběhu kontroly, skutečnosti zjištěné při kontrole a případně jejich vyhodnocení. Náležitosti protokolu jsou stanoveny v § 18.

§ 15
Plán kontrolní činnosti

(1) Plán kontrolní činnosti vypracovává každá revizní komise, dobrovolně jej mohou vypracovat také revizorky/revizoři ZO a MO. Plánem kontrolní činnosti se rozumí věcné a časové vymezení kontrolní činnosti v následujícím roce.

(2) Plán kontrolní činnosti se týká především:
a) evidence členek/členů SZ, včetně údajů o jejích funkcích ve SZ,
b) evidence příznivkyň/příznivců SZ,
c) evidence darů,
d) poskytování informací členkám/členům SZ,
e) poskytování částí státních příspěvků ZO, MO a KO podle hospodářského řádu a dalších vnitřních předpisů,
f) zveřejňování vnitřních předpisů strany,
g) přístupu členek/členů SZ a veřejnosti k informacím o hospodaření SZ (transparentní účet),
h) dodržování vnitřních předpisů,
i) evidence placení členských příspěvků a příspěvků příznivkyň/příznivců,
j) evidence navržených a udělených pořádkových opatření,
k) evidence sporů řešených RSO, kde byla revizní komise garančním orgánem podle rozhodčího a smírčího řádu.

(3) RO se v plánované kontrole dále zaměřuje na účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků, především na:
a) odměny osob, působících ve prospěch SZ, včetně mezd zaměstnankyň/zaměstnanců a souvisejících odvodů,
b) náklady na cesty včetně zahraničních a na používání dopravních prostředků,
c) náklady na zboží a služby pro SZ, včetně nájmů.

(4) ÚRK a FKK schvalují plány své kontrolní činnosti a metodicky podporují zpracovávání plánů kontrolní činnosti KRK. Mohou jednotlivým KRK uložit zařazení kontroly uvedené v odst. 1 a 2, pokud je to v jejich působnosti. Mohou též KRK doporučit, aby do svého plánu zařadily i jinou kontrolu, než je uvedeno v odst. 1 a 2.

(5) KRK zpracovává a schvaluje plán své kontrolní činnosti a metodicky podporuje zpracovávání plánů kontrolní činnosti revizorek/revizorů ZO a MO, které/kteří se pro jeho zpracování rozhodli. KRK může revizorkám/revizorům jednotlivých ZO a MO doporučit, aby do svého plánu zařadili kontrolu uvedenou v odst. 1 a 2, pokud je to v jejich působnosti, případně i jinou kontrolu.

(6) Plán kontrolní činnosti u každého kontrolního úkonu obsahuje zejména
a) předmět a rozsah kontroly a označení kontrolovaného subjektu,
b) časový plán,
c) označení revizorek/revizorů, které/kteří úkon uskuteční.

(7) Revizorka/revizor ZO předkládá plán kontrolní činnosti, pokud jej vypracoval/a, na vědomí členské schůzi ZO, radě ZO a dále KRK. Revizorka/revizor MO předkládá plán kontrolní činnosti, pokud jej vypracoval/a, na vědomí městské konferenci, radě MO a dále KRK. KRK předkládá svůj plán kontrolní činnosti na vědomí krajské konferenci, radě KO a dále ÚRK a FKK. ÚRK a FKK předkládají své plány kontrolní činnosti na vědomí RR a PSZ a dále sobě navzájem.

(8) O změnách plánu kontrolní činnosti rozhoduje RO, který ho schválil. Schválená změna se předkládá na vědomí stejně jako plán podle odstavce 10.

(9) Vypracováním a schválením plánu kontrolní činnosti se RO nezříká neplánovaných kontrolních a dalších revizních úkonů. V rozsahu své působnosti může takové úkony uskutečnit, kdykoliv se k tomu rozhodne.

§ 16
Povinnosti a oprávnění revizorky/revizora při kontrole

(1) Revizorka/revizor při kontrole:
a) oznámí stranickému orgánu, organizační jednotce nebo jejich funkcionářce/funkcionáři (dále jen „subjekt“), že její/jeho činnost bude podrobena kontrole, a je-li revizorka/revizor členkou/členem revizní komise, předloží ji/mu pověření k provedení kontroly,
b) zajistí řádnou ochranu převzatých dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,
c) vrátí subjektu neprodleně převzaté doklady, pominou-li důvody jejich převzetí,
d) vypracuje o výsledcích kontroly protokol a předá subjektu jeho stejnopis.

(2) Zjistí-li revizorka/revizor při kontrole nedostatky, zjišťuje vždy osobu nebo osoby mající za ně odpovědnost.

(3) Revizorka/revizor je při kontrole oprávněn/a:
a) požadovat po subjektu, aby ve stanovené lhůtě předložil písemnosti, záznamy na nosičích prostředků výpočetní techniky a další doklady (dále jen „doklady“),
b) požadovat po subjektu a všech jeho členech poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
c) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí revizorka/revizor subjektu písemně potvrdí a je-li to možné, ponechá mu kopie převzatých dokladů,

(4) Revizorka/revizor ZO a revizorka/revizor MO je dále již při kontrole oprávněn/a:
a) požadovat, aby subjekt podal ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků,
b) ukládat opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

(5) Revizorka/revizor pověřená/ý KRK, ÚRK či FKK navrhne opatření podle odst. 4. písm. a) a b) revizní komisi, která ji/jej kontrolou pověřila. V případě nebezpečí z prodlení postupuje podle § 23 odst. 4.

§ 17
Povinnosti a oprávnění kontrolovaného subjektu

(1) Subjekt je při kontrole povinen
a) vytvářet podmínky k umožnění kontroly, zejména poskytovat součinnost odpovídající oprávnění revizorky/revizora,
b) v rozsahu odpovídajícím povaze své činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.

(2) Zástupkyně/zástupce subjektu je povinna/povinen nejpozději při zahájení kontroly předložit své pověření k zastupování, pokud pověření nevyplývá z vnitřních předpisů SZ a zveřejněných zápisů z jednání.

(3) Zástupkyně/zástupce subjektu je při kontrole oprávněn/a:
a) být přítomna/přítomen průběhu kontroly, vznášet námitky vůči postupu revizora a požadovat jejich zaznamenání do kontrolního protokolu,
b) seznámit se s kontrolním zjištěním a obdržet stejnopis kontrolního protokolu.

§ 18
Kontrolní protokol

(1) O kontrolním zjištění se pořizuje kontrolní protokol, který obsahuje popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a který označuje ustanovení vnitřních předpisů SZ, jež byly porušeny.

(2) V protokolu se uvede označení revizorky/revizora, která/který se kontroly zúčastnil/a, a příslušné garanční komise. Označí se subjekt, jehož činnost byla podrobena kontrole, fyzické osoby mající v této věci odpovědnost a další dotčené osoby, místo a čas kontroly, její předmět, zúčastněné osoby a kontrolní zjištění.

(3) Provádí-li kontrolu revizorka/revizor ZO či MO, jsou součástí protokolu také opatření k nápravě, byla-li přímo při kontrole revizorkou/revizorem uložena. Provádí-li kontrolu členka/člen KRK, ÚRK či FKK, jsou součástí protokolu také návrhy opatření k nápravě, byly-li v průběhu kontroly navrženy podle § 16 odst. 5, popřípadě byly-li uloženy podle § 23 odst. 4.

(4) V protokolu se označí doklady a další důkazy a materiály, o něž se kontrolní zjištění opírá. Protokol podepisují revizoři, kteří se kontroly zúčastnili.

(5) Převzetí stejnopisu protokolu potvrdí zástupkyně/zástupce subjektu, jehož činnost byla podrobena kontrole, podpisem druhého stejnopisu protokolu. Odmítne-li subjekt seznámit se s kontrolním zjištěním nebo převzít protokol, uvede se to v protokolu.

(6) Proti obsahu kontrolního protokolu může subjekt podat písemné námitky ve lhůtě 5 dnů od převzetí stejnopisu protokolu, nestanovil-li revizorka/revizor lhůtu delší.

§ 19
**Projednání námitky kontrolovaného subjektu

(1) Námitky posoudí revizorka/revizor do 5 dnů od jejich podání. Pokud revizorka/revizor námitkám zcela vyhoví, vydá o tom písemný dodatek kontrolního protokolu. Nevyhoví-li revizorka/revizor námitkám, nebo vyhoví-li jim jen částečně, postoupí námitky, kterým nevyhověl/a, neprodleně garanční komisi, která o nich rozhodne do 30 dnů.

(2) Garanční komise může kontrolní zjištění potvrdit, pozměnit nebo uložit revizorce/revizorovi, aby ho přepracoval/a. Revizorka/revizor je přitom právním názorem garanční komise vázán/a. Garanční komise jí/mu může též uložit, aby věc došetřil/a. K přepracování nebo k došetření určí revizorce/revizorovi lhůtu.

§ 20
**Spolupráce při kontrole

(1) O provádění a výsledcích kontrolní činnosti informuje revizní orgán bez zbytečného odkladu příslušný nadřízený revizní orgán a zároveň všechny příslušné podřízené revizní orgány.

(2) ÚRK a FKK poskytují metodickou podporu KRK. KRK poskytují metodickou podporu revizorkám/revizorům ZO a MO.

(3) Po předchozí dohodě mohou kontrolu provést společně revizorky/revizoři různých RO.

§ 21 Kontrola hospodaření

(1) Příslušný RO je povinen aspoň jednou za rok uskutečnit kontrolu hospodaření dané organizační jednotky respektive SZ. Kontrola hospodaření zahrnuje kontrolu účetních knih, účtů, faktur, smluv zápisů a jiných dokladů sloužících k přehledu o stavu hospodaření SZ a jejího majetku nebo k jejich kontrole, dále zjištění, zda finanční prostředky byly použity pouze ke stanoveným účelům a posouzení, zda byly vynaloženy účelně a hospodárně a zda ten, kdo se stranickým majetkem hospodařil, tak činil s péčí řádného hospodáře (viz stanovy článek 25 odstavec 6). Osoby uskutečňující kontrolu hospodaření jsou povinny zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech v rozsahu upraveném zákonem jako ochrana obchodního tajemství jiných subjektů. Rozsah této mlčenlivosti a podmínky jejího zproštění stanoví PSZ.

(2) RO má právo kdykoliv vyžadovat od organizačních jednotek, v nichž provádí kontrolu hospodaření, úplný přehled potřebných dokladů. RO vypracuje po kontrole revizní zprávu a předkládá ji podepsanou členkami/členy RO příslušnému orgánu tedy ZO, MO (městské konferenci nebo radě MO) KO (krajské konferenci nebo radě KO) a pokud jde o FKK, republikové radě prostřednictvím PSZ. Závady uvedené v revizní zprávě je třeba odstranit bez zbytečného odkladu, a to v termínu stanoveném RO.

(3) Kopii zprávy RO zasílá RO hlavní kanceláři a předsedkyni/předsedovi ÚRK, a to do 7 dnů po uskutečněné kontrole. Kontrolovaná organizační jednotka má možnost se do 7 dnů od doručení výsledků kontroly odvolat k RO vyššího stupně. Pokud kontrolu prováděla FKK, je možné se odvolat k rozhodčímu a smírčímu orgánu.

(4) FKK, je-li o toto požádána PSZ, uskuteční kontrolu hospodaření KO a přijme nezbytná nápravná opatření, jestliže v termínu stanoveném stanovami a dalšími předpisy SZ není k dispozici zpráva o hospodaření KO. KRK, je-li o to požádána radou KO, provede kontrolu a přijme nezbytná nápravná opatření, jestliže v termínu stanoveném stanovami a tímto řádem není k dispozici zpráva o hospodaření ZO či MO. Členky/členové SZ jsou povinny/i poskytnout veškeré jím/jim známé informace o vedení účetních knih a dokladů v jejich organizaci.

(5) Kontrolu hospodaření SZ smí také kdykoli uskutečnit kterákoli členka/člen PSZ nebo kontrolní skupina pověřená RR. Členka/člen PSZ je oprávněn/a uskutečňovat kontrolu s další členkou/ členem SZ podle své volby. Toto ustanovení se netýká kontroly hospodaření ZO, MO a KO.

Část IV
Nápravná činnost

§ 22
Postup při nápravě vadných rozhodnutí a voleb a při jejich rušení

(1) Je-li rozhodnutí nebo průběh volby učiněný orgánem ZO či MO v rozporu s právním řádem ČR, stanovami či jiným vnitřním předpisem SZ, vyzve revizorka/revizor dané organizační jednotky nebo KRK dotyčný orgán k nápravě a poskytne mu při této nápravě pomoc; revizorka/revizor o výzvě současně vyrozumí KRK a naopak, a v případě rozhodnutí nebo volby uvedené v druhé větě odst. 9 vyrozumí také ÚRK. Není-li náprava zjednána, KRK předmětné rozhodnutí nebo výsledek volby zruší, o zrušení vyrozumí vedle daného orgánu také ÚRK. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

(2) Je-li rozhodnutí nebo průběh volby učiněný orgánem KO v rozporu s právním řádem ČR, stanovami či jiným vnitřním předpisem SZ, vyzve KRK nebo ÚRK dotyčný orgán k nápravě a poskytne mu při této nápravě pomoc; KRK o výzvě současně vyrozumí ÚRK a naopak. Není-li náprava zjednána, ÚRK předmětné rozhodnutí nebo výsledek volby zruší. V případě, že výzvu k nápravě vydala ÚRK nebo rozhodla-li podle odst. 5 bez předchozí výzvy, lze proti rozhodnutí o zrušení podat odvolání. V případě, že ÚRK rozhodla po výzvě k nápravě vydané KRK, není proti rozhodnutí o zrušení odvolání přípustné.

(3) Je-li rozhodnutí nebo průběh volby učiněný orgánem republikové úrovně nebo hlavní manažerkou/manažerem či hlavní kanceláří v rozporu s právním řádem ČR, stanovami či jiným vnitřním předpisem SZ, vyzve ÚRK dotyčný orgán či hlavní manažerku/manažera nebo hlavní kancelář k nápravě a poskytne mu/jí při této nápravě pomoc. Není-li náprava zjednána, ÚRK předmětné rozhodnutí nebo výsledek volby zruší. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

(4) Výzva k nápravě spočívá zpravidla v tom, že RO dotyčný orgán vyzve, aby se věcí znovu zabýval a své rozhodnutí změnil či zrušil nebo volbu či její část zopakoval, přitom RO na věc vysloví právní názor, kterým se má dotyčný orgán řídit. Pro nápravu RO vždy stanoví přiměřenou lhůtu, po jejímž marném uplynutí se má za to, že dotyčný orgán nápravu nezjednal. KRK v případě výzvy podle odst. 1 a ÚRK v případě výzvy podle odst. 2 a 3 mohou také stanovit, že marným uplynutím této lhůty je předmětné rozhodnutí nebo výsledek volby zrušen bez dalšího, a dále mohou v nutné míře pozastavit či omezit účinnost nebo vykonatelnost předmětného rozhodnutí nebo omezit pravomoc zvoleného orgánu. Dotyčný orgán je povinen o zjednání nápravy bezodkladně vyrozumět RO, který výzvu vydal, a není-li tento RO revizní komisí příslušnou ke zrušení rozhodnutí či výsledku volby, pak také tuto revizní komisi.

(5) Vyplývá-li z povahy věci, že dotyčný orgán nápravu zjednat nemůže, nebo lze-li důvodně předpokládat, že nápravu nezjedná, revizní komise rozhodnutí nebo výsledek volby zruší podle odst. 1 nebo 3, resp. RO je navrhne ke zrušení nadřízené revizní komisi podle odst. 1 nebo 2 bez předchozí výzvy k nápravě. Dojde-li revizní komise, které byl doručen návrh ke zrušení podle předchozí věty, k závěru, že dotyčný orgán nápravu zjednat může a že nejsou důvody pro předpoklad, že ji nezjedná, vydá výzvu k nápravě namísto RO, od kterého návrh obdržela.

(6) Zruší-li KRK rozhodnutí revizorky/revizora ZO, nahradí je rozhodnutím vlastním.

(7) Revizní komise rozhodnutí nezruší, ačkoliv by k tomu byla jinak povinna, nebo je zruší pouze z části, pokud by újma, která by byla úplným zrušením rozhodnutí způsobena, byla zjevně vyšší než újma způsobená ponecháním rozhodnutí nebo jeho zbylé části v platnosti. Tento postup nelze uplatnit v případě volby.

(8) Spočívá-li vada rozhodnutí v tom, že je vydal orgán, který k tomu nebyl příslušný, revizní komise toto rozhodnutí namísto zrušení prohlásí za nicotné. Nicotnost rozhodnutí však revizní komise neprohlásí, dal-li orgán, který k rozhodnutí příslušný je, dodatečně s jeho vydáním souhlas.

(9) Není-li KRK ustavena nebo je-li i přes upozornění ÚRK nečinná, převezme v dané věci ÚRK její působnost. ÚRK smí dále převzít působnost KRK ve věcech rozhodnutí nebo voleb, kterými se mění složení orgánů republikové úrovně nebo podoba kandidátních listin do Poslanecké sněmovny, Senátu nebo Evropského parlamentu. V těchto případech se pro její postup namísto odst. 1 a 2 použije odst. 3.

(10) Revizní komise může zmocnit svého předsedu k tomu, aby v případě nebezpečí z prodlení sám pozastavoval účinnost či vykonatelnost rozhodnutí, k jejichž zrušení je revizní komise příslušná. Přitom stanoví, jak ji předseda o takovémto opatření informuje a jakým způsobem a v jaké lhůtě jí předkládá věc ke konečnému rozhodnutí.

§ 23
Opatření navazující na kontrolní zjištění

(1) Garanční komise ukládá v návaznosti na kontrolní zjištění opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků. Vychází přitom z návrhů kontrolující revizorky/revizora i subjektu, jehož činnosti byla podrobena kontrole. Opatření k nápravě se doručuje subjektu, jehož činnost byla podrobena kontrole. Proti opatření k nápravě lze podat odvolání dle § 8. Proti opatření k nápravě, které uložila ÚRK nebo FKK, není odvolání přípustné.

(2) Garanční komise může navrhnout uložení pořádkového opatření podle článku 11 Stanov.

(3) Subjekt předkládá ve lhůtě stanovené revizorem či garanční komisí zprávy o plnění opatření a o stavu nápravy zjištěných nedostatků.

(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může i revizorka/revizor pověřená/ý KRK, ÚRK či FKK uložit opatření k nápravě v průběhu kontroly; tato skutečnost se zaznamená také do kontrolního protokolu. Kontrolovaný subjekt toto opatření bezodkladně uskuteční. Garanční komise revizorkou/revizorem uložené opatření posoudí, a podle povahy věci ho potvrdí, změní nebo zruší.

Část V
Dozor

§ 24
Dozor při jednání orgánů ZO

(1) Dozor nad dodržováním vnitřních předpisů SZ na členské schůzi ZO vykonává revizorka/ revizor ZO nebo členka/člen KRK. Dozorem pověřuje členku/člena KRK svým rozhodnutím KRK; pokud tak neučinila, pověří ji/jej předsedkyně/předseda KRK. Dozor nad dodržováním vnitřních předpisů SZ při jednání rady ZO vykonává revizorka/revizor ZO.

(2) Dozor na členské schůzi podle odst. 1 věty první vykonává členka/člen KRK tehdy, je-li na programu jednání přijímání nových členek/členů, ukládání pořádkových opatření včetně vylučování člene/členů, volba delegátek/delegátů na MK, KK či sjezd, schvalování kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce a schvalování koalice s jiným politickým subjektem. V ostatních případech postačí dozor revizorky/revizora ZO.

(3) Není-li možno z časových nebo organizačních důvodů zajistit dozor členky/člena KRK při jednání, které jej podle odstavce 2 vyžaduje, může KRK, její předsedkyně/předseda nebo jí/jím pověřená členka/člen pověřit revizorku/revizora ZO nebo MO výkonem tohoto dozoru. Tato revizorka/revizor pak jedná jménem KRK.

(4) Dozorující revizorka/revizor podá KRK do 5 dnů stručnou písemnou zprávu o dozoru a její kopii zašle na vědomí předsedkyni/předsedovi ZO.

§ 25
Dozor při jednání orgánů MO
(1) Dozor nad dodržováním vnitřních předpisů SZ na městské konferenci vykonává revizorka/ revizor MO nebo členka/člen KRK. Dozorem pověřuje členku/člena KRK svým rozhodnutím KRK; pokud tak neučinila, pověří ji/jej předsedkyně/předseda KRK. Dozor nad dodržováním vnitřních předpisů SZ při jednání rady MO vykonává revizorka/revizor MO.

(2) Dozor na městské konferenci podle odst. 1 věty první vykonává členka/člen KRK tehdy, je-li na programu jednání schvalování kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva statutárního města a schvalování koalice s jiným politickým subjektem. V ostatních případech postačí dozor revizorky/revizora MO.

(3) Není-li možno z časových nebo organizačních důvodů zajistit dozor členky/člena KRK při jednání, které jej podle odstavce 2 vyžaduje, může KRK, její předsedkyně/předseda nebo jí/jím pověřená/ý členka/člen pověřit revizorku/revizora MO výkonem tohoto dozoru. Tato revizorka/revizor pak jedná jménem KRK.

(4) Dozorující revizorka/revizor podá KRK do 5 dnů stručnou písemnou zprávu o dozoru a její kopii zašle na vědomí předsedovi MO.

§ 26
Dozor při jednání orgánů KO

(1) Dozor nad dodržováním vnitřních předpisů SZ na krajské konferenci a jednání RKO vykonává členka/člen KRK nebo členka/člen ÚRK. Dozorem pověřuje členku/člena revizní komise svým rozhodnutím daná revizní komise; pokud tak neučinila, pověří ji/jej předsedkyně/ předseda dané revizní komise.

(2) Dozor na krajské konferenci nebo na jednání RKO podle odst. 1 věty první vykonává členka/ člen ÚRK tehdy, je-li na programu jednání volba členek/členů RR včetně předsedkyně/předsedy KO, schvalování kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva kraje či do některé z komor parlamentu a schvalování koalice s jiným politickým subjektem. V ostatních případech postačí dozor členky/člena KRK.

(3) Není-li možno z časových nebo organizačních důvodů zajistit dozor členky/člena ÚRK při jednání, které jej podle odstavce 2 vyžaduje, může ÚRK, její předsedkyně/předseda nebo jí/jím pověřená/ý členka/člen pověřit členku/člena KRK výkonem tohoto dozoru. Pověřená/ý členka/člen KRK pak jedná jménem ÚRK.

(4) Dozorující revizorka/revizor podá ÚRK do 5 dnů stručnou písemnou zprávu o dozoru a její kopii zašle na vědomí předsedkyni/předsedovi KO.

§ 27
Dozor při jednání RR a PSZ

(1) Dozor nad dodržováním vnitřních předpisů SZ při jednáních RR a PSZ vykonává členka/člen ÚRK. Dozorem pověřuje členku/člena ÚRK svým rozhodnutím ÚRK; pokud tak neučinila, pověří ji/jej předsedkyně/předseda ÚRK.

(2) Dozorující revizorka/revizor podá ÚRK do 5 dnů stručnou písemnou zprávu o dozoru a její kopii zašle na vědomí předsedkyni/předsedovi SZ.

§ 28
Dozor na sjezdu

(1) Dozor nad dodržováním vnitřních předpisů SZ na sjezdu vykonává ÚRK jako celek. Jednání ÚRK se svolá na místo a čas konání sjezdu.

(2) Není-li ÚRK svolána podle odst. 1 nebo není-li usnášeníschopná, vykonávají dozor všechny přítomné členky/členové ÚRK.

(3) Vykonává-li ÚRK dozor podle odst. 1, samostatná zpráva o dozoru na sjezdu se nevypracovává; její obsah a případná přijatá opatření jsou součástí zápisu z jednání ÚRK. Vykonávají-li dozor členky/členové ÚRK podle odst. 2, podají ÚRK do 10 dnů stručnou písemnou zprávu o dozoru a její kopii zašlou na vědomí předsednictvu SZ.

§ 29
Společná ustanovení o dozoru

(1) Dozorující revizorka/revizor (ve smyslu § 1 odst. 3) je oprávněn/a:
a) účastnit se rozpravy a předkládat návrhy usnesení, o kterých musí být hlasováno,
b) vznášet technické i procedurální připomínky k průběhu jednání a případně trvat na zaznamenání vznesené připomínky a svého stručného stanoviska k jejímu vypořádání v zápise z jednání,
c) účastnit se s hlasem poradním jednání pracovních orgánů.
d) nahlížet do podkladů předložených na jednání, především zápisů z volby delegátek/ delegátů, a pořizovat si výpisy či kopie.

(2) Dozorující revizorka/revizor (ve smyslu § 1 odst. 3) je povinna/povinen:
a) přispívat k důstojnému průběhu jednání a dbát vážnosti RO, který zastupuje,
b) nezneužívat pravomoci podle odst. 1 k nepřiměřenému ovlivňování věcných závěrů jednání dozorovaného orgánu.

(3) Probíhá-li hlasování per rollam některým z dozorovaných orgánů uvedených v § 19 až 22, účastní se jej s hlasem poradním revizorka/revizor, resp. předsedkyně/předseda revizní komise dané organizační jednotky, a je-li předmětem hlasování úkon, při němž má dozor provádět členka/člen nadřízené revizní komise, také předsedkyně/předseda této nadřízené komise. Revizní komise může pro tento druh dozoru rozhodnutím pověřit namísto předsedkyně/ předsedy jinou/jiného svou/svého členku/člena.

(4) Povinnost informovat revizní orgány o jednáních vyžadujících dozor podle § 24 až 27 upravuje § 3 odst. 4 Jednacího řádu SZ.

Část VI
Společná a závěrečná ustanovení

§ 30
Společná ustanovení

(1) Kolektivní RO může vlastním jednacím řádem doplnit či upřesnit postupy podle tohoto revizního řádu. V jeho rámci může přenést výkon určených procesních úkonů na svou předsedkyni/předsedu, popřípadě předsedkyni/předsedu společně s místopředsedkyní/ místopředsedou. Schválený jednací řád zašle RO na vědomí ÚRK.

(2) Pověření k výkonu revizní činnosti vydané revizní komisí, popřípadě její předsedkyní/ předsedou, může být i společné či alternativní pro více členek/členů této komise.

(3) Stanoví-li tento řád, popřípadě jiný vnitřní předpis, že lze úkon provést pouze v určité lhůtě, je prvním dnem lhůty den následující po dni, kdy nastala skutečnost, od které se lhůta odvíjí. Měl li by poslední den lhůty připadnout na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, prodlužuje se lhůta až do konce nejbližšího následujícího pracovního dne. Lhůta se považuje za dodrženou, byl-li úkon v jejím průběhu učiněn písemně a podán k přepravě držitelce/držiteli poštovní licence, i když byl doručen až po jejím uplynutí; zvolil-li podatel jiný prostředek, jde nedodržení lhůty k jeho tíži.

(4) Zmeškání lhůty lze prominout, jen pokud tím nemůže být jinému způsobena újma nebo ten, komu může být způsobena, s prominutím zmeškání souhlasí. O prominutí zmeškání lhůty rozhoduje RO, vůči kterému měl být opožděný úkon učiněn. Zmeškání lhůty pro podání odvolání (§ 8 odst. 3) nelze prominout.

(5) ÚRK a FKK mohou v rámci své působnosti vydávat stanoviska, která jsou závazná pro všechny RO.

(6) V řízení o pořádkovém opatření podle čl. 11 Stanov SZ se použijí ustanovení tohoto revizního řádu jen tehdy, nejsou-li v rozporu s Rozhodčím a smírčím řádem.

§ 31
Závěrečné ustanovení

Tento revizní řád schválila Republiková rada na svém jednání dne 7. 11. 2015 v Praze. Účinný je od 1. 12. 2015.

Soubory ke stažení: