Směrnice k používání rozesílače hlavni-list@zeleni.cz

Aktualizováno 12. listopadu 2016.

1. Účel rozesílače a výklad pojmů

1.1 Hlavním rozesílačem se pro účely této směrnice myslí takový elektronický nástroj Strany zelených, který umožňuje hromadné rozesílání elektronických zpráv všem účastníkům rozesílače, kteří jsou v systému/databázi hlavního rozesílače zar​egistrováni. Rozesílač zajišťuje informační servis podle článku 18 odst. 3 písmeno h) Stanov SZ.
1.2. Účelem této směrnice je nastavit pravidla pro řádný chod rozesílače a jeho správu.
1.3. Správu rozesílače zajišťuje tříčlenná kontrolní rada rozesílače (dále jen rada) a zpracovatel.

2. Účastníci rozesílače

2.1. Účastníkem rozesílače může být člen i příznivec SZ, osoby s přerušeným členstvím, zájemce o členství ve SZ, který vyplní přihlášku do SZ a doručí ​ji do hlavní kanceláře, nebo jiná osoba blízká SZ, o jejíž účasti rozhodne rada.
2.2. Účast na rozesílači je dobrovolná. Každý účastník může požádat o vyřazení, každý může požádat o zařazení.
2.3. Účastníci jsou povinni dodržovat ustanovení směrnice.

3. Rada a její činnost

3.1. Nejméně tříčlenná rada je správcem činností rozesílače. Složení rady schvaluje na návrh Předsednictva SZ Republiková ​ rada SZ. Republiková rada SZ může rušit členství v radě i bez návrhu PSZ. Na funkční období rady se nevztahuje čl. 28 odst. 1 Stanov SZ.
3.2. Rada dodržuje a dbá na dodržování ustanovení směrnice.
3.3. Rada řeší stížnosti účastníků.
3.4. Rada rozhoduje o zařazení některých zpráv.
3.5. Rada rozhoduje většinou svých hlasů.
3.6. Rozhoduje-li rada o rozeslání zprávy, je zpráva rozeslána jen tehdy, nevysloví-li se žádný člen rady proti.
3.7. Jménem rady vystupuje kterýkoli její člen.

4. Zpracovatel a jeho činnost

4.1. Zpracovatel se řídí pokyny rady a ustanovením směrnice. Zpracovatel musí být zaměstnancem hlavní kanceláře SZ a je na návrh hlavního manažera SZ schvalován PSZ.
4.2. Zpracovatel je správcem​ osobních údajů rozesílače vede a aktualizuje seznam účastníků.
4.3. Zpracovatel zařadí do osmi kalendářních dnů na rozesílač každého, kdo jej o to požádá a splňuje podmínky dle bodu 2.1.
4.4. Zpracovatel vyřadí z rozesílače do osmi kalendářních dnů každého účastníka, který jej o to požádá.
4.5. Zpracovatel vyřadí účastníka, kterému zaniklo členství ve SZ, nebo vztah příznivce SZ, resp. právo být účastníkem dle bodu 2.1 této směrnice.
4.6. Zpracovatel opraví neaktuální, chybný nebo neúplný údaj v seznamu účastníků, požádá-li jej o to účastník či rada.

5. Rozesílání a obsah zpráv

5.1. Rozesílání zpráv na rozesílači povoluje zpracovatel, výjimky stanoví rada.
5.2. Zpracovatel můžete zprávu na rozesílač buď propustit, nebo nepropustit. Nemůže nijak měnit její obsah.
5.3. Povolenou zprávu propustí zpravidla do 12 hodin. Skutečnost, že zprávu nepropustil neoznamuje autorovi ani radě.
5.4. Rozesílačem lze rozeslat zprávy obsahující:
a/ zápisy z jednání sjezdu, RR, PSZ, ÚRK nebo usnesení z těchto jednání
b/ zápis z jednání či usnesení KK, KO a odborných sekcí, má-li takový text význam pro SZ, který překračuje krajský charakter
c/ tiskové zprávy vydané kterýmkoli orgánem SZ
d/ zpravodaj (bulletin, časopis) krajské nebo celostátní působnosti, pokud ho vydává orgán SZ nebo osoba či osoby z jeho pověření nebo pokud jeho umístění schválí rada
e/ přehled tisku a záznamů z rozhlasového a televizního vysílání, týkajících se SZ (monitoring tisku a médií)
f/ oznámení o připravovaných nebo uskutečněných akcích významu přesahujícího krajský charakter, pokud akci pořádá orgán SZ nebo se na ní významným způsobem podílí členové SZ
g/ návrhy předpisů, programů (politických a volebních), směrnic, koncepcí, strategií a sjezdových materiálů či materiálů programové konference, předkládané orgánům výkonným, kontrolním nebo poradním s celostranickou působností;
na rozesílač je zasílají
- člen PSZ samostatně
- tři členové RR současně
- předseda ÚRK, nebo její pověřený člen
- člen rady KO z jejího pověření
- vedoucí odborné sekce s jejím vědomím
h/ informaci organizační či jiné věcné povahy týkající se celé SZ nebo informaci o činnosti PSZ, RR, ÚRK, rady KO, nebo odborné sekce, kterou jako představitel tohoto orgánu zasílá
- člen PSZ samostatně
- tři členové RR současně
- předseda ÚRK, nebo její pověřený člen
- pověřený člen rady KO
- vedoucí odborné sekce s jejím vědomím
i/ usnesení kritizující činnost nebo nečinnost PSZ, ÚRK nebo RR nebo člena takového orgánu, které přijala ZO nebo rada MO či KO nebo MK či KK; kritizující orgán je označen v těle zprávy
j/ text účastníka rozesílače, kritizuje-li činnost nebo nečinnost PSZ, ÚRK nebo RR nebo člena takového orgánu,
pokud zveřejnění podpoří 20 členů SZ, jejichž jména jsou v těle zprávy uvedena dle odstavce 6.2
k/ stanovisko alespoň jedné čtvrtiny oprávněných členů RR, PSZ, ÚRK a nebo jedné desetiny účastníků sjezdu, předložené těmto orgánům a nepřijaté jimi; o umístění rozhodne rada zpravidla s umístěním většinového stanoviska
l/ informaci nebo stručnou recenzi o vydávané knize nebo časopisu nebo o pořádané výstavě či koncertu, nebo jiné kulturní, ekologické nebo společenské akci, jejíž zaměření se shoduje s působností SZ
m/ organizační a technické pokyny k činnosti rozesílače; na rozesílač je zasílá rada a zpracovatel
n/ jiné texty, o nichž rozhodla rada

5.5. Na rozesílači se zásadně neuveřejňují zprávy obsahující:
a/ texty obsahující urážky a vulgarizmy
b/ polemiky
c/ politické nebo jiné úvahy
d/ připomínky k návrhům předpisů, programů, koncepcí či strategie
e/ texty jiných osob, pokud o jejich umístění nerozhodne rada
5.6. Zprávy zasílají na rozesílač jen jeho účastníci, kteří jsou členy SZ. Každá zpráva musí být podepsaná dle odst. 6.2.
5.7 Místo zápisu či usnesení podle 5.4.a/, b/ lze na rozesílači zveřejnit zprávu o průběhu a obsahu jednání. O jejím zveřejnění rozhoduje daný orgán. Zprávy dle odstavců 5.4.a/, b/ umisťuje na rozesílač člen příslušného orgánu anebo účastník příslušného jednání, zpravidla zapisovatel či ověřovatel.
5.8. Zprávu zaslanou na rozesílač, která podle rozhodnutí zpracovatele nebo rady není na rozesílači zveřejněna, může zpracovatel postoupit jinému rozesílači SZ, pokud je to vzhledem k obsahu zprávy vhodné, pokud to odpovídá pravidlům rozesílače, na nějž zprávu zpracovatel předává, a pokud je to technicky možné.
5.9. Orgán nebo funkcionář dotčený kritikou podle bodů 5.4. i/, j/ může požádat radu o zveřejnění odpovědi. Rada zveřejnění odpovědi povolí jen tehdy, když:
- omezuje se na věcné vysvětlení a týká se výhradně těch pasáží původní zprávy, kde je kritizován
- je prosta tvrzení zpochyňujících kritiku poukazem na povahu, jednání, názory apod. autora kritiky
Rozhodnutí o zveřejnění odpovědi činí rada s vědomím, že se na rozesílači polemika nepřipouští.

6. Technické pokyny

6.1. Rozesílané zprávy posílají účastníci na e-mailovou adresu, kterou schválí PSZ jako oficiální adresu rozesílače na návrh​ zpracovatele.
6.2. Při komunikaci a podepisování zpráv se uvádí jména účastníků ve tvaru jméno, příjmení, název ZO. Při podepisování může účastník uvést spolu se jménem i funkci, kterou ve SZ zastává.
6.3. Žádosti o změny osobních údajů zasílají účastníci zpracovateli.
6.4. Zařazení nového účastníka a vyřazení z rozesílače oznamuje účastníkovi systém automaticky.
6.5. Účastníky s nefunkční adresou nebo dlouhodobě přeplněnou schránkou vyřazuje systém automaticky.
6.6. O zařazení textu přesahujícího 700 kB rozhoduje rada na návrh zpracovatele.
6.7. Při zasílání zprávy podle odstavce 5.2.g/, kdy se předpokládají připomínky nebo jiné reakce na ní, se doporučuje uvést v těle zprávy elektronickou adresu pro zasílání připomínek, případně poukázat na možnost využití jiného diskusního rozesílače či​ elektronického nástroje, neboť připomínky k návrhům přepisů, koncepcí apod. se na hlavním rozesílači nezveřejňují.

7. Zajištění ochrany osobních údajů

7.1. Rada, zpracovatel a účastníci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona 101/2000 Sb., o ochraně ​ osobních údajů v platném znění. Osobním údajům se poskytuje zákonná ochrana před zneužitím.
7.2. Pro účel rozesílače jsou osobními údaji účastníka jeho jméno, příjmení, e-mailová adresa a označení ZO. Žádné jiné osobní údaje rada a zpracovatel neshromažďuje a nezpracovává.
7.3. Zpracovatel shromažďuje osobní údaje ve formě seznamu účastníků.
7.4. Zpracovatel zasílá účastníkům rozesílačem jednou za šest​ měsíců jmenný seznam účastníků, obsahující též ZO. E-mailové​ adresy účastníků se v tomto rozesílaném seznamu neuvádějí.
7.5. Se seznamem účastníků zasílá zpracovatel vždy též směrnici v aktuálním znění.
7.6. Informace, které může požadovat účastník podle zákona po správci údajů, poskytuje zpracovatel.

8. Závěrečná a přechodná ustanovení

8.1 Do doby jmenování rady dle čl. 3.1 směrnice je pověřena výkonem funkce rady tzv. prozatímní rada, kterou jmenuje PSZ. Řádná rada dle čl. 3.1 musí být ustavena a schválena nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této směrnice.
8.2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení Republikovou radou SZ a účinnosti 30 dní po nabytí platnosti.

Aktualizováno 12. 11. 2016