Směrnice o proplácení cestovních náhrad č. 3/2010

Směrnice platná a účinná od 1. 11. 2010 a stará verze směrnice, jejíž účinnost skončila 31. 10. 2010.

§ 1 Základní ustanovení

Tato směrnice upravuje podmínky poskytování příspěvku na úhradu cestovních výdajů souvisejících s výkonem stranických funkcí členům Strany zelených nebo s účastí na akcích pořádaných Stranou zelených (dále jen cestovní náhrady).

Cestovní náhrady podle této směrnice se proplácejí pouze členům Strany zelených, kteří uhradili řádně členský příspěvek dle § 4 Hospodářského řádu SZ (dále jen členové) nebo ve zvláštních případech nečlenům Strany zelených (dále jen nečlenové).

Cestovní náhrady zaměstnancům Strany zelených se proplácejí na základě platné legislativy České republiky.

§ 2 Typy cestovních náhrad

Členům nebo ve zvláštních případech nečlenům náleží tyto cestovní náhrady: a) náhrada prokázaných jízdních výdajů na území ČR; b) náhrada prokázaných výdajů za ubytování na území ČR; c) náhrada výdajů při zahraničních cestách.

§ 3 Nárok na cestovní náhrady

Nárok na proplacení cestovních náhrad má člen dle § 1 odst. 2 této směrnice, kterému je přiznán snížený roční členský příspěvek dle § 4 Hospodářského řádu SZ. Tento nárok může být omezen rozhodnutím/usnesením příslušné organizační jednotky (orgánu) pouze v případě vyčerpání příslušné rozpočtové kapitoly dle § 4 odst. 4 této směrnice.

Ostatní členové SZ nebo nečlenové mají nárok na cestovní náhrady, pokud to schválí organizační jednotka (orgán), z jejíhož rozpočtu jsou cestovní náhrady vypláceny.

§ 4 Vyplácení cestovních náhrad

Cestovní náhrady vyplácí ta organizační jednotka (orgán) SZ, která na jednání nebo akci SZ člena vyslala nebo schválila mandát.

V případě, že mandát nabyl člen na základě Stanov SZ, cestovní náhrady vyplácí ta organizační jednotka (orgán) SZ, kterou člen zastupuje.

V případě nečlena vyplácí cestovní náhrady ta organizační jednotka (orgán), která nečlena na jednání nebo akci pozvala.

Pro účely vyplácení cestovních náhrad musí být v rozpočtu organizační jednotky (orgánu) vyčleněna kapitola „cestovní náhrady“. Bez této rozpočtové kapitoly nelze cestovní náhrady vyplácet.

§ 5 Výše cestovních náhrad

Náhrada prokázaných jízdních výdajů dle § 2 odst. 1 písm. a) této směrnice se proplácí : a) v prokázané výši cen dálkové hromadné dopravy (železnice, autobus) a to i v případě použití vlastního motorového vozidla; b) v mimořádném případě je možné při použití vlastního motorového vozidla uhradit jízdní výdaje proplacením maximálně základní sazby ve výši 3,00 Kč za 1 km. Taková úhrada musí být předem schválena organizační jednotkou (orgánem), která vyplácí příspěvek.

Náhrada prokázaných jízdních výdajů dle § 2 odst. 1 písm. a) této směrnice za místní hromadnou dopravu se neproplácí.

Náhrada prokázaných výdajů za ubytování dle § 2 odst. 1 písm. b) této směrnice se proplácí maximálně ve výši 250 Kč / den,noc / osobu.

Náhrada výdajů při zahraničních cestách dle § 2 odst. 1 písm. c) této směrnice se proplácí na základě rozhodnutí organizační jednotky (orgánu), která vyplácí cestovní náhrady. Toto rozhodnutí musí být schváleno před zahájením cesty.

§ 6 Závěrečná a přechodné ustanovení

Tato směrnice vstupuje v platnost a účinnost dne 1. listopadu 2010.

Tato směrnice byla přijata usnesením Předsednictva Strany zelených č. 78/2010 dne 1. listopadu 2010.

Tato směrnice nahrazuje směrnici k proplácení cestovních nákladů ze dne 16. října 2006.

Cestovní náhrady na Sjezdu SZ v Praze v termínu 12. - 14. 11. 2010 se vyplácí pouze členům - delegátům dle § 1 odst. 2 této směrnice, kterým je přiznán snížený roční členský příspěvek dle § 4 Hospodářského řádu SZ. Cestovní náhrady vyplácí delegátům sjezdu Hlavní kancelář SZ pouze ve výši 0,80 Kč / 1 km z místa trvalého bydliště delegáta do hl. m. Prahy. Cestovní náhrady se nevyplácí delegátům s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy. Cestovní náhrady za ubytování se nevyplácí.

Text směrnice, která platila od 16. 10. 2006 do 31. 10. 2010:

Strana zelených může v souladu s hospodářským řádem a na podkladě rozpočtu SZ a rozpočtu svých orgánu proplácet cestovní náklady. Cestovní náklady se mohou proplácet:

a) členům orgánu jež jedná, nikoliv v místě bydliště člena
Vztahuje se na jednání Krajských rad, Krajských konferencí, KRK, PSZ, RR, URK, Sjezd, jednání sekcí, je možno ve zdůvodněných případech použít též na jednání ZO, případně rady ZO.

b) výkonným členům orgánu (popřípadě jiným pověřeným členům SZ) úkolovaných orgánem k výkonu mimo místo svého bydliště v ČR
Vztahuje se na výjezdy členů orgánu uvedených v bodu a) pokud jsou pověřeni konkrétními úkoly například člen KRK (URK) pověřený úkolem se stanov, tedy např. přítomností na schůze ZO, KO, kontrolou hospodaření atd., vyslaný člen Krajské rady na Krajskou konferenci jiného kraje, člen PSZ pověřen jednáním - zúčastněním se jednání jiného orgánu a to jak na podkladě rozhodnutí, z titulu pověření, nebo funkce, může se též použít na člena sekce pověřeného účastnit se jednání mimo místo svého bydliště.

c) výkonným členům orgánu (popřípadě jiným pověřeným členům SZ) úkolovaným orgánem k výkonu mimo místo svého bydliště v zahraničí
Jedná se o schválenou cestu do zahraniční, kdy člena SZ vysílá orgán SZ.

d) zaměstnancům
Zaměstnanci strany zelených při výkonu své práce, též může být použito pokud je dohodnuto ve smlouvě na podkladě které druhá strana (poskytovatel služby), že poskytovatel bude mít hrazeny cestovní náklady.

e) nečlenům SZ při účasti na jednání, kde byli pozváni
Například pokud organ (sekce) pozve nestraníka ke sdělení stanoviska, podání expertízy. Toto ustanovení je možno použít pouze ve zdůvodněných případech.

Cestovné může člen obdržet pouze podle jednoho bodu. Výplata je vyplácena podle bodu, jež je v seznamu na vyšším místě. Tedy například pokud může člen SZ obdržet cestovné podle bodu a) i c) proběhle výplata pouze podle bodu a).

Výše je stanovena takto:

Podle bodu a)
Ve výši 0,8 Kč/ km. Výplata může být provedena na podkladě prezenční listiny a žádosti člena. Výplatu provádí pokladník orgánu, pokud orgán (sekce) nemá pokladníka zabezpečí výplatu předseda orgánu (sekce ). U sjezdu nebo u orgánu, kde je to vhodné může výplatu zabezpečit HK.
Podle bodu b)
Ve výši nákladů na použitou hromadnou dopravu. Pokud bude použita jiná forma dopravy bude proplacena náhrada ve výši nejnižší možné funkční hromadné dopravy.
Podle bodu c)
Ve výši prokázaných nákladů – individuálně.
Podle bodu d)
Podle obecně závazných předpisu, na podkladě schváleného cestovního příkazu.
Podle bodu e)
Individuálně, maximálně však jako podle bodu d)

Výplata nákladu podle bodu a) má být provedena na jednání, kterého se proplácení týká, případně na jednání následujícím. Maximálně však 6 měsíců od práva, kdy možnost proplacení vznikla. V roce 2006 se tato lhůta prodlužuje na 12 měsíců.
Výplata nákladu podle bodu b) má být proplacena maximálně však 6 měsíců od práva, kdy možnost proplacení vznikla. V roce 2006 se tato lhůta prodlužuje na 12 měsíců. Podmínka proplacení je schválení orgánem jež člena vysílá. Toto schválení může být i obecné. V roce 2006 může být schválení dodatečné.