Stanovy Strany zelených

Stanovy Strany zelených

Ve znění schváleném online sjezdem dne 30. 1. 2021.

ČLÁNEK 1 – Úvodní ustanovení

(1) Název politické strany je „Strana zelených“.
(2) Zkratka je „Zelení“. Pro vnitřní potřebu lze použít i zkratku SZ.
(3) Sídlem SZ je Praha.

ČLÁNEK 2 – Programové cíle

(1) Strana zelených při řešení společenských problémů na první místo klade hledisko kvality života a svou politikou usiluje o uskutečnění vize ekologické demokracie u nás, v Evropě i ve světě.
(2) Ekologická demokracie vychází z politické tradice humanismu a demokracie. Je to společenský systém, který úzkostlivě chrání lidská a občanská práva a vyznačuje se ekologickou udržitelností, dobrou vzdělaností, kulturní vyspělostí, sociální citlivostí, politickou otevřeností a hospodářskou stabilitou.
(3) Strana zelených se řídí zásadou, že co prosazujeme veřejně, dodržujeme i uvnitř strany.
(4) Strana zelených si zejména klade za cíl svou politikou prosazovat:
a) vybudování ekologicky a sociálně udržitelné společnosti,
b) co nejvyšší kvalitu demokracie s co největší mírou zapojení veřejnosti do rozhodování,
c) důsledné dodržování mezinárodních smluv o lidských právech,
d) ochranu práv sociálních, etnických, kulturních i jiných menšin,
e) rovnoprávnost mužů a žen,
f) globální odpovědnost a solidaritu vůči potřebným zemím,
g) sociální spravedlnost a sociální solidaritu,
h) zvyšování vzdělanosti a kulturnosti.

ČLÁNEK 3 – Podmínky členství
(1) Členem SZ může být každý občan, který:
a) je starší 18 let,
b) je svéprávný,
c) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,
d) souhlasí s programovými cíli SZ,
e) nebyl ze SZ vyloučen; PSZ může udělit výjimku z této podmínky.
(2) Členská přihláška obsahuje:
a) jméno a příjmení;
b) datum narození;
c) státní občanství;
d) adresu trvalého pobytu a bydliště, pokud jej uchazeč uvede;
e) telefonní číslo a e-mail;
f) informace o tom, zda a případně kdy uchazeč:
1. se již někdy o členství v SZ ucházel či již byl členem SZ či zda byl ze SZ vyloučen,
2. byl již někdy členem či funkcionářem české či zahraniční politické strany nebo politického hnutí, včetně jejich vyjmenování,
3. byl odsouzen či je trestně stíhán;
g) datum odeslání přihlášky;
h) potvrzení o obeznámení uchazeče s programovými cíli dle čl. 2 a členskými právy a povinnostmi dle čl. 6 Stanov SZ;
i) volitelně určení ZO, do níž má zájemce zájem vstoupit;
j) další informace specifikované vnitřním předpisem strany.

ČLÁNEK 4 – Vznik členství
(1) Členství v SZ vzniká měsíc po doručení vyplněné přihlášky do HK, pokud byl zaplacen členský příspěvek dle Hospodářského řádu a nebyla podána námitka dle odst. 3 a 4. HK ve lhůtě 10 dnů od přijetí zanese uchazeče do evidence členů.
(2) Přihlášku uchazeč o členství posílá HK, která ji bezodkladně rozesílá ombudsmanovi, předsedovi ÚRK a předsedům ZO, KO a KRK, do jejichž působnosti spadá bydliště uchazeče v případě, že jej uvedl, nebo místo trvalého pobytu, pokud bydliště neuvedl. Tyto osoby mohou být nahrazeny orgánem, speciálně k tomuto účelu ustanoveném Republikovou radou.
(3) Osoby a orgány obeslané dle odst. 2 mohou ve lhůtě jednoho měsíce od doručení přihlášky do HK uplatnit námitku. V takovém případě členství nevzniká a žádost o členství je předána k rozhodnutí RKO. Pokud RKO do 1 měsíce od podání námitky nerozhodne o přijetí uchazeče, rozhodnutí je postoupeno PSZ. To může rozhodnout o přijetí uchazeče nebo o zamítnutí přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím RKO, PSZ či v případě, že se PSZ ani ve lhůtě 3 měsíců od podání uplatnění námitky nevyjádří.
(4) HK uchazeče o členství vyrozumí v případě, že mu vzniklo jeho členství, pokud byla podána námitka a rozhodnutí bylo postoupeno RKO či PSZ a nebo poté, co se RKO či PSZ usnesly o odmítnutí jeho přihlášky. Vyrozumění o odmítnutí uchazeče obsahuje poučení o opravných prostředcích.
(5) Přihlášku uchazeče o členství, který nemá místo trvalého pobytu na území ČR a ani neuvedl žádné bydliště na území ČR, posílá HK bezodkladně na vědomí ombudsmanovi, ÚRK a spolupředsedům SZ, kteří mohou uplatnit námitku. V takovém případě se postupuje dle odst. 3, přičemž o žádosti o členství rozhoduje rovnou PSZ.
(6) Do 3 měsíců od vzniku členství může též každý člen SZ podat námitku proti přijetí k RKO příslušné dle odst. 2, která do dvou měsíců členství buď potvrdí nebo postoupí rozhodnutí PSZ, jež může členství zrušit s finální platností.
(7) Uchazeč o členství má právo odvolat se ve lhůtě 2 týdnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí k reviznímu orgánu, který přísluší výkonnému orgánu, jenž toto rozhodnutí vydal, a v případě nedodržení lhůt dle tohoto článku k ÚRK. Revizní orgán přezkoumá, zda nebyly při přijímání uchazeče porušeny vnitřní předpisy SZ a poté buď původní rozhodnutí potvrdí, vrátí příslušnému orgánu k novému rozhodnutí, na které má orgán lhůtu jednoho měsíce, nebo rozhodne o přijetí člena a informuje o tom HK. V takovém případě členství vzniká okamžikem rozhodnutí revizního orgánu.
(8) Dokladem o členství je výpis z evidence členů a členek.

ČLÁNEK 5 – Vstup do ZO a přestup do jiné ZO
(1) Člen SZ má právo zůstat nezařazeným členem i žádat o přijetí do libovolné ZO.
(2) Pokud člen, který je již členem nějaké ZO, přestupuje do ZO, která působí v místě jeho trvalého pobytu, tato ZO jeho přijetí vezme pouze na vědomí. V ostatních případech je k přestupu nebo vstupu do ZO třeba jejího souhlasu. Hlasování o přijetí probíhá v osobní nepřítomnosti uchazeče o vstup či přestup, pokud příslušná členská schůze jednomyslně neurčí jinak.
(3) Předseda ZO oznámí přijetí do ZO ve lhůtě 2 týdnů HK, která ve lhůtě 10 dnů od obdržení tohoto oznámení zanese vstup člena do ZO do evidence členů.
(4) V době, kdy ještě není uchazeč o členství členem SZ, může ZO rozhodnout o přijetí uchazeč do ZO. Pakliže dojde do 3 měsíců ke vzniku členství uchazeče v SZ, stává se uchazeč i členem ZO.
(5) Vstupem do ZO či přestupem do jiné ZO není v případě podání návrhu na udělení pořádkového opatření dotčena pravomoc původních orgánů o takovém pořádkovém opatření rozhodnout.

ČLÁNEK 6 – Členská práva a povinnosti
(1) Člen SZ má právo:
a) v souladu s volebním řádem volit a být volen do všech orgánů strany, do jejichž působnosti dle územně organizační struktury spadá,
b) vyjadřovat na půdě SZ své názory na politiku SZ a činnost jejích orgánů a funkcionářů, obhajovat i menšinové názory,
c) vystupovat v SZ s politickou iniciativou a tím se podílet na vytváření stranické politiky a jejího programu na příslušné úrovni,
d) obracet se na funkcionáře SZ a stranické orgány s návrhy, dotazy a stížnostmi týkajícími se jejich působnosti, požadovat na ně odpověď a na písemné dotazy obdržet do 15 dnů písemnou odpověď. Pokud je dotaz adresován stranickému orgánu, jehož nejbližší schůze se koná později než 45 dnů po obdržení dotazu, pak ve lhůtě 45 dnů obdržet alespoň písemné potvrzení přijetí dotazu a samotnou odpověď bez zbytečného odkladu po nejbližší schůzi příslušného orgánu,
e) být přítomen bez práva účastnit se rozpravy a rozhodování na jednání jakéhokoliv stranického orgánu, pokud toto jednání nebude prohlášeno za neveřejné,
f) být pozván na jednání každého orgánu, který projednává jeho činnost nebo návrh pořádkového opatření vůči němu nebo vůči organizační jednotce, jejímž je funkcionářem; a má právo vyjadřovat se k projednávaným skutečnostem,
g) odstoupit z funkce, do níž byl zvolen; odstoupení musí být podáno písemnou formou všem členům příslušné organizační jednotky a HK,
h) odvolávat se ve sporech k RSO,
i) mít aktivní i pasivní přístup do skupinových elektronických komunikačních nástrojů používaných v rámci SZ a těmi orgány, jichž je členem.
(2) Člen SZ má povinnost:
a) spolupracovat na uskutečňování cílů SZ a prosazování jejího programu,
b) řídit se programovými cíli a dodržovat vnitřní předpisy SZ,
c) podílet se dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na uskutečňování politiky SZ,
d) účastnit se jednání stranických orgánů, jejichž je členem,
e) dbát o dobré jméno SZ, získávat jí podporu na veřejnosti,
f) dbát zásad dobrých mezilidských vztahů,
g) platit řádně členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši,
h) zodpovídat se z výkonu svých stranických funkcí a působení v zastupitelském sboru tomu orgánu, který ho do funkce zvolil, navrhl nebo který ho funkcí pověřil,
i) nakládat s majetkem SZ s péčí dobrého hospodáře v souladu s vnitřními předpisy SZ a s obecně závaznými právními předpisy,
j) oznamovat ZO a HK změny osobních údajů, které jsou požadovány v členské přihlášce dle čl. 3 odst. 2, a to ve lhůtě dvou týdnů,
k) poskytovat součinnost orgánům SZ při plnění jejich úkolů,
l) respektovat rozhodnutí a usnesení SZ,
m) nahlásit HK funkci nabytou v souvislosti s členstvím v SZ.

ČLÁNEK 7 – Zánik členství
(1) Členství bez dalšího zaniká:
a) úmrtím,
b) prohlášením za mrtvého,
c) písemným prohlášením o vystoupení,
d) relevantním omezením svéprávnosti,
e) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí.
(2) Členství dále zaniká:
a) rozhodnutím příslušného orgánu o vyloučení,
b) nezaplacením členských příspěvků dle HŘ.

ČLÁNEK 8 – Čestné členství a zasloužilý člen
(1) Sjezd může udělit osobě, která s tím souhlasí, není členem SZ a významnou měrou se přičinila o naplňování jejích idejí, čestné členství. Osobě s uděleným čestným členstvím tímto nevzniká členství v SZ.
(2) Sjezd může členovi SZ, který s tím souhlasí, udělit za mimořádné zásluhy pro SZ titul zasloužilý člen.
(3) Sjezd může čestné členství a titul zasloužilého člena odebrat. Čestné členství také zaniká okamžikem vzniku členství v SZ.

ČLÁNEK 9 – Příznivci SZ
(1) Příznivcem SZ může být:
a) každý občan České republiky starší 15 let,
b) cizí státní příslušník starší 15 let,
c) fyzická osoba bez státní příslušnosti starší 15 let,
d) právnická osoba; v tomto případě je nutný souhlas PSZ.
(2) Příznivcem se stává zájemce odesláním vyplněné přihlášky, která splňuje stejné náležitosti jako přihláška ke členství dle čl. 3 odst. 2 písm. a)–g), HK, která příznivce registruje ve lhůtě deseti dnů od doručení přihlášky.
(3) Příznivec SZ má právo:
a) být pravidelně informován o činnosti SZ,
b) účastnit se jednání plenárních orgánů SZ na základní, městské a krajské úrovni bez práva účastnit se rozpravy a rozhodování, pokud toto jednání nebude prohlášeno za neveřejné nebo pokud příslušný orgán nerozhodne o tom, že mu přístup na jednání bude odepřen.
(4) Příznivec SZ má povinnost:
a) svým jednáním podporovat SZ a její programové cíle,
b) dbát o dobré jméno SZ.
(5) Registrace příznivce SZ zaniká:
a) úmrtím,
b) prohlášením za mrtvého,
c) doručením písemné žádosti o zrušení registrace příznivce SZ do HK či ZO, u které byl podán registrační formulář,
d) vymazáním registrace v případě, že příznivec SZ svým jednáním hrubě anebo opakovaně porušil povinnosti příznivce SZ, rozhodnutím PSZ, proti kterému se příznivec může odvolat bez odkladného účinku k příslušné KRK,
e) vstupem příznivce do SZ.

ČLÁNEK 10 – Podpora zastoupení žen
(1) Alespoň jeden z místopředsedů strany musí být žena, a celkem v PSZ musí být alespoň tři ženy.
(2) Mezi delegáty, které jednotlivé ZO zvolí na sjezd a konferenci, a ve volených orgánech musí v každé završené trojici být alespoň jedna žena. V případě uplatnění spolupředsednictví toto pravidlo platí pro zbytek voleného orgánu. Podrobnosti stanoví Volební řád.
(3) Mezi zástupci KO v RR dle čl. 17 odst. 2 písm. c) musí být v každé završené dvojici alespoň jedna žena.
(4) Pro zastoupení žen na kandidátní listině se uplatní následující pravidla:
a) v první dvojici musí být alespoň jedna žena,
b) v první pětici musí být alespoň 2 ženy,
c) v první třetině kandidátní listiny musí alespoň ⅓ kandidujících tvořit ženy,
d) v celkovém počtu kandidujících musí být každé pohlaví zastoupeno alespoň ⅓.
Podrobnosti stanoví Řád primárních voleb.
(5) Před volbou může orgán přijmout usnesení, které změní ustanovení tohoto článku tak, aby vedlo k vyššímu zastoupení žen co do počtu a postavení na kandidátních listinách nebo ve skupině zvolených delegátů či ve volených stranických orgánech. Pokud by takové usnesení znamenalo, že počet míst vyhrazených ženám ve voleném orgánu nebo na kandidátní listině přesáhne ⅔, musí být schváleno ⅘ většinou.
(6) V případě, že se ani přes opakovanou výzvu do volby nepřihlásil dostatek žen, ustanovení odst. 2 a odst. 4 písm. c) a d) se neuplatní; v takovém případě je třeba tuto skutečnost uvést v zápise a do orgánu nebo na kandidátní listinu lze volit muže na místa, jejichž obsazení muži povede k nenaplnění výše zmíněných ustanovení, až poté, co jsou zvoleny všechny kandidující ženy.
(7) O aplikaci spolupředsednictví mohou rozhodnout plenární orgány na místní(městské) a krajské úrovni pro své výkonné orgány, sjezd pro ÚRK a ostatní revizní orgány samy pro sebe, přičemž toto rozhodnutí není třeba před každou volbou potvrzovat. V případě aplikace spolupředsednictví stojí v čele orgánu vždy dvě osoby jiného pohlaví. Pokud spolupředsednictví není aplikováno a daný orgán má alespoň dva místopředsedy, uplatní se na předsedu a místopředsedy odst. 2.

ČLÁNEK 11 – Pořádková opatření
(1) Jestliže člen nebo organizační jednotka poruší vnitřní předpisy SZ, příslušný orgán může rozhodnout o uložení pořádkového opatření, které mu (jí) písemně doručí.
(2) Podnět k uložení pořádkového opatření podává kterýkoliv člen nebo orgán SZ, a to reviznímu orgánu oprávněnému podat výkonnému orgánu návrh na udělení pořádkového opatření nebo orgánu oprávněnému rozhodnout o udělení pořádkového opatření bez návrhu.
(3) Za porušení vnitřních předpisů SZ lze uložit jedno nebo více pořádkových opatření. Pořádková opatření jsou:
a) napomenutí,
b) zbavení funkce,
c) pozastavení některých členských práv,
d) vyloučení ze SZ,
e) podmínečné vyloučení ze SZ,
f) vyloučení ze ZO,
g) zrušení organizační jednotky SZ,
h) odnětí podílu na členských příspěvcích a dalších financích.
(4) Rozhodnutí o uložení každého pořádkového opatření se přijímá ⅔ většinou hlasujících. Návrh na udělení pořádkového opatření, s výjimkou napomenutí, přijímá příslušný revizní orgán většinou všech svých členů.
(5) Napomenutí ukládá členovi SZ:
a) členská schůze ZO,
b) RZO na návrh revizora ZO,
c) RKO na návrh KRK,
d) ÚRK.
(6) O udělení pořádkového opatření dle odst. 3 může být rozhodnuto pouze poté, co byl dotčený člen nebo orgán seznámen s důvody k tomu vedoucími.
(7) Člena SZ může zbavit funkce:
a) na místní úrovni RKO nebo PSZ na návrh KRK nebo ÚRK,
b) na krajské úrovni PSZ na návrh KRK nebo ÚRK, nebo RKO na návrh ÚRK,
c) na republikové úrovni RR nebo PSZ na návrh ÚRK.
(8) Členovi SZ mohou být pozastavena některá z členských práv uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), d) a e) na návrh ÚRK rozhodnutím PSZ. Z rozhodnutí musí být zřejmé, která členská práva a na jak dlouho jsou pozastavena. Maximální možná doba, na kterou mohou být pozastavena členská práva, je 1 rok. ÚRK nebo PSZ mohou pozastavení práv svým rozhodnutím kdykoliv zrušit. Doba platnosti napomenutí a podmínečného vyloučení jsou tři roky, po jejichž uplynutí se na postiženého člena pohlíží jako na netrestaného.
(9) Na návrh ÚRK může o vyloučení nebo podmínečném vyloučení rozhodnout RR. ÚRK může též ⅔ všech svých členů postoupit návrh na vyloučení nebo podmínečné vyloučení PSZ. Pokud PSZ návrh na vyloučení neschválí všemi svými členy, je postoupen ke schválení RR. Pokud PSZ návrh na podmínečné vyloučení neschválí jednomyslně nebo ⅔ všech svých členů, je postoupen ke schválení RR.
(10) O vyloučení a podmínečném vyloučení člena rozhoduje členská schůze příslušné ZO nadpoloviční většinou všech svých členů. Ustanovení odst. 4 tím není dotčeno. Rozhodnutí ZO o vyloučení a podmínečném vyloučení vstoupí v platnost, pokud jej do 30 dnů potvrdí příslušná RKO většinou všech svých členů. Na návrh ÚRK může člena vyloučit nebo rozhodnout o podmínečném vyloučení RR.
(11) O vyloučení člena ze ZO rozhoduje členská schůze příslušné ZO za podmínky přítomnosti alespoň třetiny svých členů. Ustanovení odst. 4 tím není dotčeno. Člen následně zůstává nezařazeným členem SZ. Je automaticky zbaven všech funkcí na úrovni ZO, ale není zbaven žádných svých funkcí na vyšší úrovni.
(12) Člena lze vyloučit, respektive navrhnout jeho vyloučení:
a) pokud svým jednáním závažným způsobem poškodil zájmy SZ,
b) porušoval-li opakovaně nebo porušil zvlášť hrubým způsobem vnitřní předpisy SZ,
c) v případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin,
d) v případě, že vědomě uvedl v členské přihlášce nepravdivé údaje s cílem klamat.
(13) Zájmy SZ poškodí svým jednáním závažným způsobem ten, kdo:
a) se stane členem organizace, která je zaměřena proti SZ nebo jejíž cíle jsou v rozporu s programovými cíli SZ, nebo ten, kdo se zapojí do činnosti, která je proti SZ zaměřena nebo která je v rozporu s programovými cíli SZ,
b) vybízí k porušování zásad uvedených v Listině základních práv a svobod nebo mezinárodních úmluvách o ochraně lidských práv, jimiž je Česká republika vázána,
c) jako člen orgánu veřejné moci opakovaně porušuje Listinu základních lidských práv nebo mezinárodní úmluvy o ochraně lidských práv, jimiž je Česká republika vázána, anebo je hrubým způsobem poruší,
d) porušil etický kodex zastupitele či člena parlamentu za SZ,
e) jedná neoprávněně jménem SZ,
f) neoprávněně si přivlastní majetek SZ nebo ji závažně poškodí svým hospodařením, a to i z nedbalosti,
g) jako funkcionář jedná opakovaně anebo závažným způsobem v rozporu se závazným usnesením stranického orgánu,
h) kandiduje za jinou politickou stranu nebo hnutí, či kandiduje jako nezávislý kandidát na kandidátní listině jiné politické strany nebo hnutí, a to pokud k tomu došlo bez souhlas PSZ,
i) v přihlášce do SZ uvedl nepravdivé údaje, které byly v rozporu s podmínkami členství.
(14) Součástí rozhodnutí o podmínečném vyloučení je doba trvání podmínečného vyloučení, která nesmí být delší než 2 roky. Podmínečně vyloučeného může vyloučit RKO, PSZ nebo RR na návrh KRK nebo ÚRK, jsou-li splněny podmínky stanovené v odst. 10. Postup dle odst. 9 se v tomto případě neuplatní. Podmínečné vyloučení může na návrh ÚRK zrušit PSZ.
(15) O zrušení organizační jednotky rozhoduje RR na návrh ÚRK. Zrušení organizační jednotky lze navrhnout v případě její trvalé nečinnosti, nebo pokud je její činnost dlouhodobě v rozporu s programovými cíli SZ.
(16) O odejmutí podílu na členských příspěvcích a dalších financích v případě porušování HŘ rozhoduje RR na návrh FKK.
(17) Rozhodnutí o uložení pořádkového opatření musí být odůvodněno a písemně zasláno tomu, komu se ukládá, do 15 dnů od rozhodnutí. V případě zrušení organizační jednotky se rozhodnutí zasílá všem členům dané organizační jednotky.
(18) Proti rozhodnutí o uložení pořádkového opatření je přípustné odvolání k RSO na stejném nebo vyšším organizačním stupni vzhledem k orgánu, který opatření uložil, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. Podrobnosti stanoví Rozhodčí a smírčí řád.

ČLÁNEK 12 – Organizační struktura
(1) Územní organizační struktura:
a) místní úroveň (městská),
b) krajská úroveň,
c) republiková úroveň.
(2) Organizační jednotky:
a) základní organizace – ZO (městské organizace – MO),
b) krajské organizace – KO,
c) celá SZ.
(3) Plenární orgány:
a) členská schůze ZO (městská konference),
b) krajská konference,
c) sjezd.
(4) Výkonné orgány:
a) rada ZO (rada MO),
b) rada KO,
c) Republiková rada,
d) Předsednictvo SZ.
(5) Revizní orgány:
a) revizor ZO (revizor MO),
b) krajská revizní komise,
c) Ústřední revizní komise,
d) Finanční kontrolní komise.
(6) K prosazování zájmů SZ mohou jednotlivé ZO vytvářet lokální sdružení. Tato sdružení nejsou součástí organizační struktury SZ a jejich vnitřní uspořádání je věcí jejich vzájemné dohody.

ČLÁNEK 13 – Základní organizace
(1) Používá se zkratka „ZO“.
(2) Je základním článkem SZ a odpovídá za činnost SZ v místě působnosti. ZO se zakládá v obcích a v městských obvodech či městských částech územně členěných statutárních měst. Se souhlasem příslušné krajské konference může vzniknout oblastní ZO působící na souvislém území více obcí téhož kraje; se souhlasem příslušné městské konference může vzniknout oblastní ZO působící na souvislém území více městských obvodů či městských částí téhož statutárního města. Vznik dvou či více základních organizací v jedné obci nebo v jednom obvodu či části statutárního města je vyloučen.
(3) ZO je tvořena minimálně třemi členy SZ, z nichž má alespoň jeden trvalé bydliště v místě působnosti.
(4) ZO může být založena pouze za souhlasu bezprostředně nadřízené konference ustavující schůzí, která zvolí předsedu ZO, revizora ZO a pokladníka ZO. Předseda nově založené ZO je povinen nejpozději do 15 dnů od konání ustavující schůze odeslat zápis z ustavující schůze včetně prezenční listiny předsedovi KO a HK, která zapíše nově vzniklou ZO nejpozději do 15 dnů od obdržení dokumentů do evidence a vyrozumí o tom písemně předsedu ZO a předsedu KO. ZO se pak považuje za ustavenou ke dni zápisu do evidence. Jestliže budou zápisu do evidence bránit zásadní nedostatky, vyrozumí HK o tomto stavu písemně předsedu ZO a předsedu KO nejpozději do 15 dnů od obdržení zápisu a vyzve předsedu ZO k odstranění či nápravě nedostatků. Jestliže tak předseda ZO neučiní do 30 dnů od obdržení výzvy, považuje se ZO za neustavenou.
(5) Příjmy ZO jsou určeny Hospodářským řádem. Zásady hospodaření ZO určuje HŘ a obecně závazné právní předpisy. ZO sestavuje vlastní rozpočet, dle kterého hospodaří s majetkem svěřeným do jejího užívání.
(6) Základní organizace reprezentuje SZ a jedná jejím jménem pouze v rozsahu své působnosti stanovené vnitřními předpisy SZ.
(7) Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze, kterou tvoří všichni členové ZO.
(8) Členská schůze ZO:
a) stanovuje počet místopředsedů a členů rady ZO,
b) ze svých členů volí a odvolává předsedu, místopředsedu a další členy rady ZO,
c) ze svých členů volí a odvolává revizora a pokladníka,
d) rozhoduje o přijetí nových členů do ZO,
e) rozhoduje o vyloučení člena do ZO,
f) schvaluje zprávu předsedy o činnosti ZO a zprávu pokladníka a revizora,
g) projednává a schvaluje plán činnosti ZO,
h) projednává opatření navržená revizorem a rozhoduje o nich,
i) navrhuje a volí kandidáty včetně pořadí do voleb samosprávných orgánů na úrovni obce,
j) schvaluje nominace členů rad obcí a městských částí,
k) ze svých členů navrhuje a volí delegáty a náhradníky na KK dle klíče určeného RKO, případně MK dle klíče určeného RMO,
l) ze svých členů navrhuje a volí delegáty a náhradníky na sjezd SZ dle stanoveného klíče,
m) schvaluje rozpočet ZO a rozpočtové změny,
n) schvaluje volební program pro volby do zastupitelstva,
o) může k jakékoliv politické otázce na dané úrovni vyjádřit doporučení,
p) rozhoduje o aplikaci spolupředsednictví,
q) schvaluje obsah a uzavření předvolebních i povolebních koaličních smluv na příslušné úrovni, pokud touto kompetencí nepověří RZO.
(9) Rozhodování ZO dle odst. 8 může v odůvodněných případech nahradit hlasování per rollam anebo elektronická tajná volba, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina členů ZO. Podrobnosti stanoví Jednací řád a Volební řád.
(10) Má-li oblastní ZO nejméně tři členy s bydlištěm v jednom z míst působnosti (obci, resp. městském obvodu či městské části), rozhodují na členské schůzi o otázce týkající se tohoto místa, zejména o kandidátní listině do místního zastupitelstva, pouze tito členové, pokud jich je přítomna nadpoloviční většina a alespoň jeden z nich o to požádá.
(11) Výkonným orgánem ZO je rada ZO, pro kterou se používá zkratka „RZO“ a která:
a) je alespoň tříčlenná,
b) je tvořena předsedou ZO a místopředsedy ZO a zvolenými členy,
c) řídí činnost ZO,
d) navrhuje rozpočet ZO a rozpočtové změny,
e) navrhuje plán činnosti ZO.
(12) Na základě rozhodnutí členské schůze ZO, která má méně než 25 členů, mohou působnost RZO převzít spolupředsedové ZO nebo předseda ZO spolu s místopředsedou. U ZO, které mají 5 a méně než členů, může působnost RZO převzít rovněž pouze předseda ZO.
(13) Předseda ZO:
a) reprezentuje ZO,
b) svolává schůze ZO a RZO a předsedá jim,
c) předkládá schůzi ZO výroční zprávu,
d) zasílá schválenou zprávu o hospodaření HK a předsedovi příslušné KO,
(14) Pokladník:
a) zodpovídá za svěřený majetek a řádné vedení jeho evidence,
b) podává schůzi ZO nejméně 1x za roku zprávu o hospodaření,
c) nesmí být zároveň předsedou ZO.
(15) ZO se schází nejméně jednou za tři měsíce.
(16) ZO zaniká:
a) pokud po dobu delší než tři měsíce má ZO jen dva členy nebo žádný z členů ZO nemá v místě působnosti trvalé bydliště; v této lhůtě mohou orgány ZO činit jen úkony nezbytné k nápravě tohoto stavu,
b) poklesne-li počet členů pod dva,
c) rozhodnutím členské schůze dle čl. 28 odst. 14,
d) rozhodnutím o zrušení organizační jednotky,
e) jejím rozdělením nebo sloučením s jinou ZO.

ČLÁNEK 14 – Městská organizace
(1) Používá se zkratka „MO“.
(2) MO vzniká automaticky založením druhé ZO ve statutárním městě členěném na městské části či městské obvody a je tvořena členy všech ZO na území tohoto statutárního města. Předseda KO je do jednoho měsíce od vzniku MO povinen buď svolat MK s klíčem 1 : 1, nebo vyhlásit hlasování per rollam dle odst. 9 o tom, že činností orgánů MO s výjimkou MK budou pověřeny příslušné orgány KO dle odst. 7 písm. b).
(3) Je-li ve statutárním městě pouze jedna ZO, mají orgány této ZO také pravomoci orgánů MO.
(4) Hlavním úkolem MO je sjednocovat činnost SZ na území statutárního města, a to zejména s ohledem na volby do zastupitelstev.
(5) Financování běžné činnosti MO je zajišťováno z příspěvků ZO, které ji tvoří, a z prostředků příslušné KO dle jejich vzájemné dohody.
(6) Nejvyšším orgánem MO je městská konference, která je tvořena:
a) delegáty zvolenými členskými ZO dle klíče stanoveného RMO,
b) členy MO zvolenými do zastupitelstva daného statutárního města,
c) členy RMO, je-li zřízena.
(7) Městská konference, pro kterou se používá zkratka „MK“:
a) rozhoduje o zřízení RMO a stanovuje počet místopředsedů MO a členů RMO,
b) volí a odvolává předsedu MO, místopředsedy MO, další členy RMO, pokladníka a revizora, anebo jejich funkcí pověřuje předsedu, místopředsedy, radu, pokladníka a revizní komisi bezprostředně nadřízené KO, přičemž takové pověření trvá až do odvolání a nekončí zánikem mandátu,
c) volí kandidáty včetně jejich pořadí na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva statutárního města,
d) schvaluje nominace členů rady města,
e) schvaluje program pro volby do zastupitelstva statutárního města,
f) může k jakékoliv politické otázce na dané úrovni vyjádřit doporučení,
g) schvaluje obsah a uzavření předvolebních i povolebních koaličních smluv na příslušné úrovni, pokud touto kompetencí nepověří RMO
h) projednává a schvaluje vlastní rozpočet, dle kterého hospodaří s majetkem svěřeným do jejího užívání a schvaluje rozpočtové změny, anebo tím pro roky, kdy se nekonají volby do zastupitelstva, pověří konferenci bezprostředně nadřízeného kraje, přičemž takové pověření trvá až do odvolání.
(8) Pokud je zřízena RMO, MK dále:
a) schvaluje zprávy předsedy MO o činnosti a zprávu pokladníka MO a revizora MO,
b) projednává a schvaluje plán činnosti MO,
c) projednává opatření navržená revizorem a rozhoduje o nich,
d) rozhoduje o aplikaci spolupředsednictví.
(9) Rozhodnutí MK dle odst. 4 může v odůvodněných případech nahradit hlasování per rollam anebo elektronická tajná volba, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina všech členů MO. Podrobnosti stanoví Jednací řád a Volební řád.
(10) Výkonným orgánem MO je Rada MO, pro kterou se používá zkratka „RMO“ a která:
a) je tvořena předsedou MO, místopředsedy MO a dalšími členy,
b) metodicky řídí a sjednocuje činnost ZO na území příslušného statutárního města,
c) navrhuje rozpočet MO a rozpočtové změny,
d) navrhuje plán činnosti MO.
(11) Předseda MO:
a) reprezentuje MO,
b) svolává MK a schůze RMO a předsedá jim,
c) předkládá MK nebo příslušné KK výroční zprávu,
d) zasílá schválenou zprávu o hospodaření HK, předsedovi KO a předsedům příslušných ZO.
(12) Pokladník:
a) zodpovídá za svěřený majetek a řádné vedení jeho evidence,
b) podává MK nebo příslušné KK nejméně jedenkrát za rok zprávu o hospodaření MO.
(13) Pokud je zřízena RMO, MK se koná nejméně jedenkrát za rok.

ČLÁNEK 15 – Krajská organizace
(1) Používá se zkratka „KO“.
(2) KO je odpovědná za činnost SZ v daném kraji a je tvořena všemi členy ZO příslušného kraje. Je-li v kraji pouze jedna ZO, vykonávají orgány této ZO i pravomoci orgánů KO, s výjimkou pravomoci potvrzovat usnesení o vyloučení nebo o podmínečném vyloučení dle čl. 11 odst. 9. Vznikne-li v kraji další ZO, je předseda ZO, která měla dosud pravomoc KO, povinen nejpozději do 30 dnů od zaevidování nové ZO svolat v součinnosti s předsedou nové ZO ustavující krajskou konferenci, jejímiž delegáty jsou členové všech ZO v daném kraji. Pokud tak neučiní, svolá krajskou konferenci PSZ.
(3) KO reprezentuje SZ jedná jejím jménem pouze v rozsahu své působnosti stanovené vnitřními předpisy SZ.
(4) Příjmy KO jsou určeny Hospodářským řádem.
(5) Nejvyšším orgánem KO je krajská konference, která je tvořena:
a) delegáty zvolenými členskými schůzemi dle klíče stanoveného RKO,
b) členy RKO příslušného kraje,
c) členy RR, kteří jsou členy KO,
d) členy KO zvolenými do zastupitelstva příslušného kraje,
e) členy KO zvolenými poslanci či senátory v příslušném kraji.
(6) Krajská konference, pro kterou se používá zkratka „KK“:
a) stanoví počet místopředsedů a členů RKO,
b) stanoví počet členů revizní komise,
c) ze členů KO volí a odvolává předsedu KO, místopředsedy KO a členy RKO, pokladníka a revizní komisi,
d) schvaluje zprávy předsedy KO o činnosti a zprávu pokladníka a revizní komise,
e) projednává a schvaluje plán činnosti KO,
f) projednává opatření navržená revizní komisí a rozhoduje o nich,
g) volí kandidáty včetně jejich pořadí na kandidátní listině do voleb do krajských zastupitelstev,
h) schvaluje nominace členů rady kraje,
i) projednává a schvaluje vlastní rozpočet, dle kterého hospodaří s majetkem svěřeným do jejího užívání, schvaluje rozpočtové změny,
j) projednává a v závažných případech schvaluje úpravy komunálních kandidátních listin,
k) schvaluje program pro volby do krajského zastupitelstva,
l) může k jakékoliv politické otázce na dané úrovni vyjádřit doporučení,
m) volí a odvolává zástupce KO v RR,
n) rozhoduje o aplikaci spolupředsednictví,
o) schvaluje obsah a uzavření předvolebních i povolebních koaličních smluv na příslušné úrovni, pokud touto kompetencí nepověří RKO,
p) v souladu s volebním řádem nominuje kandidáty do PSZ.
(7) Rozhodování KK dle odst. 6 může v odůvodněných případech nahradit hlasování per rollam anebo elektronická tajná volba, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina členů KO. Podrobnosti stanoví Jednací řád a Volební řád.
(8) Výkonným orgánem KO je Rada KO, pro kterou se používá zkratka RKO a která:
a) je tvořena předsedou KO a místopředsedy KO a zvolenými členy,
b) metodicky řídí a sjednocuje činnost ZO,
c) navrhuje rozpočet KO a rozpočtové změny,
d) navrhuje plán činnosti KO.
(9) Předseda KO
a) reprezentuje KO,
b) svolává schůze KO a RKO a předsedá jim,
c) předkládá KK výroční zprávu,
d) zasílá schválenou zprávu o hospodaření HK a příslušným ZO.
(10) Pokladník
a) zodpovídá za svěřený majetek a řádné vedení jeho evidence,
b) podává krajské KK 1x za roku zprávu o hospodaření,
c) nesmí být předsedou KO.
(11) KK a KRK se schází nejméně jedenkrát za šest měsíců a RKO a se schází nejméně jedenkrát za dva měsíce.

ČLÁNEK 16 – Sjezd
(1) Je nejvyšším orgánem SZ.
(2) Sjezd svolává PSZ nejméně jednou za rok.
(3) Mimořádný sjezd je PSZ povinno svolat, klesne-li počet členů PSZ či ÚRK o více než ⅖, požádají-li o to alespoň ⅖ členů SZ, alespoň ⅖ ZO či ⅖ KO skrze své plenární orgány nebo ⅖ všech členů RR.
(4) Nesvolá-li PSZ řádný či mimořádný sjezd ve stanoveném termínu nebo stane-li se PSZ nefunkční z důvodu poklesu počtu členů pod hranici usnášeníschopnosti, svolá sjezd osoba pověřená RR.
(5) Sjezd je tvořen:
a) delegáty s hlasem rozhodujícím, tedy:
1. delegáty zvolenými ZO dle stanoveného klíče,
2. členy PSZ,
3. poslanci a senátory Parlamentu ČR a poslanci EP zvolenými za SZ, jsou-li členy SZ;
b) účastníky s hlasem poradním, pokud nejsou účastníky s hlasem rozhodujícím, tedy:
1. členy RR,
2. členy ÚRK,
3. vedoucími odborných sekcí,
4. zasloužilými a čestnými členy SZ;
c) hosty pozvanými PSZ.
(6) Volba delegátů na sjezd základními organizacemi se uskuteční dle klíče stanoveného PSZ. Způsob stanovení klíče sjezdu a další podrobnosti volby delegátů sjezdu stanoví Jednací řád.
(7) Sjezd svolává PSZ, které tak musí učinit do dvou týdnů od okamžiku rozhodnutí o svolání sjezdu. Lhůta pro konání sjezdu jsou dva až tři měsíce ode dne svolání sjezdu.
(8) Delegáti sjezdu musí být svoláni písemně s uvedením návrhu programu jednání minimálně dva týdny před jeho konáním.
(9) Materiály, které se mají na sjezdu projednávat nebo schvalovat, předkládá PSZ, které je prostřednictvím HK zašle alespoň měsíc před konáním sjezdu všem členům strany s výjimkou odůvodněně neodkladných materiálů, jejichž projednávání však sjezd může odmítnout. PSZ předloží sjezdu materiály, jejichž předložení sjezdu podpoří alespoň jedna ZO.
(10) Jména delegátů a náhradníků musí být HK nahlášena předsedy ZO nejpozději 3 týdny před termínem konání sjezdu.
(11) Sjezd řídí jím zvolené pracovní předsednictvo.
(12) Sjezd má zejména v pravomoci:
a) schvalovat Stanovy SZ, a to ⅔ většinou hlasů,
b) schvalovat program,
c) schvalovat ostatní vnitřní předpisy SZ,
d) určovat základní politickou koncepci SZ pro nastávající období,
e) schvalovat zprávy o činnosti PSZ, RR, parlamentních klubů a ÚRK,
f) volit a odvolávat spolupředsedy, 1. a 2. místopředsedu a další členy PSZ,
g) určovat počet členů ÚRK a volit jejího předsedu a její další členy,
h) rozhodovat o sloučení SZ s jinými politickými stranami či hnutími,
i) rozhodovat o zrušení SZ.
(13) Výkonem svých pravomocí s výjimkou pravomocí pod písmenem a), e), f), g), h), i), j) může sjezd pověřit RR.

ČLÁNEK 17 – Republiková rada
(1) Používá se zkratka „RR“.
(2) RR je tvořena:
a) členy PSZ,
b) předsedy KO,
c) zástupci KO, kteří jsou členové KO a jsou voleni KK v počtu jednoho zástupce na každých započatých 100 členů KO evidovaných v HK,
d) poslanci a senátory Parlamentu ČR, zvolenými za SZ, kteří jsou členy SZ,
e) poslanci Evropského parlamentu zvolenými za SZ, kteří jsou členy SZ.
(3) V případě, že dojde ke snížení počtu zástupců KO v RR z důvodu poklesu členské základny a žádný ze zástupců dané KO neodstoupí, ztrácí mandát ten z nich, jehož mandát má skončit nejdříve; v případě shodné délky mandátu rozhodne los.
(4) V případě, že kraj vedou spolupředsedové, mohou se vzájemně zastupovat a disponují v RR dohromady jedním hlasem. Pokud mezi nimi nedojde ke shodě, jejich hlas se neuplatní. Pokud jeden ze spolupředsedů je členem RR z jiného důvodu, připadá hlasovací právo dle odst. 2 písm. b) druhému z nich. V případě nepřítomnosti předsedy (obou spolupředsedů) KO se pro účast na jednání RR uplatní čl. 28 odst. 10
(5) RR je nejvyšším výkonným orgánem SZ v období mezi sjezdy a:
a) odpovídá sjezdu za plnění sjezdem schválených usnesení, cílů a hlavních úkolů SZ a politického programu SZ;
b) pověřuje PSZ realizací usnesení RR;
c) schvaluje všechny vnitřní předpisy SZ s výjimkou stanov SZ, přičemž Jednací řád, Volební řád, Řád primárních voleb a Hospodářský řád schvaluje pouze na základě pověření sjezdu;
d) dále schvaluje:
1. rozpočet SZ pro následující rok,
2. volební programy na republikové úrovni,
3. schvaluje obsah a uzavření předvolebních i povolebních koaličních smluv na republikové úrovni,
4. společnou strategii voleb do zastupitelstev krajů,
5. v závažných a odůvodněných případech úpravy kandidátních listin do krajských a komunálních voleb, včetně jejich případného zrušení, a na návrh příslušné RKO nové kandidátní listiny,
6. strategii voleb a kandidátní listiny do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
7. strategii voleb a kandidáty do Senátu Parlamentu ČR,
8. strategii voleb a kandidátní listiny do zastupitelských orgánů ČR v Evropské unii,
9. rozpočtové změny,
10. plán činnosti SZ na kalendářní rok,
11. nominace členů vlády,
12. kandidáta SZ na post prezidenta České republiky;
e) může k jakékoliv politické otázce na republikové úrovni vyjádřit doporučení;
f) vyjadřuje se k nominacím předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny a Senátu;
g) podává na návrh ÚRK závazný výklad stanov SZ;
h) volí členy FKK.
(6) Rozhodnutí RR dle odst. 5 může v odůvodněných případech nahradit hlasování per rollam anebo elektronická tajná volba, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina členů RR. Podrobnosti stanoví Jednací řád a Volební řád.
(7) RR může výkonem svých pravomocí pověřit PSZ, s výjimkou schvalování vnitřních předpisů SZ, které schvaluje na základě pověření sjezdu, schvalování strategie voleb a kandidátů a pravomocí pod odst. 5 písm. d) bod 1, 5 a 9.
(8) RR se schází nejméně jedenkrát za šest měsíců.
(9) Pokud PSZ nesvolá nebo není schopno svolat RR dle stanov SZ, učiní tak člen RR pověřený RR, popřípadě nejstarší člen RR.

ČLÁNEK 18 – Předsednictvo
(1) Používá se zkratka „PSZ“.
(2) PSZ:
a) je výkonným orgánem SZ v tom období mezi sjezdy, kdy nezasedá RR,
b) je voleno sjezdem,
c) má sedm členů, tvoří je dva spolupředsedové, dva místopředsedové a tři další členové, jejichž oblast působnosti PSZ stanoví do dvou měsíců od zvolení,
d) je odpovědné RR a sjezdu SZ,
e) schvaluje rozsah pověření hlavního manažera,
f) s výjimkou období letních prázdnin se schází nejméně jedenkrát za tři týdny,
g) řeší veškeré další záležitosti, které nejsou v pravomoci jiného orgánu SZ,
h) svolávají ho spolupředsedové SZ,
i) plní úkoly uložené RR a řídí se jejími usneseními,
j) volí delegáty mezinárodních rad a kongresů Evropské strany zelených a kongresů Světových zelených.
(3) Pravomocí a povinností PSZ je zejména:
a) zajišťovat vedení a chod SZ v organizačních záležitostech a přijímat neodkladná rozhodnutí,
b) svolávat jednání sjezdu a svolávat jednání RR,
c) připravovat program a materiály pro jednání sjezdu a RR,
d) navrhovat a realizovat plán činnosti SZ,
e) zaujímat stanoviska k aktuální politické situaci,
f) průběžně kontrolovat dodržování rozpočtu SZ a navrhovat rozpočtové změny,
g) v případě nefunkčnosti některých funkcionářů na nižších organizačních stupních řešit situaci, případně dát návrh na jejich zbavení funkce,
h) zajišťovat informační servis všem nižším organizačním jednotkám,
i) vydávat souhlas ke kandidatuře člena SZ za jiný politický subjekt, a to i v případě jeho kandidatury jako nezávislého kandidáta.
(4) PSZ může některé své kompetence přenést na vedení SZ, které tvoří spolupředsedové a místopředsedové SZ, či jimi pověřit některého ze svých členů.
(5) PSZ může vytvářet poradní útvary, které vedou jeho jednotliví členové a které těsně spolupracují s příslušnými odbornými sekcemi.
(1)

ČLÁNEK 19 – Spolupředsedové SZ
Spolupředsedové SZ:
a) jsou dva, opačného pohlaví a konají společně,
b) rozhodují v neodkladných záležitostech a provádějí neodkladné úkony, pokud k tomu není zapotřebí souhlas jiného orgánu,
c) svolávají PSZ a předsedají mu,
d) předkládají sjezdu a RR zprávu spolupředsedů SZ,
e) jsou oprávněni účastnit se jednání všech orgánů SZ, na kterých vystupují s hlasem poradním, pokud nejsou členy příslušného orgánu.

ČLÁNEK 20 – Hlavní manažer
(1) Hlavní manažer:
a) je jmenován a odvoláván PSZ,
b) při své činnosti je povinen řídit se pokyny PSZ,
c) odpovídá za nakládání s majetkem SZ a může průběžně kontrolovat hospodaření ZO, MO a KO a předávat podněty FKK,
d) řídí činnost HK a je za ni zodpovědný,
e) po schválení PSZ uzavírá a po vyjádření PSZ ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci HK,
f) na návrh rady KO uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci působícími v krajských kancelářích,
g) jedná jménem SZ v majetkových, hospodářských, pracovních a právních vztazích v rozsahu pověření PSZ,
h) účastní se jednání RR, PSZ a ÚRK,
i) má právo účastnit se jednání všech orgánů SZ s hlasem poradním,
j) je zaměstnancem SZ,
k) musí mít uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti.
(2) Funkce hlavního manažera je neslučitelná s funkcí poslance a senátora PČR, poslance EP, člena vlády či uvolněnou funkcí v územní samosprávě.
(3) V případě, že pozice hlavního manažera nemůže být z vážných důvodů obsazena, rozhodne PSZ ⅔ většinou všech svých členů o tom, kdo bude vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1.

ČLÁNEK 21 – Jednání jménem SZ
(1) Právní osobnost, tedy i způsobilost k právním jednáním, má SZ jako celek. Organizační jednotky, orgány, jednotliví členové SZ nebo zaměstnanci SZ mohou za SZ jednat (činit právní úkony) pouze na základě plné moci udělené osobami oprávněnými jednat jménem SZ nebo v takovém rozsahu, jak je jim svěřeno vnitřními předpisy SZ.
(2) Statutárními orgány SZ jsou spolupředsedové a místopředsedové SZ. K jednání jménem SZ, ze kterých vyplývají závazky o hodnotě jednotlivě nebo v součtu vyšší než stanovuje HŘ, dále pak k uzavření dohod s jinými politickými subjekty, je potřeba podpisů vždy dvou statutárních zástupců; u koaličních smluv na krajské a místní úrovni postačuje podpis jednoho statutárního zástupce SZ a předsedy příslušné KO.
(3) Podepisování za SZ se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu SZ připojí spolupředseda, případně místopředseda, svůj podpis.
(4) V případě poklesu počtu statutárních zástupců SZ na 2 či méně zvolí RR ze stávajících členů PSZ místopředsedy tak, aby statutární zástupci byli nejméně 3.

ČLÁNEK 22 – Revizní orgány
(1) Používá se zkratka „RO“.
(2) Revizními orgány jsou:
a) revizor ZO (revizor MO),
b) nejméně tříčlenná krajská revizní komise, pro kterou se používá zkratka „KRK“,
c) nejméně sedmičlenná ústřední revizní komise, pro kterou se používá zkratka „ÚRK“,
d) nejméně tříčlenná Finanční kontrolní komise, pro kterou se používá zkratka „FKK“.
(3) Jsou voleny plenárními orgány dané územní úrovně a na jejich úrovni také působí.
(4) Revizní orgány zejména:
a) kontrolují hospodářskou a správní činnost SZ na příslušné úrovni, zejména hospodárné a účelné využívání finančních prostředků a majetku SZ,
b) kontrolují dodržování vnitřních předpisů SZ, plnění usnesení stranických orgánů, činnost a hospodaření stranických orgánů,
c) provádějí kontroly na vyžádání, průběžné kontroly a namátkové kontroly dle vlastního uvážení,
d) navrhují dotčeným orgánům opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
e) v případě závažného porušení vnitřního předpisu SZ stranickým orgánem ruší ústřední nebo krajské revizní komise rozhodnutí tohoto orgánu a výsledek jeho voleb, aniž je nahrazují vlastním rozhodnutím; to neplatí v případě, ruší-li krajská revizní komise rozhodnutí revizora ZO; rozhodnutí orgánů ZO a výsledek jejích voleb ruší krajská revizní komise, rozhodnutí orgánů KO a výsledky jejích volby ruší ÚRK, ÚRK ruší rozhodnutí PSZ a RR a výsledky jejich voleb,
f) zřizují a garantují činnost RSO,
g) skrze své předsedy, případně i další členy, mají právo na přístup k elektronickým komunikačním nástrojům, které pro svoji komunikaci používají výkonné orgány příslušné úrovně.
(5) Podání, stížnosti a kontrolní zjištění zpravidla řeší nejprve revizní komise na stupni, kde problém vznikl. Pokud se zde nepodaří záležitost vyřídit, předá ji revizní komise spolu s podklady, vlastními zjištěními a doporučeními revizní komisi vyššího stupně. V případě sporu, který revizní orgán se bude podnětem zabývat, rozhoduje ÚRK.
(6) Členové revizních komisí mají právo účasti na zasedání orgánů na stejné a nižší úrovni s hlasem poradním a s právem podávat návrhy, o kterých musí být hlasováno.
(7) Revizní orgány jsou ve své činnosti nezávislé. Jsou povinny průběžně informovat o své činnosti plenární orgány, kterými byly zvoleny. Návrhy revizních orgánů jsou dotčené orgány povinny se odpovědně zabývat a o výsledku revizní orgány informovat.
(8) Všichni členové a všechny orgány SZ jsou povinni poskytovat revizním orgánům součinnost, zejména tak, že se na požádání zúčastní jednání revizních a rozhodčích a smírčích orgánů a předkládají jim dokumenty a další podklady související s činností SZ, jsou-li k tomu vyzváni.
(9) Každý revizní orgán předkládá nejméně 1x za rok zprávu příslušnému plenárnímu a výkonnému orgánu dané úrovně a svému bezprostředně nadřízenému reviznímu orgánu.
(10) Bližší vymezení působnosti revizních orgánů a postupy při revizní činnosti vymezuje Revizní řád, který předkládá ÚRK a schvaluje jej RR.
(11) ÚRK je nejvyšším revizním orgánem SZ a zejména:
a) navrhuje RR závazný výklad stanov SZ, vykládá další vnitřní předpisy SZ a sjednocuje činnost revizních orgánů na nižších úrovních,
b) schází se nejméně jedenkrát za dva měsíce,
c) má právo se ve lhůtě jednoho měsíce od doručení návrhu vyjadřovat k návrhům všech vnitřních předpisů SZ s celostranickou působností před tím, než je příslušný orgán začne projednávat,
d) ruší taková ustanovení vnitřních předpisů SZ, která jsou v rozporu s předpisem vyšší právní síly, aniž je nahrazují novými ustanoveními,
e) si ze svých členů volí místopředsedy.
(12) FKK:
a) kontroluje hospodářskou činnost SZ a stranických orgánů, zejména hospodárné a účelné využívání finančních prostředků a majetku SZ, kontroluje dodržování vnitřních předpisů SZ, které se k této činnosti vztahují,
b) může vyzvat k provedení auditu a za souhlasu RR využít pro kontrolu hospodaření a správní činnosti SZ služby minimálně jednoho autorizovaného a nezávislého auditora,
c) má právo se ve lhůtě jednoho měsíce od doručení vyjadřovat k návrhům všech vnitřních předpisů SZ s celostranickou působností, které se vztahují k činnosti dle písmene a), před tím, než je příslušný orgán začne projednávat,
d) si ze svých členů volí předsedu a místopředsedy.
(13) Revizor ZO nemůže být členem RZO ani pokladníkem ZO. Revizor MO nemůže být členem RMO ani pokladníkem MO. Člen KRK nemůže být členem RKO, pokladníkem KO, revizorem ZO ani revizorem MO. Člen ÚRK nemůže být členem RR a PSZ, hlavním manažerem SZ ani členem KRK. Člen FKK nemůže být členem RR a PSZ, hlavním manažerem SZ, členem KRK ani členem ÚRK. Z výkonu revizní činnosti je v jednotlivém případě vyloučen člen revizního orgánu, který se podílel na činnosti, která je předmětem revize.

ČLÁNEK 23 – Rozhodčí a smírčí orgány
(1) Používá se zkratka “RSO“.
(2) Rozhodčí a smírčí orgány, zřizované na krajské a republikové úrovni, rozhodují spory vzniklé mezi členy SZ, orgány a organizačními jednotkami SZ a dále rozhodují v případech, které vnitřní předpisy SZ výslovně upravují.
(3) Rozhodnutí RSO je konečné.
(4) RSO se zřizují ke konkrétním sporům do jednoho měsíce po obdržení žádosti od jedné ze zúčastněných stran a jejich činnost garantuje revizní orgán daného stupně. Rozhodnutí v daném případě je přijato do tří měsíců od zřízení RSO.
(5) RSO se zřizuje tak, že revizní orgán pověří jednoho svého člena předsednictvím RSO a k němu každá strana sporu jmenuje po dvou členech kolegia rozhodců. V řízení o odvolání proti uložení pořádkového opatření, v němž revizní orgán podal návrh na toto uložení, pověří revizní orgán předsedou RSO osobu, která není jeho členem.
(6) Rozhodcem může být toliko člen SZ.
(7) Při výběru rozhodce se přihlíží zejména k předpokladům pro jeho nezávislé a nestranné rozhodování.
(8) Všichni členové a všechny orgány SZ jsou povinny poskytovat rozhodčím a smírčím orgánům součinnost, zejména tak, že se na požádání zúčastní jednání rozhodčích a smírčích orgánů a předkládají jim dokumenty a další podklady související s činností SZ, jsou-li k tomu vyzváni.
(9) RSO se řídí Rozhodčím a smírčím řádem SZ, který předkládá ÚRK a schvaluje RR.
(10) Ombudsman:
a) je jedna osoba,
b) může si přizvat spolupracovníky dle vlastního uvážení,
c) je volen a odvoláván sjezdem,
d) jeho mandát je tříletý,
e) je oprávněn účastnit se jednání všech orgánů SZ, na kterých vystupuje s hlasem poradním, pokud není členem příslušného orgánu,
f) všechny orgány a členové jsou povinni mu poskytovat součinnost,
g) má povinnost se zabývat všemi podněty, které obdrží, informovat o stavu jejich vyřizování a podat o něm závěrečnou zprávu,
h) v souvislosti s projednávaným podnětem má právo se účastnit jednání jakéhokoliv orgánu s hlasem poradním,
i) uplatňuje své námitky k uchazečům o členství dle čl. 3,
j) je zván na všechna jednání o pořádkových opatřeních dle čl. 11,
k) navrhuje změny vnitřních předpisů SZ na základě přijatých podnětů i z vlastní iniciativy,
l) přispívá k řešení sporů uvnitř SZ smírem a dohodou,
m) přispívá ke kultivaci vnitrostranického právního a etického prostředí,
n) usiluje o zvyšování kvality vnitrostranické demokracie.

ČLÁNEK 24 – Odborné sekce
(1) Používá se zkratka „OS“.
(2) Zřizuje je PSZ a jsou poradní a iniciativní složkou, ve které jsou zastoupeni odborníci z příslušné oblasti, členové i nečlenové SZ.
(3) Odborné sekce:
a) připravují podklady pro stanoviska a programové dokumenty SZ, vymezují a diskutují konkrétní i obecná odborná témata,
b) projednávají plnění volebního programu v dané oblasti,
c) zpracovávají expertní stanoviska nebo předkládají náměty, ke kterým by SZ měla zaujmout stanovisko,
d) připravují rešerše a podklady dle zadání PSZ,
e) sledují legislativní změny a komunikují s parlamentními stranami, připomínkují právní předpisy,
f) vyhledávají a vyzývají k diskusi odborníky v dané oblasti; pořádají odborné semináře nebo jinak prezentují politiku SZ v dané oblasti směrem ke členům SZ i veřejnosti, a to ve spolupráci s OSZ a v souladu s programovými cíli, programem a vnitřními předpisy SZ,
g) vyjadřují se k dalším otázkám, které jim předloží příslušný orgán SZ.
(4) V čele OS stojí vedoucí OS, kterého na návrh OS jmenuje PSZ.
(5) Stanoviska OS jsou zařazovaná do programu jednání příslušného orgánu SZ a jsou projednávána za účasti zástupce příslušné OS.
(6) OS pracují dle Řádu OS schváleného RR.

ČLÁNEK 25 – Zásady hospodaření
(1) Hospodaření SZ se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
(2) SZ odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
(3) S majetkem SZ hospodaří PSZ na základě schváleného ročního rozpočtu.
(4) PSZ může usnesením zmocnit hlavního manažera k hospodaření s majetkem SZ ve vymezeném rámci. Toto usnesení může zrušit či změnit RR.
(5) V rozsahu stanoveném rozpočtem SZ, vnitřními předpisy SZ a na základě svého schváleného rozpočtu hospodaří se svěřeným majetkem SZ také základní (městské) a krajské organizace.
(6) Majetek SZ je ve vlastnictví SZ jako celku a jednotlivým orgánům SZ je svěřován do užívání. Tyto s ním musí nakládat hospodárně, užívat jej pouze ke stanoveným účelům a starat se o jeho řádnou ochranu, údržbu, obnovu a rozšiřování. Není-li svěřený majetek využíván nebo chráněn s péčí řádného hospodáře, je PSZ povinno učinit bez zbytečného odkladu opatření k nápravě, případně i svěřený majetek odebrat a svěřit jej jinému orgánu SZ k užívání.
(7) Podrobná pravidla pro řádné hospodaření s majetkem SZ upravuje Hospodářský řád, pro který se používá zkratka „HŘ“. Stanoví výši členských příspěvků a lhůtu pro jejich uhrazení, pevná pravidla pro příjmy jednotlivých organizačních jednotek a pro rozdělování členských příspěvků, příjmů ze státního příspěvku a náhrad za volební výsledek na jednotlivé organizační jednotky. Z vybraných členských příspěvků se ZO vrací zpět minimálně 50 % vybrané částky.
(8) Dar je možné darovat pouze SZ jako celku. Přijetí daru v hodnotě vyšší než 50 000 Kč schvaluje vždy PSZ.

ČLÁNEK 26 – Vnitrostranické referendum
(1) O konkrétních politických otázkách lze vyhlásit vnitrostranické referendum (dále jen „referendum“). Hlasovací právo v něm mají všichni členové SZ.
(2) Referendum musí být provedeno, pokud návrh na jeho vyhlášení podpoří:
a) alespoň ⅒ členů SZ,
b) alespoň ⅕ základních organizací,
c) alespoň ⅓ krajských organizací,
d) RR většinou svých členů,
e) PSZ jednomyslně všemi svými členy,
f) sjezd.
(3) Referendum vyhlašuje PSZ na návrh orgánů uvedených v odst. 2 a v případě jeho nečinnosti osoba pověřená RR.
(4) Součástí návrhu na vyhlášení je i vymezení předmětu referenda a přesná formulace pokládané otázky.
(5) Výsledek referenda je závazný pro všechny orgány a funkcionáře SZ, pokud bylo referendum jako závazné vyhlášeno a hlasování se zúčastnila třetina členů SZ. Ve všech ostatních případech má výsledek referenda doporučující charakter.
(6) Stejná nebo obdobná otázka může být předmětem referenda nejdříve po uplynutí dvou let. Toto neplatí, dojde-li k podstatné změně okolností, z nichž původní hlasování vycházelo. V případě nejasností o tom, zda došlo k podstatné změně okolností, rozhodne ÚRK.
(7) Podrobnosti průběhu referenda stanoví Řád vnitrostranického referenda.
(8) Na úrovni kraje či statutárního města může být vyhlášeno doporučující krajské či městské vnitrostranické referendum, pro jehož konání se užijí přiměřeně výše uvedená ustanovení jakož i Řád vnitrostranického referenda.

ČLÁNEK 27 – Zánik SZ
O zrušení SZ rozhoduje sjezd dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů. O majetku rozhodne sjezd. Zároveň sjezd zvolí likvidátora, který provede vypořádání závazků a pohledávek strany a podá návrh na výmaz strany ze seznamu stran a hnutí.

ČLÁNEK 28 – Společná ustanovení
(1) Funkční období všech volených členů orgánů SZ vyjma ombudsmana je dvouleté. V případě dovolby členů PSZ, ÚRK, FKK, RKO, KRK, MKO, RZO a spolupředsedy ZO může volící orgán určit, že mandát dovolených členů skončí ve stejném okamžiku jako mandát již dříve zvolených členů daného orgánu. Mandát dotčeného člena orgánu SZ však neskončí dříve než koncem nejbližší schůze orgánu, který tohoto člena zvolil. Mandát též skončí zánikem členství. Mandát v RR dle čl. 17 odst. 3 písm. c) a mandát v organizační jednotce skončí přestupem do jiné organizační jednotky.
(2) Všechny orgány SZ, jejich členové a členové SZ jsou při výkonu pravomocí orgánů SZ povinni spolupracovat s ostatními orgány SZ, jejich členy a členy SZ, zejména si navzájem poskytovat požadované informace, písemné materiály, a vyvíjet potřebnou součinnost.
(3) Zaměstnanci SZ v pracovním poměru nemohou být voleni či jmenováni do žádného orgánu SZ. Ostatní zaměstnanci a osoby v obdobném poměru k SZ nemohou být členy PSZ ani v žádném revizním orgánu; funkce v ostatních orgánech mohou vykonávat pouze s jednomyslným souhlasem PSZ. Volení funkcionáři SZ mohou za svou činnost pobírat odměnu. Pravidla stanovení a vyplácení odměny upravuje HŘ.
(4) Členství v orgánu zaniká nabytím členství v jiném orgánu, jež je s dříve nabytým neslučitelné.
(5) Všude, kde se ve vnitřních předpisech SZ mluví o:
a) členovi, kandidátovi, předsedovi, spolupředsedovi, místopředsedovi, zastupiteli, poslanci, senátorovi, delegátovi, hostovi, účastníkovi, vedoucím, zapisovateli, ověřovateli, zmocněnci, náhradníkovi, zástupci, příznivci, ombudsmanovi a revizorovi, úprava platí také pro členku, kandidátku, předsedkyni, spolupředsedkyni, místopředsedkyni, zastupitelku, poslankyni, senátorku, delegátku, hostku, účastnici, vedoucí, zapisovatelku, ověřovatelku, zmocněnkyni, náhradnici, zástupkyni, příznivkyni, ombudsmanku a revizorku;
b) předsedovi, úprava platí také pro spolupředsedu, pokud daný orgán rozhodl o aplikaci spolupředsednictví.
(6)
a) Všechny orgány jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů.
b) U sjezdu a konferencí, s výjimkou těch, které jsou svolány s klíčem 1 : 1, se usnášeníschopnost určuje z počtu zvolených a nahlášených delegátů.
c) Plenární orgány a RR jsou usnášeníschopné také v případě, že jsou přítomni alespoň 3 členové orgánu či delegáti a zároveň je přítomna:
1. pětina všech členů dané ZO či delegátů v případě konferencí svolaných s klíčem 1 : 1,
2. třetina všech členů v případě RR či delegátů v případě ostatních plenárních orgánů.
d) Za nepřítomnosti alespoň poloviny členů orgánu nebo zvolených delegátů platí, že lze hlasovat či volit pouze v bodech, které byly výslovně uvedeny v pozvánce anebo které ve lhůtě dvou dnů od jeho rozeslání navrhl účastník jednání.
(7) K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících účastníků s hlasem rozhodujícím, není-li ve stanovách či jiném vnitřním předpisu SZ stanoveno jinak.
(8) Jednání všech orgánů všech stupňů se řídí Jednacím řádem a svolává a řídí jej předseda, není-li uvedeno jinak.
(9) Požádají-li o to nejméně ⅖ členů jakéhokoliv orgánu, tento orgán musí být svolán ve lhůtě nejdéle jednoho měsíce, nestanoví-li vnitřní předpisy jinak. Pozvánka, jejíž náležitosti a adresáty stanoví Jednací řád, na jednání jakéhokoliv orgánu musí být rozeslána vždy nejméně pět dnů přede dnem konání jednání, pokud Jednací řád nestanoví jinak. Pozvánku na jednání výkonného orgánu, vyjma RR, lze v odůvodněných případech výjimečně rozeslat v kratší lhůtě. V takovém případě musí svolavatel vyrozumět všechny členy orgánu také osobně, přičemž na takovém jednání lze jednat pouze o bodech, které nesnesou odkladu.
(10) V době, kdy je předseda příslušného orgánu dlouhodobě nepřítomný, nemůže vykonávat svoji funkci zejména ze zdravotních, pracovních či jiných závažných důvodů nebo na základě jeho pověření jej zastupuje druhý ze spolupředsedů, pak místopředseda a pak člen daného orgánu, a to v pořadí určeném orgánem, který je zvolil.
(11) Při volbě členů PSZ a ÚRK volí Sjezd SZ náhradníky v počtu, který si stanoví. Ostatní plenární orgány při volbě do funkcí výkonných a revizních orgánů rozhodnou, zda a v jakém počtu zvolí náhradníky. V případě odstoupení předsedy či místopředsedy SZ se náhradníci stávají řadovými členy PSZ.
(12) Jednání každého orgánu se vždy účastní alespoň jeden člen revizního orgánu na příslušné úrovni nebo úrovni vyšší.
(13) Je-li některý orgán SZ nečinný, přebírá jeho funkce nejbližší nadřízený orgán.
(14) Organizační jednotka zaniká rozhodnutím ⅗ svých členů; při zániku organizační jednotky práva a závazky přechází na nejbližší vyšší organizační jednotku.
(15) Veškeré změny údajů evidovaných HK jsou jí orgány povinny zaslat do 15 dnů od doby, kdy se o změně dozvěděly. Závazný seznam údajů evidovaných HK vydává PSZ.
(16) Každá osoba oprávněná nakládat s majetkem SZ musí se SZ uzavřít dohodu o hmotné zodpovědnosti. Dohody o hmotné zodpovědnosti se archivují v HK.
(17) Vnitřní předpisy SZ jsou:
a) Stanovy SZ,
b) Volební řád,
c) Jednací řád,
d) Hospodářský řád,
e) Rozhodčí a smírčí řád,
f) Revizní řád,
g) Etický kodex zastupitele či člena parlamentu,
h) Řád vnitrostranického referenda,
i) Řád odborných sekcí
j) Řád primárních voleb,
k) další vnitřní předpisy.
(18) Pokud Volební řád či Řád primárních voleb nestanoví jinak, rozhodne o způsobu volby orgán, který ji provádí. Spolupředsedové SZ a předseda ÚRK jsou voleni jednomandátovou volbou, a to dvoukolovou většinovou volbou nebo alternativním hlasováním. FKK a ostatní členové PSZ a ÚRK jsou voleni poměrným volebním systémem jednoho přenosného hlasu. V případě, že počet kandidátů nepřevyšuje počet obsazovaných míst, může Sjezd nebo RR rozhodnout o jiném způsobu volby. Pořadí místopředsedů SZ je určeno pořadím při zvolení či v případě většinové volby počtem hlasů.
(19) Není-li ve stanovách či v jiném vnitřním předpisu SZ uvedeno jinak, mohou se členové strany účastnit jednání všech orgánů, které jsou jim též povinny zpřístupnit podklady k jednání a zápis z něj. Jednání je možné zpřístupnit či přenášet stranické i nestranické veřejnosti a je možné z něj pořizovat a zpřístupňovat záznam za podmínek stanovených Jednacím řádem.
(20) Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, jenž se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá; není-li takový den v měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce. To platí, i pokud poslední den lhůty připadá na sobotu, neděli nebo svátek.
(21) Tato společná ustanovení platí, není-li uvedeno jinak.

ČLÁNEK 29 – Seznam použitých zkratek
EP Evropský parlament
FKK Finanční kontrolní komise
HK Hlavní kancelář
HŘ Hospodářský řád
KK krajská konference
KO krajská organizace
MK městská konference
MO městská organizace
OS odborná sekce
PČR Parlament České republiky
PSZ Předsednictvo Strany zelených
RKO rada krajské organizace
RMO rada městské organizace
KRK krajská revizní komise
RR Republiková rada
RSO rozhodčí a smírčí orgán
RZO rada základní organizace
SZ Strana zelených
ÚRK Ústřední revizní komise
ZO základní organizace

ČLÁNEK 30 – Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Stanovy SZ a jejich změny nabývají platnosti dnem skončení sjezdu, který je schválil.
(2) Stanovy SZ a jejich změny nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.