Předpisy

Řád primárních voleb pro volby do PS PČR

Novelizace Řádu primárních voleb Strany zelených pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (původní návrh byl přijat usnesením ÚRK č. 48/2016 ze dne 3. 10. 2016, schválen usnesením PSZ č. 35/2017 ze dne 24. 2. 2017 a hlasováním per rollam RR dne 1. 3. 2017. Novelizace byla schválena Republikovou radou 7. 12. 2019.)

Etický kodex senátora/senátorky za Stranu zelených

Etický kodex senátora/senátorky za Stranu zelených byl schválen Republikovou radou dne 7. listopadu 2015 a je předkládán ve znění změn, které přijala Republiková rada v Olomouci dne 7. prosince 2019.

Preambule

Já, senátor/ka Parlamentu České republiky zvolený/á za Stranu zelených, vědom/a si důvěry občanů ve mě vloženou, chápu výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž nesu odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňuji respektováním následujících závazků:

Revizní řád Strany zelených

Část I
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy a základní pojmy

(1) Tento revizní řád upravuje a) postupy revizních orgánů Strany zelených (dále jen „RO“) při revizní činnosti,
b) práva a povinnosti RO a jejich členek/členů při revizní činnosti,
c) práva a povinnosti orgánů a členek/členů Strany zelených při revizní činnosti,
d) vztahy mezi RO a vztahy uvnitř kolektivních RO.

Stanovy Strany zelených

Tyto stanovy byly přijaty sjezdem SZ konaným v Táboře dne 27. září 2003. Stanovy SZ jsou ve znění změn, které přijaly sjezdy Strany zelených v Praze Vršovicích dne 11. prosince 2004, v Pardubicích dne 25. září 2005, v Brně dne 6. prosince 2009, v Pardubicích dne 11. prosince 2011, v Brně dne 26. ledna 2015, v České Třebové dne 28. listopadu 2015, v Praze dne 24. ledna 2016, v Hradci Králové dne 21. a 22. ledna 2017 a v Ústí nad Labem dne 26. a 27. ledna 2019.

Stanovy Strany zelených

ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení

Hospodářský řád Strany zelených

Hospodářský řád SZ schválila Republiková rada Strany zelených dne 15. ledna 2006. Dílčí změny schválila Republiková rada SZ dne 3. listopadu 2007 a 11. ledna 2009. Dílčí změny schválil Sjezd SZ dne 6. prosince 2009. Dílčí změny schválila Republiková rada SZ 9. ledna 2010, 7. listopadu 2015, 3. září 2016, 11. prosince 2016, 9. dubna 2017, 2. prosince 2017 a 15. prosince 2018.

§ 1 Základní ustanovení

Výkladová usnesení ÚRK

V přiloženém dokumentu naleznete výkladová usnesení Ústřední revizní komise z let 2004 - 2011. Souhrn výkladových usnesení z let 2012 - 2015 se připravuje.

Etický kodex člena Zastupitelstva kraje

Etický kodex člena zastupitelstva kraje za Stranu zelených ve znění, které přijala Republiková rada SZ dne 26. 1. 2008.

Preambule
My, členové zastupitelstva kraje, jsme si vědomi důvěry občanů v nás vložené, chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňujeme následujícími společnými ustanoveními:

Směrnice o zpracovávání osobních údajů ve Straně zelených

Tuto směrnici schválila Republiková rada Strany zelených dne 15. ledna 2006.

§ 1 – výklad pojmů

  1. Osobním údajem se rozumí každá informace týkající se subjektu zpracovávaných údajů podle ustanovení § 4 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o OOÚ“).

Směrnice o proplácení cestovních náhrad č. 3/2010

Směrnice platná a účinná od 1. 11. 2010 a stará verze směrnice, jejíž účinnost skončila 31. 10. 2010.

§ 1 Základní ustanovení

Tato směrnice upravuje podmínky poskytování příspěvku na úhradu cestovních výdajů souvisejících s výkonem stranických funkcí členům Strany zelených nebo s účastí na akcích pořádaných Stranou zelených (dále jen cestovní náhrady).

Etický kodex člena Zastupitelstva města či obce

Etický kodex člena obecního zastupitelstva za Stranu zelených ve znění změn, které přijala Republiková rada SZ dne 26. 1. 2008.

Preambule
My, členové zastupitelstva obce, jsme si vědomi důvěry občanů v nás vložené, chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňujeme následujícími společnými ustanoveními:

Řád primárních voleb SZ pro volby do Evropského parlamentu

Tento řád schválila Republiková rada SZ dne 20. ledna 2014.

1. Primární volby do EP vyhlašuje PSZ nejpozději 6 měsíců před předpokládaným datem voleb do EP. Pokud PSZ primární volby nevyhlásí, může je vyhlásit RR. V primárních volbách se volí kandidáti na 21 míst na kandidátní listině Strany zelených do Evropského parlamentu (dále jen „KL“) a pět náhradníků. V případě koaliční kandidátní listiny se tento řád použije pro volbu kandidátů nominovaných Stranou zelených a jejich náhradníků.

Stránky