Předpisy

Etický kodex senátora/senátorky za Stranu zelených

Etický kodex senátora/senátorky za Stranu zelených byl schválen Republikovou radou dne 7. listopadu 2015 a je předkládán ve znění změn, které přijala Republiková rada v Olomouci dne 7. prosince 2019.

Preambule

Já, senátor/ka Parlamentu České republiky zvolený/á za Stranu zelených, vědom/a si důvěry občanů ve mě vloženou, chápu výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž nesu odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňuji respektováním následujících závazků:

Revizní řád Strany zelených

Část I
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy a základní pojmy

(1) Tento revizní řád upravuje a) postupy revizních orgánů Strany zelených (dále jen „RO“) při revizní činnosti,
b) práva a povinnosti RO a jejich členek/členů při revizní činnosti,
c) práva a povinnosti orgánů a členek/členů Strany zelených při revizní činnosti,
d) vztahy mezi RO a vztahy uvnitř kolektivních RO.

Stanovy Strany zelených

Stanovy Strany zelených

Ve znění schváleném online sjezdem dne 30. 1. 2021.

ČLÁNEK 1 – Úvodní ustanovení

(1) Název politické strany je „Strana zelených“.
(2) Zkratka je „Zelení“. Pro vnitřní potřebu lze použít i zkratku SZ.
(3) Sídlem SZ je Praha.

ČLÁNEK 2 – Programové cíle

Hospodářský řád Strany zelených

Hospodářský řád SZ schválila Republiková rada Strany zelených dne 15. ledna 2006. Dílčí změny schválila Republiková rada SZ dne 3. listopadu 2007 a 11. ledna 2009. Dílčí změny schválil Sjezd SZ dne 6. prosince 2009. Dílčí změny schválila Republiková rada SZ 9. ledna 2010, 7. listopadu 2015, 3. září 2016, 11. prosince 2016, 9. dubna 2017, 2. prosince 2017 a 15. prosince 2018.

§ 1 Základní ustanovení

Výkladová usnesení ÚRK

V přiloženém dokumentu naleznete výkladová usnesení Ústřední revizní komise z let 2004 - 2011. Souhrn výkladových usnesení z let 2012 - 2015 se připravuje.

Etický kodex člena Zastupitelstva kraje

Etický kodex člena zastupitelstva kraje za Stranu zelených ve znění, které přijala Republiková rada SZ dne 26. 1. 2008.

Preambule
My, členové zastupitelstva kraje, jsme si vědomi důvěry občanů v nás vložené, chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňujeme následujícími společnými ustanoveními:

Směrnice o zpracovávání osobních údajů ve Straně zelených

Tuto směrnici schválila Republiková rada Strany zelených dne 15. ledna 2006.

§ 1 – výklad pojmů

  1. Osobním údajem se rozumí každá informace týkající se subjektu zpracovávaných údajů podle ustanovení § 4 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o OOÚ“).

Směrnice o proplácení cestovních náhrad č. 3/2010

Směrnice platná a účinná od 1. 11. 2010 a stará verze směrnice, jejíž účinnost skončila 31. 10. 2010.

§ 1 Základní ustanovení

Tato směrnice upravuje podmínky poskytování příspěvku na úhradu cestovních výdajů souvisejících s výkonem stranických funkcí členům Strany zelených nebo s účastí na akcích pořádaných Stranou zelených (dále jen cestovní náhrady).

Etický kodex člena Zastupitelstva města či obce

Etický kodex člena obecního zastupitelstva za Stranu zelených ve znění změn, které přijala Republiková rada SZ dne 26. 1. 2008.

Preambule
My, členové zastupitelstva obce, jsme si vědomi důvěry občanů v nás vložené, chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňujeme následujícími společnými ustanoveními:

Řád odborných sekcí Strany zelených

Tento Řád odborných sekcí Strany zelených přijala Republiková rada Strany zelených na svém jednání dne 27. listopadu 2011 v Praze.

Řád odborných sekcí Strany zelených

1. Cíle odborných sekcí

1.1. Odborné sekce (dále jako OS) Strany zelených (dále jako SZ) vytvářejí expertní zázemí strany.

1.2. OS soustřeďují odbornou a laickou veřejnost, která se zabývá problematikou, jíž se OS věnuje.

Stránky