Předpisy

Směrnice pro sestavování rozpočtů a kontroling č. 01/2010

Tato směrnice upravuje podrobněji proces sestavování rozpočtů organizačních složek SZ a kontrolu čerpání prostředků.

Použitelnost: ZO, MO, KO, centrum
Popis: Tato směrnice upravuje podrobněji proces sestavování rozpočtů organizačních složek SZ a kontrolu čerpání prostředků.
Související předpis: Hospodářský řád SZ, Stanovy SZ

Rozhodčí a smírčí řád

ve znění schváleném RR dne 8. 4. 2006

ČÁST PRVNÍ

základní ustanovení

ČLÁNEK 1

(1) Rozhodčí a smírčí orgány SZ (dále jen RSO) rozhodují o sporech vzniklých mezi členy SZ, orgány a organizačními jednotkami strany. Rozhodují o odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkového opatření (dále jen odvolání).

(2) Garančním orgánem, který ke konkrétním věcem volí předsedu RSO a koordinuje a garantuje činnost RSO, je krajská revizní komise či Ústřední revizní komise.

Stránky