Předpisy

Řád primárních voleb pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Tento řád schválila Republiková rada SZ dne 2. 12. 2017.

§1

(1) Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senát) se konají každé dva roky ve třetině volebních obvodů většinovým dvoukolovým volebním systémem. V každém volebním obvodu je zvolena jedna senátorka/senátor. Délka mandátu je šest let. Trvalé bydliště kandidující osoby v příslušném volebním obvodu není zákonem vyžadováno. Kandidující osobě musí být nejpozději v druhý den konání voleb 40 let.

Řád primárních voleb pro volby do zastupitelstev krajů

Tento řád schválila Republiková rada SZ dne 25. 9. 2011, současná verze byla schválena Republikovou radou SZ dne 7. prosince 2019.

§1

(1) Primární volby do ZK vyhlásí RKO tak, aby se krajské kolo primárních voleb mohlo uskutečnit nejpozději 90 dnů před konáním krajských voleb. RKO určí místo a datum konání KK a klíč pro volbu delegátek/delegátů KK tak, aby se před ní mohlo uskutečnit nominační kolo v ZO. V případě nečinnosti RKO vyhlásí primární volby PSZ.

Řád odborných sekcí Strany zelených

Tento Řád odborných sekcí Strany zelených přijala Republiková rada Strany zelených na svém jednání dne 27. listopadu 2011 v Praze.

Řád odborných sekcí Strany zelených

1. Cíle odborných sekcí

1.1. Odborné sekce (dále jako OS) Strany zelených (dále jako SZ) vytvářejí expertní zázemí strany.

1.2. OS soustřeďují odbornou a laickou veřejnost, která se zabývá problematikou, jíž se OS věnuje.

Směrnice pro sestavování rozpočtů a kontroling č. 01/2010

Tato směrnice upravuje podrobněji proces sestavování rozpočtů organizačních složek SZ a kontrolu čerpání prostředků.

Použitelnost: ZO, MO, KO, centrum
Popis: Tato směrnice upravuje podrobněji proces sestavování rozpočtů organizačních složek SZ a kontrolu čerpání prostředků.
Související předpis: Hospodářský řád SZ, Stanovy SZ

Rozhodčí a smírčí řád

ve znění schváleném RR dne 8. 4. 2006

ČÁST PRVNÍ

základní ustanovení

ČLÁNEK 1

(1) Rozhodčí a smírčí orgány SZ (dále jen RSO) rozhodují o sporech vzniklých mezi členy SZ, orgány a organizačními jednotkami strany. Rozhodují o odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkového opatření (dále jen odvolání).

(2) Garančním orgánem, který ke konkrétním věcem volí předsedu RSO a koordinuje a garantuje činnost RSO, je krajská revizní komise či Ústřední revizní komise.

Stránky